Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 103/2006 Ob-25124/06 , Stran 7170
I. Naročnik javnega razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. II. Namen in cilji razpisa Namen razpisa je spodbujanje hitrejše uporabe znanja in nastajanja novih, tehnološko zahtevnih produktov ali storitev ter povečanje pretoka znanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter gospodarstvom s krepitvijo inovacijske infrastrukture za ustvarjanje in pretok znanja. Univerzitetni podjetniški (spin-off) inkubator je instrument, ki ponuja študentom, profesorjem in tudi drugim strokovnjakom prostorske, materialne (raziskovalna in tehnološka oprema) možnosti in ustrezno strokovno podporo (tehnološko razvojne in poslovne storitve) za preverjanje njihovih idej pred komercializacijo. Cilji razpisa so: – spodbujanje delovanja že vzpostavljenih univerzitetnih podjetniških inkubatorjev ter spodbujanje vzpostavljanja novih spin-off inkubatorjev na univerzah in drugih visokošolskih zavodih; – zagotavljanje pogojev za podporo preizkušanju novega znanja in idej, ki nastajajo v okviru visokošolskega študija kot potencialne podjetniške priložnosti za realizacijo v obstoječih ali novih podjetjih- na znanju temelječih enotah malega gospodarstva; – povečanje števila novoustanovljenih podjetij, ki uvajajo nove tehnologije, ki izhajajo iz univerzitetnih ali drugih javnih raziskovalnih del in pospešujejo ekonomsko rast ter ustvarjajo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. V okviru razpisa želimo nadaljevati s spodbujanjem delovanja že vzpostavljenih podjetniških inkubatorjih na univerzah. III. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za delovanje univerzitetnih podjetniških inkubatorjev ter zagotavljanje tehničnih pogojev za njihovo delovanje. IV. Upravičeni stroški Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) bo sofinancirala upravičene stroške delovanja in storitev univerzitetnih podjetniških inkubatorjev, nastalih v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 (s tem, da se za proračunsko leto 2006 štejejo stroški nastali v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2006 in za proračunsko leto 2007 stroški nastali v obdobju od 1. 11. 2006 do 30. 6. 2007) kot sledi: – stroške zaposlenih v univerzitetnem podjetniškem inkubatorju in stroške zunanjih pogodbenih sodelavcev, ki so na voljo potencialnim podjetnikom in študentom kot pomoč pri realizaciji podjetniške ideje; Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov zaposlenih v univerzitetnem podjetniškem inkubatorju bo prijavitelj predložil izjave o višini plač zaposlenih na podlagi predloženega akcijskega načrta in pričakovanih rezulatatov. Za izkazovanje upravičenih stroškov zunanjih sodelavcev bo prijavitelj predložil Podjemne pogodbe ali druge pravne podlage o sodelovanju podpisane s strani naročnika in zunanjega izvajalca s priloženim poročilom o opravljenem delu in potrjenim obračunom stroškov. – stroške obratovanja univerzitetnega inkubatorja (stroške telekominikacijskih storitev, elektrike, rednega vzdrževanja, najema poslovnega prostora za potrebe univerzitetnega inkubatroja...); Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov bo prijavitelj predložil pogodbo oziroma drugo ustrezno listino, iz katere sta jasno razvidni tržna in subvencionirana cena najema prostora z opremo; – stroške promocije univerzitetnega inkubatorja (stroške trženjskih storitev zunanjih izvajalcev kot so: objava tiskanih oglasov, oblikovanje in tiskanje promocijskega gradiva, publikacij, oblikovanje spletnih strani...); Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov trženjskih storitev, ki jih opravljajo zunanji sodelavci bo prijavitelj predložil Podjemne pogodbe ali druge pravne podlage o sodelovanju podpisane s strani naročnika in zunanjega izvajalca s priloženim poročilom o opravljenem delu in potrjenim obračunom stroškov. V primeru, da zunanji izvajalec z naročnikom za izvedbo storitve nima podpisane pogodbe, mora prijavitelj za izkazovanje upravičenih stroškov predložiti plačane račune o opravljeni storitvi s priloženo specifikacijo stroškov. za izvajanje naslednjih aktivnosti univerzitetnega podjetniškega inkubatorja: – informiranje ciljnih skupin o inkubatorski dejavnosti; – svetovanje in pomoč pri realizaciji podjetniških pobud skupin ali posameznikov znotraj univerze; – zagotavljanje ustrezne infrastrukture za preverjanje podjetniških idej; – sodelovanje z ostalimi domačimi in tujimi institucijami podpornega okolja za podjetništvo. Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov delovanja in storitev univerzitetnih podjetniških inkubatorjev je v višini do 95% nastalih stroškov. Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov delovanja in storitev univerzitetnih podjetniških inkubatorjev za obdobje od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 bo: – za univerzitetni podjetniški inkubator, katerega doseg je 10.000 študentov: 28 mio SIT; – za univerzitetni podjetniški inkubator, katerega doseg je do 30.000 študentov: 37 mio SIT; – za univerzitetni podjetniški inkubator, katerega doseg je več kot 30.000 študentov: 47 mio SIT. V. Pogoji za sodelovanje Splošni pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega razpisa: Ponudniki so že vzpostavljeni in delujoči univerzitetni podjetniški inkubatorji na univerzah, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: A) Pravni status ponudnika – Ponudnik mora biti samostojna neprofitna pravna oseba, registrirana najkasneje do 30. 6. 2006 pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Soustanovitelj univerzitetnega podjetniškega inkubatorja je univerza oziroma obstaja med univerzo in univerzitetnim podjetniškim inkubatorjem za opravljanje dejavnosti predinkubiranja za ciljno skupino študentov, profesorjev in asistentov pogodba. Ponudnik je dolžan priložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence oziroma pogodbo. (Priloga št. P- I) Razlaga termina: Univerzitetni podjetniški inkubator je pravna oseba, ki zagotavlja okolje z ugodnimi pogoji za realizacijo podjetniških pobud znotraj univerz- opravlja dejavnost predinkubiranja za ciljno skupino študentov, profesorjev in asistentov. – Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik je dolžan priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence. V kolikor se za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, posebno dovoljenje ne zahteva, mora k ponudbi priložiti izjavo, da se takšno dovoljenje ne zahteva. (Priloga št. P – II.) – Ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Ponudnik je dolžan priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. (Priloga št. P – III.) – Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. – Ponudnik ne sme biti v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in 93/02). – Ponudnik za isti namen ni pridobil sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna. Vsi univerzitetni inkubatorji, ki so pridobili sredstva Phare ne smejo uveljavljati stroškov, ki nastajajo v času veljavnosti pogodbe iz naslova Phare. – Ponudnik nima neporavnanih obveznosti do države. Prejemniki, ki so gospodarske družbe, so dolžni upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, zato mora prejemnik za vsa naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega znesek, ki je določen v trenutno veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna RS za oddajo naročil male vrednosti, pridobiti najmanj tri ponudbe. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije. V primeru neupoštevanja tega načela, lahko pride do zavrnitve zahtevka za izplačila oziroma prekinitve pogodbe. V primeru, da ni možno pridobiti več kot eno ponudbo, je prejemnik dolžan smiselno uporabiti določila Zakona o javnih naročilih za take primere. Vsa dokazila ali izjave morajo biti v originalu ali z označbo »kopija je enaka originalu« in ne smejo biti starejša od 60 dni od dneva, ki je določen kot rok za oddajo ponudbe. B) Kadrovska zasedba Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec o kadrovski strukturi iz katerega bo razvidno število zaposlenih in usposobljenost kadra znotraj univerzitetnega podjetniškega inkubatorja in mreža zunanjih strokovnjakov oziroma svetovalcev, ki bodo opravljali svetovalne, promocijske in druge storitve povezane z dejavnostjo predinkubiranja za študente, profesorje in asistente na Visokošolskih zavodih. (Priloga št. P – V). D) Drugi pogoji D.1.) Ponudnik mora predložiti podatke o delovanju univerzitetnega podjetniškega inkubatorja za vsa leta delovanja vključno z obdobjem januar-avgust 2006, in sicer o: – območju, ki ga univerzitetni inkubator pokriva (regijska pokritost, število študentov za vsa leta delovanja); – številu vključenih podjetij oziroma podjetniških skupin (realizirane podjetniške ideje) v univerzitetni podjetniški inkubator in obdobje vključitve/ mesec in leto, število izstopov podjetij po posameznih letih); – številu opravljenih svetovanj za vključena podjetja v univerzitetni podjetniški inkubator in izvedenih razvojno-raziskovalnih (R&R) projektov podjetij vključenih v univerzitetni podjetniški inkubator merjeno v urah; – številu mednarodnih projektov na katerih univerzitetni podjetniški inkubator sodeluje ter številu projektov sodelovanja z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in regijami ter drugimi institucijami podpornega okolja; – številu projektov na katerih kot univerzitetni podjetniški inkubator sodelujete oziroma katere strokovnjake iz gospodarstva vključujete; – promocijskih aktivnostih. (Priloga št. P-VI) D.2.) Ponudnik mora predložiti seznam institucij znanja s katerimi sodeluje in podpisane izjave o sodelovanju z institucijami znanja s strani odgovorne osebe. (Priloga št. P – VII) D.3.) Ponudnik mora k ponudbi predložiti izvedbeni akcijski načrt izvajanja aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa vključno s stroški delovanja in storitev ter pričakovanimi rezultati za obdobje od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2007 ter poročilo o delu za leto 2005 in prvih sedem mesecev leta 2006. Ključne aktivnosti na podlagi predloženega akcijskega načrta se morajo izvesti najkasneje do 30. 6. 2007. (Priloga št. P – VIII) Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja. VI. Merila za izbor ponudnikov Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila razpisna komisija. Razpisna komisija bo ocenila predložen Akcijski načrt s pričakovanimi rezultati ter poročilo o delu za leto 2005 in prvih sedem mesecev leta 2006 na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril: Kakovost predstavljenega izvedbenega akcijskega načrta in pričakovanih rezultatov za obdobje od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2007 ter poročila o delu za leto 2005 in prvih sedem mesecev leta 2006 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Naročnik bo na podlagi podatkov iz dospelih pravilnih ponudb izdelal podlage za določanje višine točk znotraj meril pod 1., 2., 3. in 4. Maksimalno število točk je skupaj 100. Na podlagi ocenjevanja vlog se pripravi izbor prejemnikov sredstev. Kolikor bi se izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino doseženih točk - tako, da imajo prednost pri dodelitvi vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil dodatni kriterij: realizacija podjetniških pobud. Kolikor bo več vlog ustrezalo istemu kriteriju, pa vrstni red evidentiranega prejema vlog na Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije. JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje določene s tem razpisom in bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk. VII. Višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje subjektov inovativenga okolja, ki je na razpolago v letu 2006 znaša 75,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6064- Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva iz proračuna RS za leto 2006. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje subjektov inovativenga okolja, ki je na razpolago v letu 2007 znaša do 100,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6064- Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva iz proračuna RS za leto 2007. Naročnik bo za obdobje sofinanciranja v letu 2007 sklenil aneks k pogodbi za leto 2006, ki mu bo podlaga potrjen Program in finančni načrt naročnika za leto 2007. Način dodeljevanja sredstev Maksimalna višina financiranja za univerzitetni podjetniški inkubator se določa glede na omejitve na naslednji način: – za univerzitetni podjetniški inkubator, katerega doseg je 10.000 študentov: 28 mio SIT, – za univerzitetni podjetniški inkubator, katerega doseg je do 30.000 študentov: 37 mio SIT, – za univerzitetni podjetniški inkubator, katerega doseg je več kot 30.000 študentov: 47 mio SIT. VIII. Obdobje za porabo sredstev: program spodbujanja inovativnega okolja se izvaja več let, zato se upoštevajo stroški, ki nastajajo v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007, s tem, da se za leto 2006 šteje obdobje porabe od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2006 in za proračunsko leto 2007 se šteje obdobje porabe od 1. 11. 2006 do 30. 6. 2007. IX. Način prijave in razpisni rok Prijavitelji morajo popolne vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, p.p. 3912, 1001 Ljubljana, do vključno 22. 9. 2006 (velja poštni žig do vključno 22. 9. 2006) ali oddati v glavno pisarno Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (WTC 8. nadstropje) do 22. 9. 2006 do 10. ure, v ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis« z navedbo naslova »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in delovanja univerzitetnih podjetniških inkubatorjev v letih 2006 in 2007« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Osebno predložene vloge bomo sprejemali na Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije vsak delovni dan do 14. ure, oziroma najkasneje do 22. 9. 2006 do 10. ure. Odpirajo se samo v roku prispele, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vloge, ki bodo prispele po roku se kot prepozne zavržejo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. X. Datum odpiranja Odpiranje vlog bo javno in bo 25. 9. 2006 ob 12. uri, v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi vloge v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina akcijskega načrta izvajanja aktivnosti in poročila o delu ni predmet dopolnitve. XI. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog bodo o izboru pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. XII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internetnem naslovu http://www.japti.si ali na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje), vsak delovni dan do 14. ure, (telefon 01/589-18-96). XIII. Dodatne informacije: prijavitelj lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji na podlagi pisnega zaprosila na elektronskem naslovu: petra.drobne@japti.si ali pisno na naslovu naročnika s pripisom oziroma sklicem na »Javni razpis univerzitetni podjetniški inkubatorji«, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo vlog, do srede, 20. 9. 2006. XIV. Seznam prilog in obrazcev, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi: Priloge 1 (izpisi, potrdila, izjave, ipd.) 1. Izpisek iz sodne ali druge evidence o registraciji – priloga št. P – I. 2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence oziroma izjava, da se dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila takšno dovoljenje ne zahteva – priloga št. P – II. 3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco – priloga št. P – III. 4. Priloga št. P – IV. – Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence in ustanovni ali drugi ustrezni akt. 5. Priloga št. P – V. – Izjava, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije 6. Priloga št. P – VI. – Izjava, da ponudnik na dan 31. 12. 2005 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in 93/02). 7. Priloga št. P – VII. – Izjava, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do države. Priloge 2 (obrazci) 1. Osnovni prijavni obrazec – priloga št. O – I. 2. Tehnična opremljenost – priloga št. O – II. 3. Kadrovska zasedba – priloga št. O – III. 4. Pismo o nameri – priloga št. O – IV. 5. Število inkubiranih podjetij znotraj tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja – priloga št. O –V. 6. Podatki o delovanju tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja za vsa leta delovanja vključno z obdobjem januar-julij 2006 ter jasen in transparenten opis kriterija - metodologije za izbor podjetij in postopek vključevanja podjetij v tehnološki park ali podjetniški inkubator ter kriterija za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem – priloga št. O – VI. 7. Akcijski načrt za obdobje od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006, Poročilo o delu za leto 2005 in in prvih šest mesecev leta 2006, predložitev praktičnega modela standardnih storitev za inkubirana podjetja za vsako leto delovanja (ob vstopu in 1. leto delovanja, 2. leto delovanja, 3. leto delovanja...) – priloga št. O – VII. 8. Vzorec pogodbe – priloga št. O – VIII.

AAA Zlata odličnost