Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-24970/06 , Stran 7181
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe Hortikulturnih vzdrževalnih del na javnih zelenih površinah, in sicer: – oskrba in saditev drevja, živih meja, okrasnega drevja ter drugih rastlin, – razmestitev in hramba cvetličnih korit, – spomladansko in jesensko čiščenje javnih zelenih površin, – košnja travnatih površin, – druga dela po letnem programu del. III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje mesta Postojna in naselja Prestranek, za zelene površine, ki so v lasti oziroma v upravljanju Občine Postojna. IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe. V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati tudi pogoje, določene v 4. členu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 7/04 in 141/04). VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev bodo izločene iz nadaljnje obravnave. VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in druga dokazila iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja; največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže je 100 točk: – ponudbena cena: do 80 točk, – reference ponudnika: do 12 točk, – strokovna in organizacijska usposobljenost: do 8 točk, V primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije prijavitelj, ki nudi najnižjo ceno. VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij: a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, pisarna št. 25/1, Zora Obreza – tel. 05/728-07-84 po predhodni najavi, in sicer vsak delovni dan od objave razpisa, dodatne informacije pa do največ pet dni pred rokom za oddajo ponudb (do vključno 18. 10. 2006). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Monika Sečnik – 05/728-07-85. b) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške v višini 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, namen nakazila: koncesija – hortikultura. IX. Rok in način predložitve prijav: a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis koncesija – hortikultura« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov prijavitelja. b) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 10. 2006 do 9. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju. c) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. X. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 10. 2006 ob 11. uri na naslovu: v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230 Postojna. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno označena in ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu. XI. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: kandidat mora predložiti nepreklicno garancijo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost kandidature, v višini 1,200.000 SIT. Garancija mora biti veljavna najmanj do 30. novembra 2006. Kandidat mora prijavi predložiti tudi potrjeno izjavo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), da bo v primeru, da bo kandidat izbran, dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,200.000 SIT za vsako leto izvajanja koncesije. Bančno garancijo bo predložil v roku 8 dni od podpisa pogodbe in jo letno obnavljal. XII. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih družbah. XIII. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z razpisno dokumentacijo. XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo. XV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je najmanj 90 dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 6. 11. 2006. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo. XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo in zato ne prevzema nobene odgovornosti. Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca. Dodatne informacije: tel. 05/728-07-85, e-pošta: monika.secnik@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo zahtevo samo v pisni obliki. XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne 1. 9. 2006

AAA Zlata odličnost