Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 6/2006 Ob-25053/06 , Stran 7173
1. Naročnik: Ekonomski institut Maribor d.o.o., PE Center razvoja človeških virov, Razlagova ulica 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Center). 2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetjih s sedežem na območju občin, članic Konzorcija za razvojne naloge Podravja, in s tem večanje konkurenčnosti podravskih podjetij in regije kot celote. 3. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov formalnega izobraževanja in neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja zaposlenih v mikro, malih in srednjih podjetjih (MMSP). Predloženi projekti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih lahko vsebujejo več različnih programov usposabljanja in izobraževanja, ki se glede na namen in vsebino uvrščajo pod: – neformalno izobraževanje ali usposabljanje, – formalno izobraževanje. Neformalno izobraževanje in usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega pri potencialnem prejemniku sredstev. Programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja pri potencialnem prejemniku sredstev lahko izvajajo zunanji izvajalci, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost ali zunanji strokovnjaki – posamezniki, ki izkazujejo reference s področja, ki je predmet neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Formalno izobraževanje zajema verificirane programe za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe, ki jih lahko izvajajo le za to registrirane izobraževalne institucije. Kraj izvajanja izobraževanja in usposabljanja: izobraževanje in usposabljanje se lahko izvaja v Republiki Sloveniji. 4. Potencialni prejemniki sredstev: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v občinah članicah Konzorcija za razvojne naloge Podravja: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana in Šentilj. 5. Upravičeni in neupravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški šolnin (v šolskem letu 2006/2007) in stroški programov izobraževanja in usposabljanja. V primeru sofinanciranja formalnega izobraževanja je upravičen strošek šolnine verificiranega programa izobraževanja v višini po uradno sprejetem ceniku oziroma računu izvajalca. V primeru sofinaciranja neformalnega izobraževanja in usposabljanja je upravičen strošek izvedbe izobraževanja in usposabljanja v višini po uradno sprejetem ceniku izvajalca, uradni ponudbi oziroma računu izvajalca. Upravičeni stroški so torej: – stroški šolnin verificiranih programov izobraževanja, – stroški programa usposabljanja izvedenega s strani zunanjega izvajalca, ki ima registrirano dejavnost izobraževanja, – stroški programa usposabljanja izvedenega s strani zunanjega strokovnjaka-posameznika, ki izkazuje reference s področja, ki je predmet programa neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Neupravičeni stroški so: – stroški programa usposabljanja izvedenega s strani samega potencialnega prejemnika sredstev, – potni stroški zaposlenih, ki se usposabljajo oziroma izobražujejo, – potni stroški zunanjih strokovnjakov-posameznikov. Potencialni prejemniki sredstev lahko kandidirajo za sofinanciranje programov izobraževanja in usposabljanja, katerih začetek je med 1. 1. 2006 ter 15. 12. 2006. Program izobraževanja ali usposabljanja, ki se je začel pred datumom objave tega javnega razpisa, se lahko sofinancira samo v primeru, če je na dan objave javnega razpisa še v teku in hkrati ustreza pogojem razpisa. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je 15. 12. 2007. 6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati potencialni prejemniki sredstev Ciljna skupina so: – gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki; – mikro podjetja z največ 10 zaposlenimi, mala podjetja z največ 50 zaposlenimi ali srednje velika podjetja z največ 250 zaposlenimi (kriterij za določitev velikosti podjetja je zgolj število zaposlenih); – zgoraj navedeni subjekti, ki imajo registriran sedež v občinah članicah Konzorcija za razvojne naloge Podravja (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana in Šentilj); – subjekti, ki še niso prejeli oziroma dosegli praga 100.000 EUR državnih pomoči v obdobju treh let v skladu s pravilom »de minimis«. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati potencialni prejemniki sredstev: Potencialni prejemniki sredstev morajo, razen pogoja za uvrstitev v ciljno skupino, izpolnjevati še naslednje pogoje: 1. da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; 2. da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; 3. da za projekt, za katerega podajajo vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU; 4. da delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih, lokalnih ali evropskih sredstev; 5. da niso podjetja iz dejavnosti transporta, kmetijstva in ribištva. 7. Merila za izbor Projekt izobraževanja in usposabljanja bo ocenjen po naslednjih merilih: Merilo Maks. število točk 1. Dejavnost podjetja 10 točk Predelovalne dejavnosti, gradbeništvo 10 točk Ostale dejavnosti 5 točk 2. Izkaz poslovanja vlagatelja v bilančnem letu 2005 10 točk Vlagatelj izkazuje pozitivno poslovanje 10 točk Vlagatelj izkazuje negativno poslovanje 0 točk 3. Utemeljenost načrta razvoja kadrov glede na potrebe podjetja 25 točk Načrt razvoja kadrov odgovarja na prepoznane potrebe podjetja in je dokumentiran 25 točk Načrt razvoja kadrov odgovarja na prepoznane potrebe podjetja, vendar ni dokumentiran 20 točk Načrt razvoja kadrov delno odgovarja na prepoznane potrebe podjetja 10 točk Načrt razvoja kadrov ne odgovarja na prepoznane potrebe podjetja 0 točk 4. Utemeljenost projekta izobraževanja in usposabljanja glede na načrt razvoja kadrov podjetja 25 točk Projekt izobraževanja in usposabljanja sledi ciljem načrta razvoja podjetja 25 točk Projekt izobraževanja in usposabljanja delno sledi ciljem načrta razvoja podjetja 15 točk Projekt izobraževanja in usposabljanja ne sledi ciljem načrta razvoja podjetja 0 točk 5. Povprečna višina sredstev zaprošenega sofinanciranja na zaposlenega, vključenega v projekt izobraževanja in usposabljanja 10 točk do 50.000 SIT 10 točk od 50.001 do 150.000 SIT 5 točk od 150.001 do 250.000 SIT 3 točke od 250.001 do 350.000 SIT 1 točka 6. Razmerje zaprošenega sofinanciranja med programi formalnega in neformalnega izobraževanja/usposabljanja 10 točk Projekt izobraževanja vključuje samo neformalno izobraževanje/usposabljanje 10 točk Projekt izobraževanja vključuje sredstva za formalno izobraževanje do višine 30% in sredstva za neformalno izobraževanje/usposabljanje do višine 70% 5 točk Projekt izobraževanja vključuje sredstva za formalno izobraževanje do višine 80% in sredstva za neformalno izobraževanje/usposabljanje do višine 20% 3 točke Projekt izobraževanja vključuje sredstva samo za formalno izobraževanje 1 točka 7. Delež lastnih sredstev glede na celotno vrednost projekta izobraževanja in usposabljanja 10 točk Potencialni prejemnik sredstev zagotavlja vsaj 20% večji delež lastnega sofinanciranja kot minimalen 10 točk Potencialni prejemnik sredstev zagotavlja vsaj 10% večji delež lastnega sofinanciranja kot minimalen 5 točk Maksimalno število točk skupaj: 100 točk Minimalno število točk, da se vloga izbere: 52 točk Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 52 točkami (prag za izbor). V primeru večjega števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev, bodo izbrane tiste vloge, ki bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da bo več vlog doseglo isto število točk in ne bo dovolj sredstev, bo komisija določila nižji odstotek sofinanciranja prijavljenih projektov, glede na preostala razpoložljiva sredstva. Pri čemer bo vsem izbranim vlagateljem, ki bodo dosegli isto število točk, znižala vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljenega projekta za enak delež. 8. Višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, ki so se/se bodo pričela v obdobju od 1. 1. 2006 do 15. 12. 2006 znaša skupaj 10,000.000 SIT. Sredstva so zagotovljena s strani občin članic Konzorcija za razvojne naloge Podravja na podlagi Multilateralne pogodbe o izvajanju in financiranju programov in projektov eim, Centra razvoja človeških virov, za leto 2006 z dne 14. 6. 2006. 9. Višina in delež sofinanciranja Potencialni prejemnik sredstev lahko na razpisu zaprosi za sofinanciranje projekta izobraževanja oziroma usposabljanja v skupni višini največ 3.000.000,00 SIT oziroma največ 350.000,00 SIT na posameznega zaposlenega, t.j. udeleženca izobraževanja/usposabljanja. Potencialni prejemnik sredstev v vlogi opredeli celotne predvidene upravičene stroške za projekt in za posamezne programe znotraj projekta, dodeljevalec sredstev pa bo na podlagi meril določil delež sofinanciranja. Programi formalnega izobraževanja bodo sofinancirani v višini do 50%, programi neformalnega izobraževanja/usposabljanja pa v višini do 75% celotnih upravičenih stroškov posameznega programa oziroma največ 350.000 SIT na zaposlenega. Sredstva bodo izbranim prejemnikom sredstev izplačana na podlagi sklenjenih pogodb, predloženih dokazil o nastalih celotnih upravičenih stroških, potrjenega poročila in zahtevka, ki so jih izbrani prejemniki Centru dolžni dostaviti najkasneje do 15. 12. 2006. Da jih lahko prejemnik sredstev uveljavlja, morajo obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem: – vsi stroški morajo biti dokazljivi, s kopijo računa, izdanega na podlagi pogodbe oziroma naročilnice in dokazila o plačilu, potrdilom o vpisu in pogodbo o izobraževanju (za formalno izobraževanje). – stroški DDV so upravičeni le, če jih dejansko in dokončno nosi prejemnik sredstev v delu, ki se ne povrne. DDV, ki ga je moč na kakršen koli način izterjati, ne more veljati za upravičen strošek; tudi, če ga prejemnik sredstev nikoli ne izterja. Prejemnik sredstev je dolžan k poročilu priložiti tudi izjavo o odbitnem deležu DDV. Prejemnik sredstev je upravičenost stroška po končnem programu izobraževanja oziroma usposabljanja dolžan dokazati tudi z dokazili o uspešno zaključenem programu (diploma, potrdilo o udeležbi, certifikat, potrdilo o opravljenih izpitih in vpisu v višji letnik ipd.), ki ga mora na Center dostaviti najkasneje do 15. 12. 2007. 10. Vloga in potrebna dokumentacija Potencialni prejemniki sredstev lahko sredstva za sofinanciranje na podlagi tega razpisa pridobijo na podlagi popolne vloge, ki vsebuje naslednjo dokumentacijo: a) Vloga (izpolnjen Obrazec št. 1); b) Izjava (izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 2); c) Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 3); d) Dokazilo o registraciji (velja tudi kopija): – izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe registrirane po ZGD; ki ne sme biti starejši od 30 dni, – priglasitveni list za samostojne podjetnike; e) Dokazilo o prihodku vlagatelja v letu 2005 (velja tudi kopija): – za gospodarske družbe: BON-1 obrazec za leto 2005; – za samostojne podjetnike obrazec Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za leto 2005 ali BON-1 obrazec za leto 2005. Potrebna dokumentacija (razpisni obrazci) se dobi v prostorih Ekonomskega instituta Maribor d.o.o., PE Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, Maribor, na podlagi pisnega zaprosila na elektronski naslov info@center-rcv.org in na spletnih straneh Centra http://www.center-rcv.org 11. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog: Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom potencialnega prejemnika sredstev ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za MMSP na območju Konzorcija za razvojne naloge Podravja«. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo neodprte vrnjene potencialnemu prejemniku sredstev. Vloge se oddajo osebno ali po pošti na naslov Ekonomski institut Maribor d.o.o., PE Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. Tiste vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo biti poslane priporočeno. Roki za predložitev vlog (do porabe sredstev in zaprtja razpisa): 1. rok: 6. oktober 2006 do 12. ure; 2. rok: 17. november 2006 do 12. ure. Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo ustrezno označene in bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov. Vloge, ki bodo prispele po roku, določenem za 1. odpiranje, bodo odprte v 2. roku, oziroma v primeru zaprtja javnega razpisa neodprte vrnjene potencialnemu prejemniku sredstev. Vse vloge, ki bodo prispele po 2. roku za oddajo vlog, bodo neodprte vrnjene potencialnemu prejemniku sredstev. Posamezni potencialni prejemnik sredstev lahko na razpis predloži le eno vlogo. Če bo posamezni potencialni prejemnik sredstev na posamezen razpisni rok vložil več kot eno vlogo, ne bo ocenjena nobena od prejetih vlog in mu bodo vse vrnjene. Če bo posamezni potencialni prejemnik sredstev na razpis v različnih rokih vložil več kot eno vlogo, pa bo ocenjena le prva od prejetih vlog. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva razdeljena na prvem roku, bo Center najkasneje 14 dni pred naslednjim rokom za oddajo vlog objavil v Uradnem listu RS zaprtje razpisa. 12. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog: Odpiranje vlog za 1. rok je: 9. oktober 2006 ob 12. uri v prostorih Ekonomskega instituta Maribor d.o.o., PE Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. Odpiranje vlog za 2. rok je: 17. november 2006 ob 12. uri v prostorih Ekonomskega instituta Maribor d.o.o., PE Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. Odpiranje vlog ni javno. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog, skladno z 10. točko tega javnega razpisa. Potencialnega prejemnika sredstev, katerega vloga je nepopolna, se v roku 5 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, katere potencialni prejemnik sredstev ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pozor – rok za dopolnitev vlog ne bo daljši od 5 dni! Vloge, za katere bo komisija ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija in jih ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki 7. tega javnega razpisa. V skladu z merili bodo tako izbrani projekti z najvišjim številom točk do porabe celotnih razpisanih sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva razdeljena na prvem roku, bo Center najkasneje 14 dni pred naslednjim rokom za oddajo vlog objavil v Uradnem listu RS zaprtje razpisa. 13. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa Potencialni prejemniki sredstev bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 21 dni od vsakokratnega odpiranja vlog. 14. Informacije: Potencialni prejemniki sredstev lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja, ki jih naslovijo na elektronski naslov: info@center-rcv.org, ali po pošti na naslov: Ekonomski institut Maribor d.o.o., PE Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, najkasneje sedem dni pred vsakokratnim potekom roka za oddajo ponudb. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani Centra http://www.center-rcv.org (sekcija »Ne prezrite«).

AAA Zlata odličnost