Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-24633/06 , Stran 7190
Predmet javne dražbe sta dve gradbeni parceli z možnostjo gradnje individualne stanovanjske hiše v naselju Cerknica – Cesta Pod Slivnico parcela št. 1 in 2 in sicer: Parcela št. 1 parc. št. 2382/149 pašnik v izmeri 288 m2 in parc. št. 2382/149 neplodno v izmeri 687 m2, k.o. Cerknica. Skupna izmera parcele št. 1 znaša 975 m2. Parcela št. 2 parc. št. 2382/150 pašnik v izmeri 627 m2 in parc. št. 2382/150 neplodno v izmeri 430 m2, k.o. Cerknica Skupna izmera parcele št. 2 znaša 1057 m2.. Za prodajo navedenih parcel bo javna dražba v torek, 26. 9. 2006, s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica v Cerknici, Cesta 4. maja 53, I. nadstropje. I. Izklicna cena za parcelo 1 znaša 7,532.844 SIT. Izklicna cena za parcelo 2 znaša 8,166.375 SIT. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša 50.000 SIT. Izklicna cena zemljišča predstavlja vrednost zemljišča brez vključenega 20% davka na dodano vrednost. Poleg kupnine dosežene na javni dražbi z vključenim 20% davkom na dodano vrednost je kupec dolžan plačati tudi nastale stroške parcelacije, ki so razdeljeni sorazmerno glede na velikost parcele in znašajo: – za parcelo 1 znašajo 137.875 SIT, – za parcelo 2 znašajo 149.470 SIT z že vključenim DDV-jem. II. Kavcijo je potrebno plačati pred javno dražbo na račun Občine Cerknica 01213-0100002563 UJP Postojna, celotno preostalo kupnino skupaj s stroški parcelacije pa mora uspeli dražitelj plačati najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kavcija za nakup: – parcele št. 1 znaša 755.000 SIT, – parcele št. 2 znaša 820.000 SIT. Kupec, ki je zainteresiran za nakup več kot ene parcele mora plačati kavcijo za toliko parcel kot jih namerava kupiti. III. S potrdilom o plačilu kavcije se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi. IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, vštevši dan javne dražbe in iz katerega izhaja, da imajo sedež na območju Republike Slovenije ali v deželah Evropske Unije in fizične osebe s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje. V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa, kavcija pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine in stroškov parcelacije je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine skupaj s stroški parcelacije na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu celotne kupnine skupaj s stroški parcelacije in poravnavi vseh ostalih stroškov vezanih na prodajno pogodbo, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino. VI. Po Zakonu o davku na dodano vrednost je za promet nepremičnin kupec dolžan plačati poleg kupnine dosežene na javni dražbi še 20% davek na dodano vrednost. Kupec je dolžan plačati priključne takse, soglasja in stroške pridobitve gradbenega dovoljenja ter stroške, ki nastanejo v zvezi s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim predlogom. Kupec je dolžan Občini Cerknica pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati tudi komunalni prispevek v skladu z Odlokom o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2004 (Ur. l. RS št. 32/04) in Sklepom o izračunu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami (komunalni prispevek), ki ga je sprejel Občinski svet Cerknica na 8. redni seji dne 25. 3. 2004. Komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/709-06-16 – Olga Smodila. Poznejših reklamacij kupca se ne bo upoštevalo.

AAA Zlata odličnost