Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 244/2006 Ob-24968/06 , Stran 7193
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 1462/1 v izmeri 4471 m2 k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 15. 6. 2006 je lokacija zemljišča s parcelno št. 1462/1 k.o. Golo v območju poselitve VS 17/5 z namensko rabo za stanovanja in spremljajoče objekte, zato se nepremičnina uvršča kot stavbno nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno. Zemljišče predstavlja gozd, trenutno brez dostopa z javne ceste. Oblika parcele je mnogokotna, teren je razgiban in vrtačast. 3. Izklicna cena znaša 21.570 SIT za m2 zemljišča + 20% DDV, skupaj torej 96,439.470 SIT + 20% DDV v znesku 19,287.894 SIT, skupaj torej 115,727.364 SIT. 4. Javna dražba navedene nepremičnine se bo vršila dne 27. 9. 2006 v prostorih Občine Ig, v sejni sobi, ob 16.15. 5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 96,439.470 SIT, v katero še ni vštet 20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT. 6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8 dni ne preide do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu. 7. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade prodajalcu. 8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine. 9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 9,643.947 SIT na račun prodajalca Občine Ig številka TRR 01237-0100000320, sklic 7221-1462-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1462/1 k.o. Golo, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. 10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki: – pravočasno plačajo varščino, – predložijo identifikacijsko številko za DDV, – predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. 11. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno. 12. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in sicer dne 20. 9. 2006 ob 13. uri. 13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine. 14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič.

AAA Zlata odličnost