Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 47800-0014/2006-2 Ob-24787/06 , Stran 7191
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98, elektronska pošta: info@zrece.si. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 104/83, v izmeri 4284 m2, vpisana pod vložno št. 992, k.o. Zreče, namenjena za gradnjo večstanovanjskih objektov, v celoti last Občine Zreče, po izklicni ceni 92,405.880 SIT (cena 1 m2 je 21.570 SIT). Zemljišče se prodaja po načelo videno – kupljeno. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 2.000.000 SIT. Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu. K vrednosti parcele, ki bo dosežena po končani licitaciji, bo potrebno kupcu parcele obračunati še 20% DDV, prav tako pa vse ostale stroške v zvezi s prodajo nepremičnine. V izklicno ceno je vključena cena zemljišča na podlagi cenitve stalnega sodno zapriseženega cenilca, komunalni prispevek ter vsa komunalna infrastruktura, ki je v neposredni bližini. V ceno ni vključena izgradnja individualnih priključkov na vso komunalno infrastrukturo, ki jo mora zgraditi kupec ter strošek priključnine na vso komunalno infrastrukturo. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe ter rok za sklenitev pogodbe: prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe. V. Način in rok plačila kupnine: kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic na št. 7221/00C,v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine, skupaj z DDV-jem, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overovitve, takse) nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 26. 9. 2006, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, z začetkom ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizične oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu, – plača ceno razpisne dokumentacije in predloži dokazilo o plačilu, – predloži potrdilo o plačanih davkih, prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene predmetne nepremičnine. Trajanje garancije je 30 dni po datumu javne dražbe, – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od trideset dni ter mora imeti sedež na območju Republike Slovenije oziroma na območju države članice EU, samostojni podjetniki morajo predložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine ter razpisne dokumentacije) je treba priložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. VIII. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Zreče št. 01344-0100003613 s sklicem, za namen javna dražba – prodaja parcele za večstanovanjski objekt. IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do 26. 9. 2006 do 10. ure na naslovu organizatorja, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu Občinske uprave Občine Zreče. Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi. X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. XI. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na naslovu Občine Zreče, tajništvo občinske uprave, ob predložitvi dokazila o plačilu cene razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine, zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, mapno kopijo z označbo parcele, lokacijsko informacijo, obrazec prodajne pogodbe. Cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT in se plača na račun Občine Zreče št. 01344-0100003613, sklic št. 7141-00 za namen razpisne dokumentacije za javno dražbo. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Zreče vsak delovni dan med uradnimi urami pri tajniku Občine Zreče Štefanu Posiloviču osebno ali po tel. 03/757-17-00. XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč na terenu posamičen ali skupinski ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe. XIII. Drugi pogoji: Prodajna pogodba vsebuje zavezo kupca, da bo na predmetni nepremičnini, najkasneje v roku dveh let od podpisa prodajne pogodbe, začel graditi večstanovanjske objekte v skladu z spremenjenim in dopolnjenim ZN. Gradnja večstanovanjskih objektov se bo izvajala na podlagi sprememb in dopolnitev obstoječega zazidalnega načrta, ki ga bo Občinski svet Občine Zreče sprejel na pobudo bodočega lastnika nepremičnine. Kupec se obveže, da bo zgradil parkirna mesta, podzemne garaže ter uredil okolico okoli večstanovanjskih objektov v skladu z spremenjenim in dopolnjenim ZN. Kupec se s pogodbo obveže, da bo 25% vseh stanovanj v večstanovanjskem objektu neprofitnih, ki jih bo odkupila Občina Zreče oziroma Stanovanjski sklad Republike Slovenije po ceni po kateri je Stanovanjski sklad Republike Slovenije pripravljen odkupiti stanovanja po soinvestitorski pogodbi za območje Občine Zreče. Občina bo kupcu plačala vse enote v roku treh let od izgradnje večstanovanjskega objekta. V primeru, da kupec ne bo zgradil nepremičnine v skladu s to točko razpisnih pogojev javne dražbe, ima Občina Zreče pravico, da prodajno pogodbo razdre, brez obveznosti plačila eventualno nastale škode in brez obveznosti vrnitve prejete kupnine. XIV. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Zreče, ki vodi javno dražbo, lahko s soglasjem župana ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in varščina.

AAA Zlata odličnost