Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 33.30-1325/06 Ob-24664/06 , Stran 7175
I. Prodajalec: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana. II. Predmet prodaje: poslovni prostori v poslovni zgradbi Glavni trg 17 v Mariboru, v I. nadstropju, 7 sob in sanitarij v skupni izmeri 305,94m2. Poslovna stavba je bila zgrajena na delu parc. št. 1741, pripisane zk. vl. št. 997 in delu parc. št. 2163, pripisane zk. vl. št. 832, obe k.o. Maribor – grad. Navedena nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo in je prosta vseh bremen. Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Najemnik ima do najetih prostorov predkupno pravico v skladu z najemno pogodbo. III. Pogoji prodaje: 1. Izhodiščna cena za nepremičnino je 58,681.700 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami. Vse dajatve v zvezi s sklenitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice nosi kupec. 2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 4. Pred posredovanjem obvestila o izbiri prodajalec ponudi nepremičnino najemniku – predkupnemu upravičencu po najvišji ponujeni ceni. 5. Če predkupni upravičenec ne izkoristi predkupne pravice, kupec vstopi v pravni položaj najemodajalca z vsemi pravicami in obveznostmi iz najemne pogodbe. 6. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. Plačana varščina pa mu zapade v korist prodajalca. 7. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zapade v korist prodajalca. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. 2. Za resnost ponudbe je obveznost zainteresiranega kupca plačati varščino v višini 5,000.000 SIT na račun Banke Slovenije št. 01000-0000100090, sklic na številko 05312709226-3300 s pripisom javni razpis za prodajo poslovnih prostorov. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 3. Pisne ponudbe morajo vsebovati: (a) ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta ter davčno številko in številko TRR, – pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni ter id. št. za DDV, matično številko in številko TRR; (b) overjeno pooblastilo pri notarju, v primeru, da ponudnik ponudbo poda po pooblaščencu; (c) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; (d) dokazilo o plačani varščini; (e) izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. 4. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 2. 10. 2006, do 11. ure na naslov: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. V. Postopek izbire: 1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane. 2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. 4. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za prijavo. 5. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnine pri Peter Petrovčič, tel. 01/471-95-09. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost