Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4039. Uredba o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini, stran 9849.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04 in 78/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo
in tuje investicije v tujini
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa organizacijo, upravljanje in način delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini (v nadaljnjem besedilu: predstavništva slovenskega gospodarstva) in vrste storitev predstavništev slovenskega gospodarstva, ki jih ta zaračunavajo.
2. člen
(1) Predstavništvo slovenskega gospodarstva je organizacijska enota Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
(2) Predstavništvo slovenskega gospodarstva se ustanovi v skladu s pravnim redom države, v kateri deluje.
DEJAVNOSTI PREDSTAVNIŠTEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
3. člen
Predstavništva slovenskega gospodarstva izvajajo naslednje dejavnosti:
1. Storitve za podjetja, ki so prosto dostopne uporabnikom informacijskega sistema in so brezplačne:
– priprava poslovnih poročil in poslovnih novic,
– priprava tržnih profilov držav,
– priprava splošnih informacij o pogojih poslovanja v državi, v kateri deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva,
– priprava splošnih pregledov trga,
– iskanje primernih poslovnih partnerjev za posamezno podjetje,
– organizacija, pomoč in sodelovanje pri obiskih potencialnih poslovnih partnerjev,
– iskanje dobaviteljev in podizvajalcev.
2. Storitve za podjetja, ki jih predstavništvo slovenskega gospodarstva zaračunava:
– izdelava poglobljenih raziskav trga,
– pomoč pri ustanavljanju podjetij ali podružnic,
– najem lokalnega svetovalca za slovenska podjetja za določen čas,
– spremljanje dogajanja na trgu in posredovanje informacij o posamičnih poslovnih priložnostih,
– promocijske storitve,
– pomoč pri organizaciji skupinskih promocijskih nastopov,
– priprava sektorskih poročil in poročil o izdelkih,
– storitve za tuja podjetja, povezane z izvozom iz Republike Slovenije.
3. Dejavnosti, ki so potrebne za delovanje mreže predstavništev slovenskega gospodarstva:
– priprava seznamov in baz podatkov o poslovanju slovenskih podjetij v državi, v kateri deluje predstavništvo,
– poročanje,
– promocija dela predstavništva slovenskega gospodarstva med slovenskimi podjetji.
4. Storitve na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij:
– svetovalna in informacijska podpora potencialnim tujim investitorjem v Republiki Sloveniji,
– pridobivanje tujih investitorjev za investiranje v Republiki Sloveniji.
USMERJANJE, POROČANJE IN MERJENJE UČINKOVITOSTI PREDSTAVNIŠTEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
4. člen
(1) Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije vodi in usmerja delo predstavništev slovenskega gospodarstva v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in ministra za gospodarstvo.
(2) Minister za gospodarstvo sprejme za vsako leto na predlog Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije smernice za delo predstavništev slovenskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: smernice). V smernicah se tudi podrobneje opredelijo kazalniki za merjenje učinkovitosti predstavništev slovenskega gospodarstva iz 6. člena te uredbe.
5. člen
(1) Predstavništva slovenskega gospodarstva najmanj dvakrat letno poročajo o svojem delu Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstvu za gospodarstvo.
(2) Sestavni del letnega poročila Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije je poročilo o delovanju mreže predstavništev slovenskega gospodarstva v tujini in doseženih ciljih.
6. člen
Učinkovitost predstavništev slovenskega gospodarstva se ugotavlja na podlagi naslednjih kazalnikov učinkovitosti:
– dejanski prihodki predstavništva slovenskega gospodarstva, ki jih pridobi z zaračunavanjem storitev na trgu,
– dejanski prihodki od malih in srednjih podjetij,
– število uporabnikov storitev predstavništva slovenskega gospodarstva,
– zadovoljstvo uporabnikov, merjeno na podlagi anket,
– število informacij za objavo na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
– število razgovorov s potencialnimi investitorji,
– število potencialnih tujih investitorjev, ki so obiskali Republiko Slovenijo,
– število realiziranih investicij (število ustvarjenih delovnih mest in višina investiranega zneska).
7. člen
(1) Učinkovitost predstavništev slovenskega gospodarstva se ugotavlja mesečno in letno za vsako predstavništvo slovenskega gospodarstva posebej. Ugotavljanje učinkovitosti predstavništva slovenskega gospodarstva se začne po preteku enega leta njegovega delovanja.
(2) Ministrstvo za gospodarstvo letno poroča Vladi Republike Slovenije o rezultatih delovanja predstavništev slovenskega gospodarstva.
ZAPOSLENI V PREDSTAVNIŠTVIH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
8. člen
V predstavništvu slovenskega gospodarstva so lahko zaposleni:
– vodja,
– administrativni sodelavec ali poslovni sekretar,
– lokalno osebje.
9. člen
(1) Postopek za imenovanje vodje predstavništva slovenskega gospodarstva se začne z javnim natečajem, ki ga Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Kandidati za vodjo predstavništva slovenskega gospodarstva morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5-letne delovne izkušnje v mednarodni trgovini,
– dobro poznavanje poslovnega okolja v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva,
– aktivno znanje angleškega jezika in praviloma tudi jezika države, v kateri deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva.
10. člen
(1) Natečajna komisija, ki jo sestavljajo po en predstavnik Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za zunanje zadeve, ugotovi ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta vodje predstavništva slovenskega gospodarstva in pripravi predlog izbire strokovno najbolj usposobljenega kandidata. Natečajna komisija s kandidati opravi razgovor.
(2) Vodjo predstavništva slovenskega gospodarstva imenuje in razreši direktor Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
(3) Administrativnega sodelavca ali poslovnega sekretarja in lokalno osebje izbere na podlagi izvedenega javnega natečaja ali po postopku kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja v državi, kjer deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva, direktor Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije na predlog vodje predstavništva slovenskega gospodarstva.
11. člen
(1) Naloge vodje predstavništva slovenskega gospodarstva so:
– organiziranje dela in izvajanje nalog predstavništva slovenskega gospodarstva,
– priprava predloga letnega programa dela predstavništva slovenskega gospodarstva,
– priprava predloga letnega finančnega načrta predstavništva slovenskega gospodarstva,
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev v skladu s smernicami,
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva,
– poročanje Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstvu za gospodarstvo.
(2) Predlog letnega programa dela in predlog letnega finančnega načrta predstavništva slovenskega gospodarstva potrdi direktor Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
12. člen
Plače in drugi prejemki zaposlenih v predstavništvih slovenskega gospodarstva se urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge prejemke javnih uslužbencev v tujini.
13. člen
Pravice, odgovornosti in obveznosti zaposlenih na predstavništvih slovenskega gospodarstva se določijo s pogodbo o zaposlitvi ali s pogodbo o delu.
FINANCIRANJE DELOVANJA PREDSTAVNIŠTEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
14. člen
Predstavništva slovenskega gospodarstva se financirajo iz proračunskih sredstev in iz plačil za opravljene storitve. Storitve se zaračunavajo v skladu s tarifo Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do uveljavitve predpisa iz 12. člena te uredbe se plače in drugi prejemki zaposlenih v predstavništvih slovenskega gospodarstva uredijo z internim aktom Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, ki ga ta sprejme po predhodnem soglasju ministra za gospodarstvo.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-26/2006/7
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-2111-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost