Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 1398/06 Ob-25290/06 , Stran 7215
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1398/06 z dne 30. 8. 2006, je stanovanje številka 41 v izmeri 89,30 m2, v 10. nadstropju objekta na naslovu Ulica Tončka Dežmana 6, 4000 Kranj, ki stoji na parc. št. 189/1, k.o. Huje, last zastavitelja Antona Krivca, Ulica Tončka Dežmana 6, 4000 Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 904/27-91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem Merkur, d.d. Kranj, Koroška c. 1, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 63.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita, z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,3%, z odplačilom kredita v 300 zaporednih mesečnih anuitetah od katerih prva zapade v plačilo dne 1. 10. 2006, zadnja pa dne 1. 9. 2031.

AAA Zlata odličnost