Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-25056/06 , Stran 7194
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. 2. Opis predmeta prodaje: po katastrskih podatkih je parc. št. 42/1 k.o. Kožbana stavbišče v izmeri 70 m2, parc. št. 43 k.o. Kožbana pa gospodarsko poslopje v izmeri 150 m2. Objekt, ki se nahaja v bližini cerkve v vasi Kožbana je v lasti Občine Brda. Objekt je v zelo slabem stanju. Strešna kritina je dotrajana. Zidovi so potrebni sanacije. Objekt je zapuščen in nevzdrževan. Nepremičnino se proda v stanju kakršnem je, po načelu »videno – kupljeno«. 3. Izklicna cena nepremičnine je 2.000.000 SIT, ki je tudi najnižja cena za prodajo nepremičnine. 4. Vrsta pravnega posla: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109 v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine. Stroške v zvezi z odkupom objekta, priprave pogodbe, overitev podpisov in zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih občinske uprave Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v mali sejni sobi, v ponedeljek 4. oktobra z začetkom ob 13. uri. Javno dražbo bo vodila Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne dražbe: – vplačajo varščino 200.000 SIT in predložijo dokazilo o njenem plačilu; – če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, in ki je notarsko overjeno; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; fizične osebe pa predložijo fotokopijo osebnega dokumenta. Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109 s sklicem, za namen javne dražbe v Kožbani. 8. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po končani javni dražbi. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 9. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 10. Informacije o podrobnejših pogojih dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Brda, tel. 05/335-10-30, ali po mailu: info@obcina-brda.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti