Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 014-57/2006 Ob-25043/06 , Stran 7188
1. Koncedent: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj. 2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, tel. 05/664-62-39, telefaks 05/627-10-21. 3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti v objektu novega zdravstvenega doma v Kopru, Ljubljanska cesta 6. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesija se bo začela izvajati najkasneje v 1 letu po podpisu pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Koncesija se podeljuje za nedoločen čas. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: a) Zakonsko predpisani pogoji (14. člen Zakona o lekarniški dejavnosti): – da je magister farmacije, ki ima poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja opravljen tudi strokovni izpit; – da obvlada slovenski in italijanski jezik; – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti; – magister farmacije, ki je za več kot 3 leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti pa mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja. b) Drugi pogoji: – da najkasneje v 20 dneh po prevzemu objekta z lastnimi sredstvi v celoti ustrezno opremi prostore z novo opremo in v najkrajšem roku pridobi vsa predpisana dovoljenja; – da ima zagotovljene ustrezne kadre; – da prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti; – da bo zagotovil obratovanje lekarne najmanj 12 ur na dan od ponedeljka do petka; ob sobotah pa najmanj 5 ur in – drugi pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji. 6. Merila za ocenitev prijav: 1. Večje število delovnih mest – do 30 točk, 2. Opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko opravlja lekarna – do 15 točk, 3. Daljša delovna doba vodje lekarne (v lekarniški dejavnosti) – do 15 točk, 4. Obratovalni čas lekarne – do 15 točk, 5. Višina najemnine – do 25 točk. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: – razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper; – dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Radenko Cupin, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: radenko.cupin@koper.si. b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne Mestne občine Koper. 8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: Ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 2. 10. 2006 do 12. ure. b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. c) Način predložitve prijave: Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: lekarna«. 9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 2. 10. 2006, ob 13. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper - sejna soba v pritličju. 10. Predvideni datum odločitve o izbiri koncesionarja: 10 dni po prejemu poročila razpisne komisije.

AAA Zlata odličnost