Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 119-3/2006-58 Ob-25041/06 , Stran 7200
Upravna enota Ljubljana na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 -UPB2) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: 1. Pripravnik – referent v Sektorju za upravne notranje zadeve (4 delovna mesta). Delovne naloge: – usposabljanje za samostojno opravljanje upravnih nalog in opravo predpisanega strokovnega izpita. Zahtevani pogoji in znanja: – srednja izobrazba upravno-administrativne, ekonomske ali splošne smeri. Z izbranimi kandidati bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, za čas usposabljanja, tj. 8 mesecev in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič – Lundrovo nabrežje 1 in Proletarska cesta 1 v Ljubljani. 2. Svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Moste-Polje, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III (2 delovni mesti). Delovne naloge: – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Zahtevani pogoji in znanja: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka. Z izbranima kandidatoma bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Proletarska cesta 1 v Ljubljani. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da so državljani Republike Slovenije, – da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijavi pod tč. 1 in tč. 2 morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil: – potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista, – potrdila o izobrazbi, – delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 2), – potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 2), – potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 2), – potrdila ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdila ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma pred imenovanjem v naziv. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov: Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre (z označbo » za javni natečaj – pripravnik v Sektorju za upravne notranje zadeve« oziroma »za javni natečaj – svetovalec v Izpostavi Moste-Polje«), Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71 (Nataša Kotnik). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost