Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 414-06-3/2004-1801 Ob-24631/06 , Stran 7176
1. Naročnik – koncedent: Mestna občina Novo mesto. 2. Naslov koncedenta: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-29, faks 07/393-92-72. 3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto. 4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: Predvidena je oddaja sklopov: za občinske ceste po seznamu A in za občinske ceste po seznamu B. Sprejemljiva je prijava prijavitelja za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj. 5. Kraj izvedbe: koncesija se podeli za občinske ceste v Mestni občini Novo mesto, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01). 6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih prijav ni. 7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Mestna občina Novo mesto bo podelila koncesijo za obdobje dveh let od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma od 10. 11. 2006 do 10. 11. 2008, z možnostjo podaljšanja vsako leto za eno leto z aneksom, vendar največ do štirih let. 8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame na naslovu Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novi trg 6/III, 8000 Novo mesto, Nataša Engel, 07/393-92-29, kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij je Mirko Grahek, tel. 07/393-92-97. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame od dneva objave razpisa do 16. 10. 2006, in sicer vsak delovni dan od 11. do 13. ure. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: Pred pridobitvijo razpisne dokumentacije je prijavitelj dolžan poravnati stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT, kar prijavitelj dokaže s predložitvijo virmana. Znesek se nakaže na podračun Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234, s pripisom »koncesija za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest«. 9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: prijave bo Mestna občina Novo mesto sprejemala do petka, 16. 10. 2006 do 12. ure. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: »prijava, ne odpiraj – koncesija za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest« in navedbo številke objave v Uradnem listu RS. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani kuverte. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 10. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6/III, soba št. 94, 8000 Novo mesto. 11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: Bančna garancija za resnost prijave v višini 15,000.000 SIT. 12. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije. 13. Pravna oblika povezave skupine prijaviteljev v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z razpisno dokumentacijo. 14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: Ponudnik mora izpolnjevati tudi pogoje, določene v 7. členu Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99, 47/02 in 60/04). 15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne. (b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01 in 33/03), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01 in 11/02), Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 87/99, 47/02 in 60/04), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01) in Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 65/99). (c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da. 16. Datum, do katerega mora veljati prijava in predvideni datum odločitve o sprejemu prijave: Prijava mora veljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja prijav. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 10. 2006. Merila za ocenitev prijav: 1. Cenovno opredeljen program vzdrževanja – 80 točk, 2. Rok plačila – 5 točk, 3. Dosedanje izkušnje prijavitelja (reference) – 12 točk, 4. Druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj – organizacijska usposobljenost (pridobljen certifikat kakovosti) – 3 točke. 18. Morebitne druge informacije o naročilu: Prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja z upravno odločbo v roku največ 21 dni od odpiranja prijav. 19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: / 20. Datum odpošiljanja zahtevka za objavo: 29. 8. 2006.

AAA Zlata odličnost