Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4038. Uredba o merilih za opredelitev in za določanje obsega aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, stran 9849.

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06 – ZSPJS-F) izdaja Vlada Republike Slovenije naslednjo
U R E D B O
o merilih za opredelitev in za določanje obsega aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zaposlenih
v zdravstveni dejavnosti
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se določajo merila za opredelitev in za določanje obsega aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter drugih zaposlenih v zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zaposleni v zdravstveni dejavnosti).
(2) Ta uredba se uporablja za vse zaposlene v zdravstveni dejavnosti, ki so z dežurstvom kot posebno obliko dela vključeni v zagotavljanje 24-urnega zdravstvenega varstva.
2. člen
(opredelitev aktivnih in neaktivnih ur)
(1) Za zdravnike se kot aktivna ura v dežurstvu v smislu prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06 – ZSPJS-F) šteje ura, v kateri v povprečju opravi primerljivo količino dela, kot jo opravi v uri rednega delovnega časa. Ostale ure v dežurstvu se štejejo kot neaktivne ure.
(2) Povprečna količina opravljenega dela v okviru rednega delovnega časa je obseg evidentiranih opravljenih storitev v posamezni medicinski stroki v preteklem koledarskem letu in z njimi povezanih neevidentiranih storitev, ki sodijo v zdravniško službo po 4. členu Zakona o zdravniški službi, preračunan na uro rednega delovnega časa zaposlenega pri izvajalcu zdravstvenih storitev.
(3) Pogoji iz prvega odstavka tega člena in povprečna količina opravljenega dela iz prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za druge zaposlene v zdravstveni dejavnosti.
3. člen
(določitev števila aktivnih ur)
(1) Število aktivnih ur za delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo, v skladu s prejšnjim členom določi javni zdravstveni zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod) enkrat letno, in sicer na podlagi ugotovljenega obsega storitev v času dežurstva, kot izhaja iz letnega poročila zavoda, in se uporablja od 1. marca za naslednjih 12 mesecev.
(2) Minister za zdravje lahko omeji obseg neevidentiranih storitev iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki se upoštevajo pri določitvi števila aktivnih ur.
4. člen
(notranji akti zavoda)
(1) Zavod z notranjim aktom, ki ga sprejme svet zavoda, na podlagi mnenja strokovnega sveta in po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje, določi vrsto in število delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo.
(2) Dežurstvo se uvede:
– če zdravstvenih storitev ni mogoče zagotoviti z ustrezno organizacijo in delitvijo dela ali z razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev in
– če število aktivnih ur ne presega 50 odstotkov ur dežurstva, preračunano v povprečju preteklega leta.
5. člen
(prehodna določba)
(1) Notranje akte iz prejšnjega člena morajo zavodi sprejeti in poslati v soglasje Ministrstvu za zdravje v 45 dneh od začetka veljavnosti te uredbe. Z evidentiranjem storitev iz drugega odstavka 2. člena te uredbe morajo zavodi pričeti neposredno po pridobitvi navedenega soglasja.
(2) Število aktivnih ur zavod skladno s 3. členom te uredbe prvič določi ob sprejemanju letnega poročila za leto 2006, pri čemer upošteva podatke o evidentiranih storitvah do 31. decembra.
(3) Do vzpostavitve sistema, ki ga določa ta uredba, se v zavodu za aktivne ure štejejo tiste ure, ki so se štele za efektivne na dan 24. maja 2006, kot neaktivne ure pa se štejejo tiste ure, ki so se na isti dan štele kot neefektivne.
6. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-11/2006/17
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0159
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost