Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4060. Program priprave občinskega lokacijskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod, stran 9879.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 1. septembra 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta stanovanjske soseske ŽALEC ZAHOD (v nadaljevanju: LN),
– predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo LN,
– obveznosti financiranja priprave LN.
 
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN
Ocena stanja:
Ureditveno območje LN predstavlja skrajni zahodni del naselja Žalec, ki leži med regionalno cesto Žalec–Šempeter R II/447 na severu in železnico Celje–Velenje na jugu. Ureditveno območje je lijakasto oblikovan prostor, na katerem so v pretežni meri kmetijske površine in v manjši meri posamezna obcestna pozidava. Območje je obdano s prometno infrastrukturo, na dva dela ga razdeli vpadnica v mesto z zahodne strani. V severovzhodnem delu območje prečka daljnovod 110 kV.
Območje je prometno dostopno z zahodne smeri po lokalni cesti in s severne strani preko semaforiziranega križišča po lokalni cesti, ki se nadaljuje preko železniške proge na jug.
Iz strokovne podlage »Projekcija prebivalstva in stanovanj na vplivnem območju mesta Žalec« (RC Planiranje d.o.o. Celje, št. 493/00, december 2000) izhaja, da bi bilo potrebno v mestu Žalec do leta 2020 zgraditi 300 stanovanjskih enot, pri čemer naj bi imelo vsako gospodinjstvo svoje stanovanje.
Razlogi za pripravo LN:
– nujnost izdelave IPA (zapolnitev vrzeli na nivoju izvedbene prostorske dokumentacije),
– izboljšanje prometne ureditve zahodnega dela mesta Žalec
– pridobitev novih površin za enodružinsko in večstanovanjsko gradnjo ter poslovno stanovanjsko gradnjo (mirne dejavnosti),
– možnost gradnje objekta varovanih stanovanj in doma starejših občanov,
– možnost gradnje poslovno trgovskega objekta in pripadajočih parkirnih površin,
– ureditev parkovnih in zelenih površin.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje LN kot stavbno zemljišče (poselitveno območje po ZUreP-1) v okviru ureditvenega območja naselja Žalec, ki ga programske zasnove P18 namenjajo za stanovanjsko gradnjo v obliki enostanovanjske in večstanovanjske gradnje, gradnji varovanih stanovanj, gradnji poslovno trgovskega centra, poslovnim in mirnim dejavnostim, prometnim in zelenim površinam.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski lokacijski načrt pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
 
III. Predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje
Predmet LN:
Predmet izdelave LN je zahodni del naselja Žalec, ki leži med regionalno cesto Žalec–Šempeter na severu, železniško progo Celje–Velenje na jugu ter lokalno cesto – Gotoveljsko cesto in Cesto na Vrbje na vzhodu.
Programska izhodišča LN:
Na pretežno nepozidanem območju so predvidene prostorske ureditve za pokritje potreb mesta Žalec, predvsem za stanovanjsko gradnjo z višjim bivalnim standardom. Najpomembnejša programska izhodišča so:
– izgradnja potrebnega števila stanovanjskih enot (vila blok, vrstne in prosto stoječe stanovanjske hiše ter druge zasnove objektov – grozd),
– izgradnja poslovno stanovanjskih objektov,
– število prebivalcev: minimalno 750, maksimalno 850,
– možnost gradnje objekta varovanih stanovanj (za ca. 15 enot oziroma 19 oseb),
– možnost gradnje doma starejših občanov (za ca. 40 oseb),
– zagotovitev poslovno trgovskih površin (bruto tlorisna površina ca. 2100 m2),
– preoblikovanje vstopa v mesto iz zahodne smeri (samo za peš in kolesarski promet),
– načrtovanje novega semaforiziranega križišča med ukinjenim cestnim priključkom na Savinjski cesti in Gotoveljskim križiščem,
– možnost ureditve križišča Gotoveljske ceste z regionalno cesto kot krožišče,
– možnost odstranitve in kabliranja daljnovoda,
– načrtovanje zelenih in parkovnih površin, ki zadovoljujejo potrebe po stiku z naravo, estetskih užitkih in povečujejo možnosti za srečevanje in druženje med prebivalci stanovanjske soseske (v okviru le teh tudi otroška igrišča in športne površine).
Pri pripravi občinskega LN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje LN zajema območje, ki ga na severnem delu omejuje severni rob regionalne ceste Žalec–Šempeter, na vzhodu vzhodni rob Gotoveljske ceste in Ceste na Vrbje, na jugu severni rob železnice Žalec–Velenje in na zahodu stik regionalne ceste in železnice. Ureditveno območje meri ca. 18 ha.
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora je dne 24. aprila 2006 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave LN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v treh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Mestne skupnosti Žalec, Direkcije RS za ceste, Fakultete za arhitekturo, Ljubljana, Toming consulting d.o.o., Velenje in Javne agencije za železniški promet, Maribor.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN:
– prouči obseg rekonstrukcije Savinjske ceste in njen vpliv oziroma poseg na privatna zemljišča (najmanjši možni vpliv načrtovanih prostorskih ureditev na zemljišča v zasebni lasti),
– prouči predlagana prometna ureditev, vezana na izbrano urbanistično arhitektonsko rešitev območja (potek predvidenih cest, lokacije novih priključkov, število krožišč …),
– ne dovoli parkiranje tovornih vozil na ureditvenem območju OLN,
– poišče arhitekturno najoptimalnejšo rešitev streh predvidenih več stanovanjskih objektov (ravne strehe v najmanjši možni meri, enokapnice, dvokapnice …),
– intenzivno nadaljuje z aktivnostmi v smislu zavarovanja nivojskega železniškega prehoda z zapornicami.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu LN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje
4. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Celje
5. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d., Celje
6. Slovenske železnice d.d., Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje
8. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje
10. Telekom Slovenije, PE Celje
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
12. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.
13. Kabel TV d.o.o. Petrovče
14. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje
15. Mestna skupnost Žalec
16. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave LN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Ulica Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju: OŽ OVOUP), Mestna skupnost Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec,
– Naročnik vseh strokovnih podlag in LN: OŽ OVOUP, nosilec urejanja prostora (za strokovne podlage),
– Pripravljavec: OŽ OVOUP,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov in ga pripravljavec izbere po predpisih o oddaji javnega naročila,
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: pravne in fizične osebe.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Na osnovi programa za izdelavo strokovnih podlag (avgust 2005) je bila izdelana strokovna podlaga urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod (Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, štev. proj. 173/05, marec 2006), ki vsebuje tri variantne rešitve urbanistične zasnove in idejne zasnove objektov: vila blok, vrstne hiše in grozd ter primerjavo variantnih rešitev s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju s strokovnim predlogom najugodnejše rešitve. Izdelovalec naloge je bil izbran po predpisih o oddaji javnega naročila.
Vsebino strokovne podlage je treba predstaviti strokovni javnosti istočasno s predstavitvijo osnutka programa priprave LN na prvi prostorski konferenci. Dopolnitve oziroma kombinacijo izdelanih variant lahko predlaga pobudnik občinskega LN, pripravljavec ter drugi udeleženci na prvi prostorski konferenci.
O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za izdelavo predloga občinskega LN, odloči Občina Žalec. Dopolnjena izbrana variantna rešitev oziroma eventualne dodatne strokovne rešitve bodo predstavljene na drugi prostorski konferenci pred javno razgrnitvijo LN.
Eventualne dodatne strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-93/2006 II z dne 17. 5. 2006 izhaja, da v postopku priprave LN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
LN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06).
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in LN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Programsko zasnovo za območje stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 94/02),
– Strokovno podlago urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod (Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, štev. proj. 173/05, marec 2006),
– geodetski načrt s certifikatom v merilu 1:500 (s katastrom nadzemnih in podzemnih vodov),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga LN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora;
 
VII. Roki za pripravo LN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljavec pripravi »Obvestilo o nameri izdelave občinskega lokacijskega načrta stanovanjske soseske ŽALEC ZAHOD« za MOP v aprilu 2006.
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco dne 24. aprila 2006. Istočasno s konferenco pripravljavec izvede tudi predstavitev strokovne podlage urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod.
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci in najmanj pet dni po prejetju odločbe v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Po sprejemu in objavi programa priprave v uradnem glasilu ter izboru variantne rešitve OŽ OVOUP oziroma izbrani izdelovalec LN zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po izvedbi postopka izbire izdelovalca občinskega lokacijskega načrta in po pridobitvi smernic izdelovalec LN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– OŽ OVOUP in investitorji načrtovanih prostorskih ureditev potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant:
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec občinskega LN dopolni izbrano variantno rešitev oziroma glede na pridobljene smernice pripravi še dodatne strokovne rešitve in sicer v 35 dneh po potrditvi usmeritev.
– OŽ OVOUP organizira predstavitev dopolnjene izbrane variantne rešitve oziroma eventualnih dodatnih strokovnih rešitev in eventualne primerjalne študije zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je tudi, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za izdelavo predloga občinskega LN, odloči Občina Žalec.
Izdelava strokovnih podlag in predloga občinskega lokacijskega načrta:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog občinskega LN v 60 dneh po izboru oziroma potrditvi variantne rešitve in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora.
– OŽ OVOUP istočasno obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način in sicer najmanj en teden pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu Mestne skupnosti Žalec za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju z mestno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– OŽ OVOUP v sodelovanju z Mestno skupnostjo Žalec evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 40 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri izdelovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb),
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju LN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga LN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec LN pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog LN OŽ OVOUP v 50 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem LN:
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog LN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Žalec sprejme LN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Obveznosti financiranja priprave LN
Finančna sredstva za pripravo LN so predvidena v proračunu Občine Žalec za leto 2006 in 2007.
 
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0006/2004 2/3
Žalec, dne 1. septembra 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost