Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-25055/06 , Stran 7189
I. Predmet prodaje: A1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 768/4, površine 553 m2, parc. št. 2614/24, površine 95 m2, parc. št. 392/46, površine 366 m2 in parc. št. 154/10, površine 256m2, skupne površine 1270 m2, vse k. o. Postojna, na katerih je predvidena gradnja mestne tržnice; izklicna cena 13,716.000 (57.235,85 EUR). V izklicno ceno ni vključen DDV. Nepremičnine so v območju mestnega centra, in sicer na Novem trgu v Postojni in so v lasti Občine Postojna. Na nepremičninah mora izbrani ponudnik zgraditi tržnico do 31. 5. 2007. Ponudnik je ponudbi dolžan izjavo banke oziroma zavarovalnice za izdajo garancije v višini 15,000.000 SIT za izvedbo navedenih del. 1. Na nepremičninah je predvidena gradnja mestne tržnice z naslednjimi karakteristikami: – etažnost: pritličje in nadstropje, – tlorisne dimenzije: 11,75 m x 47 m, – višina objekta: 6,91 m, – naklon strehe: obrnjena dvokapnica z minimalnim naklonom, – kota pritličja: +0,00=540,01 mnm, – v nadstropju mora zagotoviti ca. 190 m2 odprtega dela tržnice (stojnice), – zunanja ureditev v okviru gradbene parcele po tehnično projektni dokumentaciji in prvo nagrajeni arhitekturni rešitvi. Od zgoraj navedenih dimenzij so možna odstopanja glede na velikost gradbene parcele in ob upoštevanju prvo nagrajene arhitekturne rešitve. Zemljišče je komunalno opremljeno, možna je priključitev na komunalne vode v bližini. Potrebna je ustrezna prometna ureditev ožjega območja med Prečno ulico in Cesto na Kremenco, stroški bremenijo kupca. 2. Za izgradnjo tržnice je bil izveden Javni natečaj za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne in arhitekturne idejne zasnove tržnice, na katerem je bil izbran projekt Magro d.o.o., katerega je potrebno pri pridobivanju projektne, tehnične in upravne dokumentacije upoštevati, le-to bodo v vsaki fazi pristojne službe občine potrjevale. Kupec se obvezuje z avtorji prvo nagrajene arhitekturne rešitve skleniti pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. 3. Programska zasnova tržnice je razvidna iz razpisne dokumentacije. 4. Popis in razčlenitev površin (zaprte, odprte, pokrite) je razvidna iz razpisne dokumentacije. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, obračuna in plača ga kupec. 2. Izbranega ponudnika bremenijo še: – vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo tehnične in upravne dokumentacije, ki so vezani na izgradnjo tržnice, – plačilo komunalnega prispevka, ki na dan 31. 8. 2006 znaša 27,639.270,39 SIT, – stroški notarja, – stroški DDV (samo od vrednosti zemljišča), – stroški vpisa v zemljiško knjigo. A.2 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 768/5, površine 756 m2, parc. št. 768/7, površine 330 m2 in parc. št. 768/8, površine 2098 m2, skupne površine 3184 m2, vse k. o. Postojna, na katerih je predvidena gradnja objekta s poslovno-trgovskim programom; izklicna cena 34,387.200 SIT (143.495,24 EUR). V izklicno ceno ni vključen DDV. Nepremičnine so v območju mestnega centra, in sicer na Novem trgu v Postojni in so v lasti Občine Postojna. 1. Na nepremičninah je možna gradnja objekta s poslovno-trgovsko dejavnostjo ob upoštevanju določil Odloka o ureditvenem načrtu Center (Ur. l. RS, št. 8/93) in usmeritev prvonagrajene urbanistične rešitve Javnega natečaja za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne in arhitekturne idejne zasnove tržnice, ki so predvsem: – maksimalna etažnost: pritličje in tri nadstropja, minimalna etažnost: pritličje in dve nadstropji, – predvidene tlorisne dimenzije: 60 m x 32 m, – oblikovanje objekta: oblikovanje objektov je podrejeno urbanistično – arhitektonski zasnovi urejanja, ohranjanju identitete v posameznih območjih, nastalih v posameznih območjih, nastalih v različnih časovnih in stilnih obdobjih. Zahtevana je visoka kvaliteta graditve za nove ter za prenovo obstoječih. Tehnologija gradnje je lahko klasična, lahko montažna. Vse začasne rešitve so načeloma nedopustne. Načela oblikovanja so za območje predvidenega poslovno-trgovskega objekta C7: območje predvidenih poslovno – trgovskih stavb – palač mestnega tipa, ki ustvarjajo ulične prostore novo predvidenih mestnih ulic (Titova, S1, S3). Pritličja so arkadna. – program: območje C7 med Titovo, prestavljeno Prečno ulico (S1) in delno korigirano Cesto na Kremenco (S3), je namenjeno realizaciji administrativno – poslovnih stavb neznanih uporabnikov; – zunanja ureditev v okviru gradbene parcele po tehnično projektni dokumentaciji in prvo nagrajeni urbanistični rešitvi. Zemljišče je komunalno opremljeno, možna je priključitev na komunalne vode v bližini. Potrebna je ustrezna prometna ureditev ožjega območja med Prečno ulico in Cesto na Kremenco, stroški bremenijo kupca. 2. Natančnejši lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo so na razpolago v razpisni dokumentaciji. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno, ki vključuje ocenjeno vrednost zemljišča in vrednost komunalnega prispevka. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, obračuna in plača ga kupec. 2. Izbranega ponudnika bremenijo še: – vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo tehnične in upravne dokumentacije, ki so vezani na izgradnjo poslovno trgovskega objekta, – stroški komunalnega prispevka, ki na dan 31. 8. 2006 znaša 94.195.387,28 SIT, – stroški notarja, – stroški DDV (samo od vrednosti zemljišča), – stroški vpisa v zemljiško knjigo. Nepremičnine navedene pod točko A1 in A2 se prodajajo kot celota. Ponudba, ki ne bo vsebovala ponudbe za oba sklopa, ne bo obravnavana. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnin na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 7. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – izjavo banke oziroma zavarovalnice za izdajo garancije v višini 15,000.000 SIT za izvedbo del, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna Občine Postojna, soba št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53, 05/728-07-82. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin za gradnjo tržnice in poslovno trgovskega objekta« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 25. 9. 2006 do 10. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost zemljišča in 50% zneska komunalnega prispevka plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, 50% komunalnega prispevka pa pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Plačilo celotne kupnine in 50% komunalnega prispevka je bistvena sestavina pravnega posla, v primeru da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

AAA Zlata odličnost