Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Su 010602/06-669 Ob-24638/06 , Stran 7194
Republika Slovenija, Okrajno sodišče na Vrhniki, Vrhnika, Cankarjev trg 8, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas: višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje zemljiške knjige II Delovno mesto višji pravosodni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti zemljiške knjige, – vodenje pomembnejših predpisanih in potrebnih evidenc, obdelava podatkov, – zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil, – izdaja predpisanih sklepov in potrdil s področja dela, – priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov in navodil, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje zahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil, – delo s strankami v času uradnih ur, – vodenje postopkov in samostojno prvo odločanje v zemljiškoknjižnih zadevah v skladu z zakonom (izdaja sklepa ali odločbe, vpisovanje sprememb v glavno knjigo in pomožne evidence). Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – pridobljena višja strokovna izobrazba upravne ali družboslovne smeri, – 8 mesecev delovne dobe, – poznavanje dela z računalnikom, – opravljen strokovni upravni izpit – opravljen izpit iz Sodnega reda – 2 mesečno poskusno delo. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi, – fotokopija potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz Sodnega reda, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča na Vrhniki, Cankarjev trg 8, Vrhnika. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Okrajno sodišče na Vrhniki, za javni natečaj – višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje zemljiške knjige II, Cankarjev trg 8, Vrhnika. Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednice Okrajnega sodišča na Vrhniki, tel. 01/755-30-90.

AAA Zlata odličnost