Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-24911/06 , Stran 7198
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja dva javna natečaja za dve prosti uradniški delovni mesti, in sicer: 1. Svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar v Oddelku za pripravo in izvedbo sej DZ in delovnih teles – Odbor za zadeve Evropske unije. Delovne naloge: – spremljanje in proučevanje zadev EU, predlogov zakonov in drugih aktov, – priprava poročil delovnega telesa za sejo DZ, Odbora za zadeve Evropske unije ali Odbora za zunanjo politiko, – dajanje strokovnih mnenj in stališč o vprašanjih z delovnega področja delovnega telesa članom delovnega telesa in DZ, – sodelovanje na seji delovnega telesa in DZ, – priprava elaboratov, analiz, informacij in drugih gradiv za potrebe delovnega telesa, – spremljanje aktualnih vprašanj, ki so povezana s področjem delovnega telesa. Zahtevani pogoji in znanja: – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj (svetovalec) oziroma najmanj 5 let (višji svetovalec) oziroma najmanj 7 let (podsekretar), – najmanj UNIV ali VS izobrazba (svetovalec, višji svetovalec) oziroma najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem (podsekretar) pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – višji nivo znanja enega svetovnega jezika, – nižji nivo znanja še enega svetovnega jezika (svetovalec, višji svetovalec) oziroma še dveh svetovnih jezikov (podsekretar), – poznavanje osnov računalništva. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta: – fotokopijo potrdila oziroma dokazila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu, – fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, – izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek, – fotokopije dokazil o višjem nivoju znanja svetovnega jezika, – fotokopije dokazil o nižjem nivoju znanja še enega oziroma še dveh svetovnih jezikov. 2. Svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar v Uradu generalnega sekretarja. Delovne naloge: – strokovno spremljanje in predlaganje notranjih aktov in ukrepov na področjih fizičnega in tehničnega varovanja, požarne varnosti, zaščite zaupnih dokumentov, zaščite in reševanja, – nadzorovanje in posodabljanje sistema varovanja, – usklajevanje nalog s področja varovanja z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, – oblikovanje pravnih mnenj in dajanje pravnih nasvetov s področja dela Urada generalnega sekretarja, – priprava strokovnih informacij, poročil in podatkov o aktualnih vprašanjih in temah za potrebe služb DZ. Zahtevani pogoji in znanja: – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj (svetovalec) oziroma najmanj 5 let (višji svetovalec) oziroma najmanj 7 let (podsekretar), – najmanj UNIV izobrazba pravne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – višji nivo znanja 1 svetovnega jezika, – poznavanje osnov računalništva. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta: – fotokopijo potrdila oziroma dokazila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu, – fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, – izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek, – fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja svetovnega jezika. Delovno razmerje bo za obe delovni mesti sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih organa. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranima kandidatoma bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo z izbranima kandidatoma sklenila pogodba o zaposlitvi. Kandidati za objavljeni prosti delovni mesti pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – Odbor EU« oziroma »Prijava na JN – Urad GS« v 8 dneh od dneva objave. Za dodatne informacije o izvedbi obeh javnih natečajev je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66. Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost