Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 014-22/2006 Ob-25042/06 , Stran 7182
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. 2. Predmet koncesije: opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, ločeno po sklopih: – sklop 1: vzdrževanje cest v območju 1, – sklop 2: vzdrževanje cest v območju 2, – sklop 3: vzdrževanje cest v območju 3, – sklop 4: redno vzdrževanje cestno prometne signalizacije, – sklop 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, – sklop 6: redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev. Ponudnik lahko poda ponudbo za: – celotni razpis – vse sklope, – posamezni sklop. Koncedent bo v skladu z merili izbral samo enega najugodnejšega ponudnika za vsak posamezni sklop. 3. Obseg javnega razpisa: Vsebina obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest po posameznih sklopih obsega: Sklop 1: vzdrževanje cest v območju 1 1. pregledniška služba; 2. vzdrževanje prometnih površin: – vzdrževanje asfaltov, – vzdrževanje tlakov, – vzdrževanje makadama; 3. vzdrževanje bankin; 4. vzdrževanje odvodnjavanja; 5. vzdrževanje cestne opreme; 6. vzdrževanje brežin, obcestne vegetacije in zagotavljanje preglednosti; 7. vzdrževanje cestnih objektov; 8. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil; 9. intervencijski ukrepi; 10. zimska služba; 11. priprava izvedbene dokumentacije in pridobivanje dovoljenj; 12. izdelava in vodenje katastra. Sklop 2: vzdrževanje cest v območju 2 1. pregledniška služba; 2. vzdrževanje prometnih površin: – vzdrževanje asfaltov, – vzdrževanje tlakov, – vzdrževanje makadama; 3. vzdrževanje bankin; 4. vzdrževanje odvodnjavanja; 5. vzdrževanje cestne opreme; 6. vzdrževanje brežin, obcestne vegetacije in zagotavljanje preglednosti; 7. vzdrževanje cestnih objektov; 8. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil; 9. intervencijski ukrepi; 10. zimska služba; 11. priprava izvedbene dokumentacije in pridobivanje dovoljenj; 12. izdelava in vodenje katastra. Sklop 3: vzdrževanje cest v območju 3 1. pregledniška služba; 2. vzdrževanje prometnih površin: – vzdrževanje asfaltov, – vzdrževanje tlakov, – vzdrževanje makadama; 3. vzdrževanje bankin; 4. vzdrževanje odvodnjavanja; 5. vzdrževanje cestne opreme; 6. vzdrževanje brežin, obcestne vegetacije in zagotavljanje preglednosti; 7. vzdrževanje cestnih objektov; 8. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil; 9. intervencijski ukrepi; 10. zimska služba; 11. priprava izvedbene dokumentacije in pridobivanje dovoljenj; 12. izdelava in vodenje katastra. Sklop 4: redno vzdrževanje prometne signalizacije – redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije; – vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana-MOL z namenom zagotavljanja vidnosti talnih obeležb, in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli…), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi); – redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal. Sklop 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb – redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema pregled naprav in opreme na področju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelska kanalizacija, kabelsko omrežje), zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti cestno prometne signalizacije, zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti, omejevanje vseh vrst prometa, obveščanje uporabnikov v prometu, ohranjevanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini, redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforskega sistema ter spremljanje delovanja sistema, redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, priprava tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav in opreme ter povezav s centralnim nadzornim sistemom. Sklop 6: redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema sledeča dela: – redni nadzor stanja naprav in opreme (nadzor stanja naprav in opreme /avtomatske zapornice, avtomatski dvižni stebrički/ se lahko opravlja preko nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih ali preko sistema za zbiranje in prijavo napak), odpravo manjših napak kot so: zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička, popravilo poškodovanih kablov, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih kartic, zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora, kontrola detektorskih in varnostnih zank, vzdrževanje optičnega in kabelskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme, kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme ter vzdrževanje katastra, zagotavljanje tehnične dokumentacije za razvoj omrežja in naprav in opreme, zagotavljanje varnosti naprav in opreme, zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa, obnavljanje infrastrukturnih objektov cestnih naprav in opreme ter ureditev, vzdrževanje baze uporabnikov z izdajo dovolilnic, vzdrževanje tekočih stopnic ter vzdrževanje fontan. Opis predmeta razpisa in tehnična dokumentacija so podrobno opredeljeni v prilogah razpisne dokumentacije (tehnične specifikacije za vzdrževanje za vsak posamezni sklop in Odloku o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest). 4. Podelitev koncesije: koncesija se podeli le enemu koncesionarju. Koncesija se podeli pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, kot obvezne gospodarske javne službe. 5. Rok koncesije: Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncedent si pridržuje pravico, da po 5 letih opravi generalno revizijo izvajanja koncesijske pogodbe na način, da stranki ugotovita morebitne novosti na relevantnem trgu, ki vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe in na podlagi ugotovitev dopolni pogodbo, oziroma odloči o nadaljnjem izvajanju koncesijske pogodbe. Generalna revizija se opravi vsakih pet let do preteka roka koncesije. 6. Finančna zavarovanja: a) zavarovanje za resnost ponudbe – ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe priložiti bančno garancijo v višini 2% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb; b) zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – ponudnik mora ob podpisu pogodbe koncedentu izročiti, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančno garancijo na prvi poziv v višini 10% pogodbene vrednosti, najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe in z veljavnostjo enega leta. Bančno garancijo na prvi poziv je koncesionar dolžan obnoviti vsako leto, najkasneje 5 dni pred iztekom garancije. Ponudnik je v ponudbi dolžan predložiti izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedo pogodbenih obveznosti. 7. Pogoji: koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, njegova ponudba pa mora vsebovati vse elemente, razvidne iz razpisne dokumentacije. Pogoji, enaki za vseh 6 sklopov: Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik: Ponudnik mora priložiti spodaj zahtevane dokumente, potrdila in izpolnjene obrazce, saj bo v nasprotnem primeru izločen iz postopka nadaljnjega obravnavanja. Dokazila morajo biti originali, oziroma notarsko overjene kopije originala ali kopije originala z izpolnjeno generalno izjavo, s katero jamči, da so podatki v listini resnični in odraz zadnjega stanja. Vse zahtevane dokumente in potrdila za izpolnjevanje pogojev pod alineami od 1 – 6 pod točko 3. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik mora ponudnik priložiti v Prilogi 1 – krovna izjava). Tuji ponudnik dokazuje izpolnjevanje obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso tuje države, kot je navedeno pri posameznih pogojih. Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod prisego pred pristojnim organom tuje države, če je to v skladu z običajno prakso tuje države. Na javni razpis se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki-fizične osebe), ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje, ki so enaki za vse sklope. Ponudnik, ki poda ponudbo za več sklopov, za pogoje od številke 1 do 7 priloži dokazila le v enem izvodu. Bančno garancijo za resnost ponudbe ter izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri skupni ponudbi predloži le nosilec pogodbe. Ponudnik mora izpolnjevati sledeče pogoje: 1) je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega registra za pravne osebe oziroma obrtno dovoljenje za samostojne podjetnike (ki odražajo dejansko stanje koncesionarja); 2) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa (vendar le, če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (napr. dovoljenje upravne enote ali obrtno dovoljenje), v nasprotnem primeru ponudnik priloži ponudbi lastno izjavo, da v skladu s šestim in sedmim odstavkom 4. člena Zakona o gospodarskih družbah posebnega dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti ne potrebuje; 3) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki); 4) da mu ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in materialno odgovornostjo – Priloga 2 in priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti pravne osebe; 5) da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada (DURS), ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe; 6) da je finančno in poslovno sposoben – da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 1, BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove/ih poslovne/ih bank/e (ponudnik priloži potrdila za vse odprte transakcijske račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka, to je dneva odpiranja ponudb, revidirano bilanco stanja in poslovnega izida, revizijsko poročilo za obdobje zadnjih treh let ter mnenje pooblaščenega revizorja, ki mora izkazovati pravočasno poravnanje obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik navedenega mnenja ne bo predložil pri ponudbah, katerih vrednost znaša več kot 50 mio SIT, bo njegova ponudba izločena kot nepravilna (Priloga 1A); 7) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni Razpisni obrazec 3 in 4); 8) zavarovanje za resnost ponudbe – ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe priložiti bančno garancijo v višini 2% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb – Razpisni obrazec 14; 9) zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – ponudnik mora ob podpisu pogodbe koncedentu izročiti, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančno garancijo na prvi poziv v višini 10% pogodbene vrednosti, kar znaša .......…… SIT (z besedo ............ tolarjev), najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe in z veljavnostjo enega leta. Bančno garancijo na prvi poziv je koncesionar dolžan obnoviti vsako leto, najkasneje 5 dni pred iztekom garancije – Razpisni obrazec 15; Ponudnik je v ponudbi dolžan predložiti izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedo pogodbenih obveznosti. 10) da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe – Priloga 1). Zahtevani dokumenti za priznanje sposobnosti in usposobljenosti, ki so v razpisni dokumentaciji navedeni v točki IV. Obrazci za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega odloka z navodili o izpolnitvi, ki so prav tako enaki za vseh 6 sklopov: – potrjen – Razpisni obrazec 7 – merila za izbor; – izpolnjen – Razpisni obrazec 8 – izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije; – izpolnjen – Razpisni obrazec 2 – obrazec ponudbe; – izpolnjen – Razpisni obrazec 9 – obrazec plačilnih pogojev; – izpolnjen, podpisan, žigosan, parafiran vzorec pogodbe – Razpisni obrazec 10; – potrjen Razpisni obrazec 13 – ostali pogoji, ki jih zahteva koncedent; – ponudnik izpolni izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo ter predloži zahtevana dokazila za izpolnjevanje ostalih pogojev: – da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju te uredbe, predpisov in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter zagotavljati poenotenost opreme; – da je finančno in poslovno sposoben (pozitivni finančni rezultat v zadnjih 3 letih, višina letnih prihodkov v zadnjih 3 letih mora znašati najmanj v višini letne razpisane vrednosti koncesije, ločeno po sklopih); – da ima ustrezne delovne izkušnje na vzdrževanju razpisnih del, ločeno po sklopih, v zadnjih petih letih in je pogodbena letna vrednost vzdrževanja pri vsaj enemu koncedentu ali naročniku znašala za preteklo leto 2005 najmanj 40% razpisane letne pogodbene vrednosti vzdrževanja javnih cest, ločeno po sklopih; – da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času, pri čemer je odzivni čas za intervencijo 30 minut po sporočeni zahtevi; – da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje; – da bo poskrbel za ekološko odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z veljavno zakonodajo; – da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči občini ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo z zavarovalnico oziroma drugo pristojno institucijo, ki nudi ustrezno zavarovanje, oziroma dokazilo o že sklenjenem ustreznem zavarovanju); – da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev; – da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije; – reference ponudnika – Razpisni obrazec 12 in 12.a. Pri točkovanju se upoštevajo le reference zadnjih 3 let, kjer letni znesek vzdrževanih del vsakega posameznega sklopa pri enem naročniku znaša zahtevani znesek v razpisnem delu X. Merila za ocenitev ponudb. Na zahtevo koncedenta bo moral ponudnik predložiti vsa dokazila o opravljenih storitvah, iz katerih bo razvidno, da so bila izvajana le vzdrževalna dela. Pogoji, ločeni po sklopih Zahtevani dokumenti za priznanje sposobnosti in usposobljenosti, ločeno po sklopih: Sklop 1: vzdrževanje cest v območju 1 1. Kadrovska struktura Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo koncedenta predloži dokazila za kadrovsko strukturo zaposlenih delavcev. Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k ponudbi ločeno po sklopih: Kadri Najmanjše število zaposlenih 180 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi: – najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje gradbene smeri, – najmanj ena oseba VI. stopnje gradbene smeri – pooblaščeni inženir, – najmanj ena oseba VI. stopnje smeri strojni inženir, – zadostno število ostalih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj: – gradbeni tehnik s strokovnim izpitom – 3, – gradbeni tehnik – 3, – organizirana stalna intervencijska skupina, – stalno dežurstvo. Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku. 2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 6 – soponudniki). 3. Izjava ponudnika, da bo glede na že sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran, sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so predmet tega razpisa – Razpisni obrazec 6. 4. Navedba soponudnikov in pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna ponudba – Razpisni obrazec 6). 5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in zahtevano opremo za izvedbo razpisanih nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja interventno izvajanje javne službe, navedeno v 3. alineji ostalih pogojev, pri čemer je zahteva koncedenta za minimalno število elementov opreme in prostorov sledeča: 6. Objekti, potrebni za izvajanje del Velikost in opremljenost objektov za vseh 6 sklopov mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati z zahtevanimi prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt. Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas trajanja pogodbe. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo za čas trajanja pogodbe. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. Ponudnik mora zagotoviti ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična ali cestna baza), v kateri morajo biti naslednji posebni objekti: – pokrita skladišča za posipne in druge materiale, – deponija za drobljenec za posipanje, – garaže ali primerni prostori za predpisano mehanizacijo, skladno s Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, – skladišče za cestno prometno signalizacijo, – skladišče za materiale za interventno krpanje cest, – priročna mehanična delavnica s skladiščem, – upravni prostori, – mešalna baterija za CaCl2, – cisterna za CaCl2, – prostor za deponijo materialov za predelavo – asfalti, betoni in izkopni materiali, – posebej označen in zaščiten prostor za shranjevanje kemičnih sredstev. 7. Mehanizacija in oprema Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika: Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika rednega letnega in zimskega vzdrževanja je: – merilec slanosti – 1, – čelni snežni rezkar – 1, – stranski snežni rezkar 100 t/h – 1, – rezervoar za solnico z mešalno garnituro – 1, – vozilo z zabojem za prevoz asfalta s ponjavo – 5, – rezkar za asfalt 1 m širine – 1, – rezkar za asfalt 0,5 m širine – 1, – poltovorno vozilo s kabino – 9, – tovorno vozilo – 10, – unimog ali traktor s priključki – 2, – priključek kosilnica za bankine – 1, – priključek krtača – 1, – priključek metla – 2, – priključek žaga – 1, – priključek škarje – 1 – rovokopač – 10, – mini nakladač – 10, – nakladač – 2, – valjar za mulde – 1, – valjar teže do 2500 kg – 4, – valjar teže do 8000 kg – 2, – avtomatski posipalec za mokro soljenje do 2 m3 – 4, – avtomatski posipalec za mokro soljenje od 2 do 3 m3 – 2, – avtomatski posipalec za mokro soljenje nad 3 m3 – 4, – motorna brizgalka emulzije 1 m3 – 1, – stroj za rezanje asfalta do globine 10 cm – 2, – stroj za rezanje asfalta nad globino 10 cm – 2, – vibracijsko nabijalo – 4, – motorno razbijalno kladivo – 4, – samostojna rotacijska kosilnica delovne širine 1,2 do 1,4 m – 2, – samostojna rotacijska kosilnica delovne širine 0,8 do 1,0 m – 2, – greder – 1, – finišer – 2, – snežni čelni plug širine nad 2,9 m – 20, – snežni čelni plug širine od 2,5 do 2,8 m – 10, – snežni čelni plug širine do 2,4 m – 10, – traktor – 10, – specialno poltovorno vozilo s samonakladalno napravo – 1, – tehtnica za tehtanje tovornih vozil – 1, – informacijski sistem, ki je kompatibilen z naročnikovim, in primerna računalniška oprema, katero bo na zahtevo naročnika pravočasno dopolnjeval in noveliral. Sklop 2: vzdrževanje cest v območju 2 1. Kadrovska struktura Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo koncedenta predloži dokazila za kadrovsko strukturo zaposlenih delavcev. Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k ponudbi ločeno po sklopih: Kadri Najmanjše število zaposlenih 90 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi: – najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje gradbene smeri, – najmanj ena oseba VI. stopnje gradbene smeri – pooblaščeni inženir, – najmanj ena oseba VI. stopnje smeri strojni inženir, – zadostno število ostalih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj: – gradbeni tehnik s strokovnim izpitom – 2, – gradbeni tehnik – 2, – organizirana stalna intervencijska skupina, – stalno dežurstvo. Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku. 2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 6 – soponudniki). 3. Izjava ponudnika, da bo glede na že sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran, sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so predmet tega razpisa – Razpisni obrazec 6. 4. Navedba soponudnikov in pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna ponudba – Razpisni obrazec 6). 5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in zahtevano opremo za izvedbo razpisanih nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja interventno izvajanje javne službe, navedeno v tretji alineji ostalih pogojev, pri čemer je zahteva koncedenta za minimalno število elementov opreme in prostorov sledeča: 6. Objekti, potrebni za izvajanje del Velikost in opremljenost objektov za vseh 6 sklopov mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati z zahtevanimi prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt. Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas trajanja pogodbe. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo za čas trajanja pogodbe. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. Ponudnik mora zagotoviti ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična ali cestna baza), v kateri morajo biti naslednji posebni objekti: – pokrita skladišča za posipne in druge materiale, – deponija za drobljenec za posipanje, – garaže ali primerni prostori za predpisano mehanizacijo, skladno s Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, – skladišče za cestno prometno signalizacijo, – skladišče za materiale za interventno krpanje cest, – priročna mehanična delavnica s skladiščem, – upravni prostori, – mešalna baterija za CaCl2, – cisterna za CaCl2, – prostor za deponijo materialov za predelavo – asfalti, betoni in izkopni materiali, – posebej označen in zaščiten prostor za shranjevanje kemičnih sredstev. 7. Mehanizacija in oprema Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika: Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika rednega letnega in zimskega vzdrževanja je: – merilec slanosti – 1, – čelni snežni rezkar – 1, – stranski snežni rezkar 100 t/h – 1, – rezervoar za solnico z mešalno garnituro – 1, – vozilo z zabojem za prevoz asfalta s ponjavo – 4, – rezkar za asfalt 1 m širine – 1, – rezkar za asfalt 0,5 m širine – 1, – komplet signalizacije za delo na cesti in zaporo na cesti – 4, – poltovorno vozilo s kabino za 6 oseb z vso opremo za bolj zahtevna dela – 8, – tovorno vozilo do 11 t nosilnosti – 8, – tovorno vozilo do 15 t nosilnosti – 2, – unimog ali traktor s priključki – 4, – priključek kosilnica za bankine – 2, – priključek krtača – 1, – priključek metla – 1, – priključek žaga – 1, – priključek škarje – 1, – rovokopač – 8, – mini nakladač – 5, – nakladač – 2, – valjar za mulde – 1, – valjar teže do 2500 kg – 2, – valjar teže do 8000 kg – 1, – avtomatski posipalec za mokro soljenje do 2 m3 – 3, – avtomatski posipalec za mokro soljenje od 2 do 3 m3 – 1, – avtomatski posipalec za mokro soljenje nad 3 m3 – 3, – motorna brizgalka emulzije 1 m3 – 1, – stroj za rezanje asfalta do globine 10 cm – 2, – stroj za rezanje asfalta nad globino 10 cm – 2, – vibracijsko nabijalo – 3, – motorno razbijalno kladivo – 3, – greder – 1, – snežni čelni plug širine nad 2,9 m – 15, – snežni čelni plug širine od 2,5 do 2,8 m – 7, – snežni čelni plug širine do 2,4 m – 8, – vlečni snežni plugi – 6, – vlečni posipalec 1,25 m3 – 8, – vlečni posipalec 0,8 m3 – 1, – vlečni posipalec 0,4 m3 – 5, – traktor – 15, – specialno poltovorno vozilo s samonakladalno napravo – 1, – tehtnica za tehtanje tovornih vozil – 1, – informacijski sistem, ki je kompatibilen z naročnikovim, in primerna računalniška oprema, katero bo na zahtevo naročnika pravočasno dopolnjeval in noveliral. Sklop 3: vzdrževanje cest v območju 3 1. Kadrovska struktura Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo koncedenta predloži dokazila za kadrovsko strukturo zaposlenih delavcev. Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k ponudbi ločeno po sklopih: Kadri Najmanjše število zaposlenih 120 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi: – najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje gradbene smeri, – najmanj ena oseba VI. stopnje gradbene smeri – pooblaščeni inženir, – najmanj ena oseba VI. stopnje smeri strojni inženir, – zadostno število ostalih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj: – gradbeni tehnik s strokovnim izpitom – 3, – gradbeni tehnik – 3, – organizirana stalna intervencijska skupina, – stalno dežurstvo. Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku. 2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 6 – soponudniki). 3. Izjava ponudnika, da bo glede na že sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran, sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so predmet tega razpisa – Razpisni obrazec 6. 4. Navedba soponudnikov in pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna ponudba – Razpisni obrazec 6). 5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in zahtevano opremo za izvedbo razpisanih nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja interventno izvajanje javne službe, navedeno v 3. alineji ostalih pogojev, pri čemer je zahteva koncedenta za minimalno število elementov opreme in prostorov sledeča: 6. Objekti, potrebni za izvajanje del Velikost in opremljenost objektov za vseh 6 sklopov mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati z zahtevanimi prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt. Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas trajanja pogodbe. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo za čas trajanja pogodbe. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. Ponudnik mora zagotoviti ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična ali cestna baza), v kateri morajo biti naslednji posebni objekti: – pokrita skladišča za posipne in druge materiale, – deponija za drobljenec za posipanje, – garaže ali primerni prostori za predpisano mehanizacijo, skladno s Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, – skladišče za cestno prometno signalizacijo, – skladišče za materiale za interventno krpanje cest, – priročna mehanična delavnica s skladiščem, – upravni prostori, – mešalna baterija za CaCl2, – cisterna za CaCl2, – prostor za deponijo materialov za predelavo – asfalti, betoni in izkopni materiali, – posebej označen in zaščiten prostor za shranjevanje kemičnih sredstev. 7. Mehanizacija in oprema Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika rednega letnega in zimskega vzdrževanja je: – merilec slanosti – 1, – čelni snežni rezkar – 1, – stranski snežni rezkar 100 t/h – 1, – rezervoar za solnico z mešalno garnituro – 1, – vozilo z zabojem za prevoz asfalta s ponjavo – 4, – rezkar za asfalt 1 m širine – 1, – rezkar za asfalt 0,5 m širine – 1, – komplet signalizacije za delo na cesti in zaporo na cesti – 4, – poltovorno vozilo s kabino za 6 oseb z vso opremo za bolj zahtevna dela – 8, – tovorno vozilo do 11 t nosilnosti – 8, – tovorno vozilo do 15 t nosilnosti – 3, – unimog ali traktor s priključki – 2, – priključek kosilnica za bankine – 2, – priključek krtača – 1, – priključek metla – 1, – priključek žaga – 1, – priključek škarje – 1, – rovokopač – 8, – mini nakladač – 6, – nakladač – 2, – valjar za mulde – 1, – valjar teže do 2500 kg – 2, – valjar teže do 8000 kg – 1, – avtomatski posipalec za mokro soljenje do 2 m3 – 3, – avtomatski posipalec za mokro soljenje od 2 do 3 m3 – 1, – avtomatski posipalec za mokro soljenje nad 3 m3 – 3, – motorna brizgalka emulzije 1 m3 – 1, – stroj za rezanje asfalta do globine 10 cm – 2, – stroj za rezanje asfalta nad globino 10 cm – 1, – vibracijsko nabijalo – 3, – motorno razbijalno kladivo – 3, – greder – 1, – finišer – 2, – snežni čelni plug širine nad 2,9 m – 15, – snežni čelni plug širine od 2,5 do 2,8 m – 9, – snežni čelni plug širine do 2,4 m – 10, – vlečni snežni plug – 2, – vlečni posipalec 1,25 m3 – 2, – vlečni posipalec 0,8 m3 – 1, – vlečni posipalec 0,4 m3 – 2, – traktor – 10, – specialno poltovorno vozilo s samonakladalno napravo – 1, – tehtnica za tehtanje tovornih vozil – 1, – informacijski sistem, ki je kompatibilen z naročnikovim, in primerna računalniška oprema, katero bo na zahtevo naročnika pravočasno dopolnjeval in noveliral. Sklop 4: redno vzdrževanje prometne signalizacije 1. Kadrovska struktura Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k ponudbi ločeno po sklopih: Kadri Najmanjše število zaposlenih 32 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi: – najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje gradbene smeri, – najmanj ena oseba VI. stopnje elektrotehnične smeri – pooblaščeni inženir, – najmanj ena oseba VI. stopnje smeri prometni inženir, – zadostno število ostalih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj: – prometni tehnik – 3, – elektrotehnik – 2, – KV delavec – 25, – črkoslikar – 1, – geodetski tehnik – 1. Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku. 2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 6 – soponudniki). 3. Izjava ponudnika, da bo glede na že sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran, sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so predmet tega razpisa – Razpisni obrazec 6. 4. Navedba soponudnikov in pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna ponudba – Razpisni obrazec 6). 5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in zahtevano opremo za izvedbo razpisanih nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja interventno izvajanje javne službe, navedeno v tretji alineji ostalih pogojev, pri čemer je zahteva koncedenta za minimalno število elementov opreme in prostorov sledeča: 6. Objekti, potrebni za izvajanje del Velikost in opremljenost objektov za vse sklope mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati s spodaj zahtevanimi prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo razvidni zahtevani prostori in površine. Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas trajanja pogodbe. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. Koncedent ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo za čas trajanja pogodbe. Ponudnik mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. Ponudnik mora zagotoviti: – priročne delavnice z ustreznimi skladišči za opravljanje dejavnosti, – ustrezne poslovne prostore, – ustrezne parkirne prostore skladno s Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, – prostor za nadzorni center za spremljanje delovanja cestnih naprav in ureditev. 7. Mehanizacija in oprema Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika: Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah: Strojna oprema za izdelavo prečnih označb: – visokotlačna črpalka za ročno brizganje tankoslojnih prečnih označb – 3, – kompresorska črpalka za ročno brizganje tankoslojnih prečnih označb – 3, – visokotlačni stroj za strojni nanos tankoslojnih prečnih označb – 2, – stroj za odstranjevanje talnih označb – freza – 1. Strojna oprema za izdelavo vzdolžnih označb: – kompresorski stroj na motorni pogon za nanos tankoslojnih vzdolžnih označb z računalnikom za izdelavo vzdolžnih označb po standardih, – visokotlačni stroj na motorni pogon za nanos tankoslojnih vzdolžnih označb na pločnikih in kolesarskih stezah. Oprema za nanos srednjeslojnih označb na vozišče: – pištola za nanos podlage – primer, – digitalni merilec temperature tal, – strojni valj za nanos srednjeslojnih označb – folije, – oprema za toplotno obdelavo folije. Oprema za nanos debeloslojnih označb na vozišče: – digitalni merilec temperature tal, – pištola za nanos podlage, – oprema za termo obdelavo simbolov in lepljenje na podlago, – gorilnik z nastavitvijo moči gretja, – stroj za nanos vroče plastike za izdelavo prečnih in vzdolžnih označb. Transportna sredstva za prevoz opreme: – tovorna vozila za prevoz strojev in prikolic (nosilnost 6 t) – 2, – tovorna vozila za prevoz barv in zaščitne opreme (nosilnost 1,5 t) – 5, – prikolice za prevoz strojev za vzdolžne označbe – 2, – vozila za izvajanje pregledniške službe s predpisano opremo (tehnične specifikacije za vzdrževanje) – 3. Transportna sredstva za prevoz opreme: – tovorna vozila za prevoz opreme – 3, – kombinirano vozilo s priročnim orodjem – 1, – avtodvigalo s košaro višine do17 m – 1, – tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom – 1. Sklop 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb 1. Kadrovska struktura Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo koncedenta predloži dokazila za kadrovsko strukturo zaposlenih delavcev. Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k ponudbi ločeno po sklopih: Kadri Najmanjše število zaposlenih 22 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi: – najmanj ena oseba s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki ji je bila izdana odločba o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in ima strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje gradbene smeri, – najmanj dve osebi VI. stopnje elektrotehnične smeri – pooblaščeni inženir, – najmanj ena oseba VI. stopnje smeri prometni inženir, – zadostno število ostalih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri, in sicer najmanj: – prometni tehnik – 2, – elektrotehnik – 5, – geodetski tehnik – 1, – elektro monter – 10. Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku. 2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 6 – soponudniki). 3. Izjava ponudnika, da bo glede na že sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran, sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so predmet tega razpisa – Razpisni obrazec 6. 4. Navedba soponudnikov in pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna ponudba – Razpisni obrazec 6). 5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in zahtevano opremo za izvedbo razpisanih nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja interventno izvajanje javne službe, navedeno v 3. alineji ostalih pogojev, pri čemer je zahteva koncedenta za minimalno število elementov opreme in prostorov sledeča: 6. Objekti, potrebni za izvajanje del Velikost in opremljenost objektov za vse sklope mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati z spodaj zahtevanimi prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo razvidni zahtevani prostori in površine. Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas trajanja pogodbe. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. Koncedent ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo za čas trajanja pogodbe. Ponudnik mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. Ponudnik mora zagotoviti: – priročne delavnice z ustreznimi skladišči za opravljanje dejavnosti, – ustrezne poslovne prostore, – ustrezne parkirne prostore skladno s Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, – prostor za nadzorni center za spremljanje delovanja cestnih naprav in ureditev. 7. Mehanizacija in oprema Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika: Vozni park: – osebna vozila – 5, – tovorno vozilo s košaro 12 m – 1, – tovorno vozilo s košaro 17 m – 1, – tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom – 1, – tovorno vozilo s ponjavo – 1, – kombinirano vozilo za prevoz opreme ali tovora – 1, – kombinirano vozilo za prevoz oseb – 1, – rovokopač – 1, – 1 enoosna prikolica za kandelabre – 1. Oprema: – testna naprava MSKE 60, – testna naprava MSKE 20, – aparatura »realno breme«, – osciloskop, – scopometer, – analogni multimeter, – digitalni multimeter, – stabiliziran laboratorijski usmernik, – elektronski preizkuševalec toka, – univerzalni merilni instrument za merjenje zakonsko predpisanih lastnosti elekričnih instalacij, – programirna naprava za MSKE 60, – programirna naprava za MSKE 20, – ustrezna programska oprema (aaSIDRA, SYNCRO), – 10 elektronskih premičnih merilnih instrumentov za štetje, klasifikacijo in merjenje hitrosti vozil s pripadajočo programsko opremo. Sklop 6: redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev 1. Kadrovska struktura Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 4 – kadri) – ponudnik na zahtevo koncedenta predloži dokazila za kadrovsko strukturo zaposlenih delavcev. Zahteva koncedenta – pogoji ločeni po sklopih, dokazila mora ponudnik priložiti k ponudbi ločeno po sklopih: Kadri Najmanjše število zaposlenih 10 delavcev. Od tega števila je obvezno v sestavi: – najmanj ena oseba VI. stopnje elektrotehnične smeri – pooblaščeni inženir, – najmanj ena oseba VI. stopnje smeri prometni inženir, – zadostno število ostalih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri ter da zaposluje najmanj: – elektrotehnik – 3, – KV delavec – 2. Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku. 2. Kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega razpisa (Razpisni obrazec 6 – soponudniki). 3. Izjava ponudnika, da bo glede na že sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran, sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so predmet tega razpisa – Razpisni obrazec 6. 4. Navedba soponudnikov in pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da bo delo izvajala skupina izvajalcev (skupna ponudba – Razpisni obrazec 6). 5. Da razpolaga z ustreznimi objekti in zahtevano opremo za izvedbo razpisanih nalog v območju vzdrževanja in zagotavlja interventno izvajanje javne službe, navedeno v tretji alineji ostalih pogojev, pri čemer je zahteva koncedenta za minimalno število elementov opreme in prostorov sledeča: 6. Objekti, potrebni za izvajanje del Velikost in opremljenost objektov za vse sklope mora biti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati z spodaj zahtevanimi prostori in za navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo razvidni zahtevani prostori in površine. Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas trajanja pogodbe. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. Koncedent ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo za čas trajanja pogodbe. Ponudnik mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. Ponudnik mora zagotoviti: – priročne delavnice z ustreznimi skladišči za opravljanje dejavnosti, – ustrezne poslovne prostore, – ustrezne parkirne prostore skladno s Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, – prostor za nadzorni center za spremljanje delovanja cestnih naprav in ureditev. 7. Mehanizacija in oprema Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika: Vozni park: – 2 osebni vozili, – 1 tovorno vozilo s košaro 12 m, – 1 kombinirano vozilo za prevoz oseb, – 1 rovokopač. Oprema: – analogni multimeter, – digitalni multimeter, – stabiliziran laboratorijski usmernik, – elektronski preizkuševalec toka, – univerzalni merilni instrument za merjenje zakonsko predpisanih lastnosti elekričnih instalacij, – ustrezna programska oprema. 8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – cena storitev – 55%, – dosedanje pozitivne reference na področju primerljivih vzdrževalnih del – 30%, – celovitost ponujene storitve v okviru ene pravne osebe – 15%. 9. Rok za dvig razpisne dokumentacije: od 11. 9. 2006 do 5. 10. 2006 vsak delavnik od 10. do 12. ure na naslovu: Mestna občina Ljubljana, OGJSP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, soba 213. 10. Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2006 do 9. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, OGJSP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana. 11. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje bo dne 6. 10. 2006 ob 9.30 na Mestni občini Ljubljana, OGJSP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana v sejni sobi. Upoštevale se bodo le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastilo za zastopanje. 12. Izbira koncesionarja: o izbiri koncesionarja bodo kandidati pisno obveščeni v roku 15 dni po podpisu sklepa o oddaji ponudbe. 13. Sklenitev pogodbe: z izbranim kandidatom bo v roku 15 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe. 14. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobite le po faksu ali e-mailu, faks 01/306-17-49, e-mail: ogjsp@ljubljana.si, kontaktna oseba: Stane Vidmar. 15. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka transakcijskega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): 20.000 SIT, številka podračuna TZR: 01261-0100000114, sklic 09000-285121. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo z dokazilom o vplačilu razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost