Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 148/06 Ob-25122/06 , Stran 7202
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji svetovalec v Sektorju za splošen nadzor. Javni natečaj v okviru državne uprave za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v Sektorju za splošen nadzor v Ministrstvu za gospodarstvo, Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije. Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, II in I. Kandidat bo sklenil delovno razmerje s Tržnim inšpektoratov Republike Slovenije za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6- mesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v Tržnem inšpektoratu RS, Sedež inšpektorata, Parmova 33, 1000 Ljubljana, oziroma v njegovih uradnih prostorih. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravna smeri; – delovne izkušnje za opravljanje nalog v nazivu višji svetovalec III 5 let, v nazivu višji svetovalec II 6 let in v nazivu višji svetovalec I 7 let; – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit za inšpektorja. Kandidatu z univerzitetno izobrazbo in kandidatu z visoko strokovno izobrazbo z magisterijem se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za eno tretjino. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v roku 3 mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Delovne izkušnje do delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Kandidat bo opravljal naslednje naloge: – sodelovanje pri načrtovanju akcij, pri poročanju in oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv ter samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – sodelovanje pri pripravi zakonodaje, drugih gradiv in obveznih navodil na področju splošnega nadzora; – sodelovanje pri izvajanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev inšpektorata; – nudenje pravne in strokovne pomoči; – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov; – sodelovanje pri pripravi letnega poročila o delu inšpektorata; – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja dela inšpektorata; – samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Kandidati morajo k svoji prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – pisno izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – pisno izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi. Pisne prijave z dokazili ter kratkim življenjepisom pošljite na naslov Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj, št. 100-79/2006. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi internega natečaja dobite na tel. št. 01/280-87-49 (Katja Kosec). V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost