Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Tu 116/06 Ob-24764/06 , Stran 7196
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 3 prosta delovna mesta z delovnim razmerjem za nedoločen čas. Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – znanje uradnega jezika, – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba, – fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Potrdili, navedeni v peti in šesti alinei prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj«. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 02/234-87-26. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost