Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 302-4/2006 Ob-24773/06 , Stran 7178
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško II. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Krško: A. Naložbe v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme, dodatno komunalno opremljanje zemljišč in nematerialnih investicij B. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah C. Posebno usposabljanje ter izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih D. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev: Splošni pogoji: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so: 1.1. Mikro in majhne družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06) in izpolnjuje naslednje pogoje: a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: – povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, – čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2,000.000 mio EUR, – vrednost aktive ne presega 2,000.000 mio EUR, b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: – povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, – čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7,300.000 mio EUR, – vrednost aktive ne presega 3,650.000 mio EUR, 1.2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upoštevajo). 1.3. Interesna združenja, povezana s podjetništvom (strokovna društva, združenja). 1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna in srednja podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike. 1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju Občine Krško. Do sredstev je upravičena tudi gospodarska družba, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Krško, kolikor ima poslovno enoto v Krškem, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju Občine Krško. 2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki: – so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta in izguba iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta, – so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – opravljajo dejavnost ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva, transporta oziroma opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis«, – so za isti namen že pridobili javne vire sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov, – imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti, – nimajo poravnanih obveznosti do Občine Krško ali do države (DURS itd.) 3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v razpisnem obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do datuma, ki je določen za oddajo vlog. 4. Sredstva za pospeševanja razvoja malega gospodarstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja. 5. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. 6. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen ukrep samo z eno vlogo. 7. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (davčna osnova z DDV). 8. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katera so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila. Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe: A. Naložbe v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme, dodatno komunalno opremljanje zemljišč in nematerialnih investicij Namen ukrepa je spodbujanje investiranja: a) v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, b) za dodatno komunalno opremljanje obstoječih zemljišč za proizvodno in storitveno dejavnost, c) v nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). Pogoji za pridobitev sredstev: – upravičenci do sredstev so mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, – posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v proračunu za tekoče leto sprejeta za ta ukrep (za leto 2006 je to 10,000.000 SIT), kolikor prijavi večjo vrednost investicije, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je predvidena za ta ukrep, – upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog, – investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti po prejemu subvencije oziroma jo lahko pred iztekom tega časa nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost. Višina pomoči: – v višini do 15% upravičenih stroškov izkazanih investicij za ta ukrep, – višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% skupne mase razpisanih sredstev za ta ukrep. Upravičeni stroški: a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja: – posamezna nabavna vrednost nove opreme mora presegati 200.000 SIT, – oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 200.000 SIT, pri tem mora biti vrednost posameznega dela osnovnega sredstva na računu najmanj 50.000 SIT, – subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva, kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov, transportnih sredstev, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala). b) Stroški dodatnega opremljanja notranje komunalne infrastrukture na obstoječih zemljiščih za proizvodno in storitveno dejavnost (samo osnovna sredstva): – posamezna vrednost tovrstne investicijske opreme mora presegati 500.000 SIT, – ne upošteva se osnovna javna komunalna infrastruktura. c) Stroški nakupa nematerialnih investicij (licence in patenti) Zahtevana dokumentacija: a) Prijavni obrazec za materialne in nematerialne investicije b) Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev in o prejemu javnih sredstev iz občinskih, državnih ali mednarodnih virov c) Dokazilo o registraciji: – za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev, – za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES) z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev, – kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja. Dokazilo o številu zaposlenih: – Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. – Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2006. Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen čas. e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: – za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – za samostojne podjetnike: potrdilo od pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni. f) Finančni izkazi o poslovanju: – za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in 2005) potrjene s strani AJPES-a, – za samostojne podjetnike: odločbi DURS-a za zadnji dve leti (2004 in 2005) katerim priložijo bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in 2005). g) Podroben opis investicije (kakšna investicija, razlogi zanjo itd.) in stroškovno razdelana konstrukcija izvedene investicije (specifikacija posameznih stroškov in skupna vrednost vseh stroškov). h) Dokazila o izvedbi investicije glede na namen ukrepa: kopije računov in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe o nakupu patenta oziroma blagovne znamke itd. Iz računov in pogodb mora biti razvidno za katero vrsto materialne oziroma nematerialne investicije se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka opreme itd.) i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. B. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih ter razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev. Pogoji za pridobitev sredstev: – upravičenci do sredstev so mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, – sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato upravičenci iz predhodnih razpisov za tovrstni ukrep niso upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa, – upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog. Višina pomoči: – v višini do 50% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti, – višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme presegati 20% skupne mase razpisanih sredstev za ta ukrep. Upravičeni stroški: – stroški, ki so predmet subvencije morajo biti direktno povezani s promocijskimi aktivnostmi (najem, projektiranje, postavitev, delovanje in demontaža razstavnega prostora), – kot nastali stroški se ne bodo upoštevali potni stroški in dnevnice. Zahtevana dokumentacija: a) Prijavni obrazec za promocijo na sejmih in razstavah b) Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev in o prejemu javnih sredstev iz občinskih, državnih ali mednarodnih virov c) Dokazilo o registraciji: – za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev, – za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES) z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev, – kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja. d) Dokazilo o številu zaposlenih: – Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. – Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2006 Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen. e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: – za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – za samostojne podjetnike: potrdilo od pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni. f) Finančni izkazi o poslovanju: – za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in 2005) potrjene s strani AJPES-a, – za samostojne podjetnike: odločbi DURS-a za zadnji dve leti (2004 in 2005) katerim priložijo bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in 2005). g) Opis posameznega sejma ali razstave (kateri sejem ali razstava, razlogi za udeležbo, poročilo o izvedenem nastopu in promociji) in finančno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (specifikacija posameznih stroškov in skupna vrednost vseh stroškov). h) Dokazila o izvedbi promocije: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša) za posamezne nastope na sejmih in razstavah. i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. C. Posebno usposabljanje ter izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih Namen ukrepa je spodbujanje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih zaradi seznanjanja s sodobno tehnologijo in pridobitvijo teoretičnega in praktičnega znanja uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu. Pogoji za pridobitev sredstev: – upravičenci do sredstev so mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, – upravičenci do tovrstnega sofinanciranja morajo imeti izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki je usklajen s strategijo podjetja in vsebuje: a) predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, b) predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja, c) podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja. – upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti podjetja (seminarji, posveti, tečaji uporabe nove tehnologije, strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe), – upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog. Višina pomoči: – v višini do 45% upravičenih stroškov posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj, – višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% skupne mase razpisanih sredstev za ta ukrep. Upravičeni stroški: – stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, šolnine, najem prostorov, – ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in udeležencev. Zahtevana dokumentacija: a) Prijavni obrazec za posebno usposabljanje in izobraževanje b) Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev in o prejemu javnih sredstev iz občinskih, državnih ali mednarodnih virov c) Dokazilo o registraciji: – za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev, – za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES) z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev, – kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja. d) Dokazilo o številu zaposlenih: – Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. – Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2006. Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen. e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: – za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – za samostojne podjetnike: potrdilo od pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni. f) Finančni izkazi o poslovanju: – za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in 2005) potrjene s strani AJPES-a, – za samostojne podjetnike: odločbi DURS-a za zadnji dve leti (2004 in 2005) katerim priložijo bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2004 in 2005). g) Izdelan letni program izobraževanja in usposabljanj podjetja za leto 2006. h) Opis izvedenih usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za udeležbo na izobraževanju oziroma usposabljanju), ki so se izvajala v razpisnem obdobju ter stroškovno razdelano konstrukcijo o izvedenem izobraževanju ali usposabljanju (specifikacijo posameznih stroškov in skupna vrednost vseh stroškov) i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju oziroma vabilo in program posameznega izobraževanja oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil). j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. D. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva Namen ukrepa je spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki so neprofitna in se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo ter organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike ter se ukvarjajo s promocijo podjetniške kulture na območju Občine Krško. Pogoji za pridobitev sredstev: – društvo oziroma združenje mora biti registrirano na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06) in opravljati dejavnost na območju Občine Krško, – društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo, – sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem obdobju, – upoštevajo se le računi z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog. Višina pomoči: – v višini do 30% upravičenih stroškov za posamezen namen, – višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme presegati 25% skupne mase razpisanih sredstev za ta ukrep. Upravičeni stroški: – stroški stojnic na sejemskih prireditvah in razstavah (najem in postavitev stojnice, priključki, najem vitrin), obvezni vpis v katalog nastopajočih, izdelava promocijskega gradiva, – stroški seminarjev, posvetov, strokovnih konferenc, srečanj in organiziranih skupnih izobraževanj ter usposabljanj v okviru združenja ali društva za širši krog oseb (stroški najema prostora, predavateljev, gradiva). Zahtevana dokumentacija: a) Prijavni obrazec za strokovna društva in združenja b) Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev in o prejemu javnih sredstev iz občinskih, državnih ali mednarodnih virov c) Fotokopija dokazila o registraciji (odločba o vpisu društva v register društev) d) Kratka predstavitev vlagatelja in poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2005. e) Program dela društva oziroma združenja za leto 2006. f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih aktivnosti (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik), ki so se izvajale v razpisnem obdobju. g) Dokazila o izvedbi: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov o izvedenih programskih aktivnostih. h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. IV. Vsebina vloge: Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji. V. Višina razpoložljivih sredstev: Skupna okvirna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je 13,000.000 SIT in so zagotovljena na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva. Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša: – za ukrep A v predvideni višini 10,000.000 SIT, – za ukrep B v predvideni višini 1,000.000 SIT, – za ukrep C v predvideni višini 1,000.000 SIT, – za ukrep D v predvideni višini 1.000.000 SIT. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencev subvencije sorazmerno znižale. VI. Rok za črpanje sredstev: Rok za črpanje dodeljenih sredstev je 15. 11. 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VII. Rok za prijavo in način prijave: Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 10. 10. 2006 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vloge se oddajo za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z oznako: 1. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – materialne in nematerialne investicije.« 2. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – promocija na sejmih in razstavah« 3. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – posebno usposabljanje in izobraževanje« 4. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – strokovna društva in združenja« VIII. Odpiranje in obravnava vlog: 1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev petčlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Vse pravočasno prispele popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. 7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo prejemniki koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami. IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev, župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je odstopil od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. X. Informacije: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost