Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-24969/06 , Stran 7181
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Mestne občine Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2006 v višini 5,000.000 SIT. Sofinanciralo se bo do 50% investicije. 2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje. 3. Pogoji: – čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 103/02), – čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacija – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod – kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje, – objekt za katerega se bo ali se je nabavila v letu 2006 čistilna naprava mora biti legalen. III. Vsebina vloge Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi. IV. Rok in način prijave Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje. Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, do 25. 10. 2006. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis male čistilne naprave«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane. V. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 27. 10. 2006. Vloge bo komisija obravnavala do 28. 10. 2006. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z višjim številom točk do porabe sredstev. V primeru, da bo več vlog z istim številom točk, bodo imele prednost vloge, z izbranim merilom pod številko 1, če ostane še vedno več vlog z enakim številom točk, bodo izbrane vloge z izbranim merilo pod številko 2, v primeru, da bo še zmeraj več vlog z enakim številom točk pa se bo upošteval vrstni red oddaje vlog. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. maja 2007. VI. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

AAA Zlata odličnost