Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 486/06 Ob-25057/06 , Stran 7165
(v nadaljevanju: projektni razpis 2, oznaka JR2-KN-2007-2009) Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana 1. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet razpisa je izbor izvajalcev za podeljevanje delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblike podpore avtorjem knjižničnega gradiva iz naslova izvajanja pravice do javnega posojanja. Razpis je namenjen društvom, ki opravljajo stanovsko vlogo na naslednjih področjih: leposlovje, prevajanje, ilustracija, fotografija, glasba, film. Stanovska društva so tista, ki pretežno opravljajo dejavnosti, vezane na status ustvarjalcev na posameznih področjih kulture, njihovo reprezentativnost pa potrjuje število članov društva. Na razpisu lahko kandidirajo društva, ki najmanj tri leta delujejo na navedenih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). 2. Cilji razpisa: sofinanciranje je namenjeno uresničevanju pravice do javnega posojanja, cilj razpisa pa je zagotoviti boljše pogoje za ustvarjalnost avtorjev s področja leposlovja, prevajanja, ilustracije, fotografije, glasbe in filma. Cilj ustreza obstoječi pravni podlagi in se uresničuje na način, da se stanovskim društvom z navedenih področij omogoči, da izvajajo različne oblike podpore avtorjem. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirane kot društvo, ki opravlja stanovsko vlogo na enem izmed področij razpisa (leposlovje, prevajanje, ilustracija, fotografija, glasba, film), in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu), niso dolžne predložiti dokazila; – da kot stanovsko društvo kontinuirano delujejo najmanj tri leta na področjih, ki so predmet razpisa (obvezno dokazilo: obvezna izjava predlagatelja!); – da prijavljajo program podeljevanja delovnih štipendij, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena pod 5. točko razpisa (obvezno dokazilo: obvezna izjava predlagatelja!); – da njihov program štipendiranja upošteva določilo 10. člena Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila, po katerem »članstvo avtorja v društvu ni odločilno za pridobitev štipendije« (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – da so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – da prijavljajo program podeljevanja delovnih štipendij, ki bo v celoti realiziran v letu 2007, v vsaj tolikšnem obsegu pa tudi v letih 2008 in 2009 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!). 3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru izvajalcev spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev razpisa (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 4. Razpisni kriteriji in uporaba kriterijev: 4.1 Splošna razpisna kriterija: – število članov društva in obseg stanovske dejavnosti društva; do 15 točk, – višina režijskih stroškov v razmerju do sredstev, namenjenih štipendijam; do 5 točk; 4.2 Kriteriji kakovosti predlaganega programa štipendiranja: – skladnost ciljev štipendiranja s cilji razpisa in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila; do 20 točk, – predlagane vrste štipendij in kategorije avtorjev, ki bodo upravičeni do delovnih štipendij na posameznem področju; do 15 točk, – razmerje med predvidenim številom avtorjev, ki bodo upravičeni do štipendije, in stimulativnostjo višine posamezne štipendije; do 15 točk, – transparentnost postopka razpisa, ki ga izvede društvo; do 10 točk, – pogoji za sodelovanje avtorjev na razpisih; do 10 točk, – kriteriji za dodeljevanje štipendij in merila za uporabo kriterijev; do 10 točk. Uporaba kriterijev: povzetek načina ocenjevanja: splošna razpisna kriterija in kriteriji kakovosti predlaganega programa štipendiranja so ovrednoteni s točkami. Na JR2-KN-2007-2009 bodo izbrani izvajalci, ki jih bo ministrstvo na predlog članov strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih izvajalcev. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk, odobreni pa bodo projekti, ki bodo pri ocenjevanju dosegli višje število točk, vendar najmanj 81. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovoljivo (do 80 točk). 5. Višina sredstev, namenjena delovnim štipendijam iz naslova knjižničnega nadomestila na JR2-KN-2007-2009, znaša v letu 2007 105,000.000 SIT, okvirna višina sredstev za leti 2008 in 2009 pa znaša na letni ravni po 105,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev za leti 2008 in 2009 bo določena na podlagi 3. člena Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila in sprejetega proračuna RS. Izbrani izvajalci, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2008 in 2009 pozvani k predložitvi podrobnejšega programa štipendiranja za vsako leto posebej. Izbranih bo največ 5 izvajalcev, po eden za vsako področje, na katera se nanaša razpis. Na podlagi ovrednotenja le-tega bo s pogodbeno stranko sklenjen dodatek k pogodbi. Skladno s 6. členom in 10. členom Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila se skupna višina sredstev, namenjena delovnim štipendijam, razdeli izbranim izvajalcem, ki opravljajo stanovsko vlogo za posamezne vrste avtorjev, po naslednjem ključu: – avtorji izvirnih monografskih publikacij: 60% 63,000.000 SIT, – prevajalci monografskih publikacij: 20%, 21,000.000 SIT, – ilustratorji in fotografi monografskih publikacij: 15%, 15,750.000 SIT, – avtorji glasbe, avtorji besedil: 2.5%, 2,625.000 SIT, – režiserji filmov, avtorji besedil, avtorji scenarijev in direktorji fotografije: 2.5%, 2,625.000 SIT. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa zakon o izvrševanju proračuna RS. 7. Razpisni rok: razpis se prične 8. 9. 2006 in zaključi 9. 10. 2006. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1; – prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev); – vzorec pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjena, ožigosana in podpisana prijavna obrazca 1 in 2, – kopijo registracije, navedeno v prvi alinei točke 3.1, – pravilnik in/ali besedila razpisa/natečaja za podelitev delovnih štipendij, – parafiran vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva (www.kultura.gov.si), kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 9. Oddaja in dostava predlogov: 9.1 Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 9. 10. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 2 z oznako JR2-KN-2007-2009 in z obvezno navedbo Izvajanje knjižničnega nadomestila. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 9.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 10. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v 8. točki razpisa. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: uros.grilc@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojnega uslužbenca ministrstva oziroma se udeležijo javne inštrukcije, ki se bo odvijala na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, v sredo, 20. 9. 2006, ob 10. uri. 12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 8. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 12. 10. 2006. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.

AAA Zlata odličnost