Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4053. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2005, stran 9876.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet Občine Luče na 25. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2005.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2005 v naslednji višini:
v SIT
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:            |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI                   |256.814.470,07|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI                    |263.848.792,18|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I-II)            | –7.034.322,11|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:         |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČ.DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                       |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV     |     0,00|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |     0,00|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA:                 |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                     |     0,00|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA                   |     0,00|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|IX. |SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH            | –7.034.322,11|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE                  |     0,00|
|   |(VII.-VIII.)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE                  | 7.034.322,11|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)              |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|X.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC LETA        | 21.182.537,01|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2005 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2006
Luče, dne 29. junija 2006
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost