Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-24902/06 , Stran 7166
I. Predmet javnega razpisa Država zagotavlja monitoring kakovosti voda v skladu z 97. členom ZVO – 1 neposredno ali prek javnega pooblastila, ki ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje teh del, izbranemu na podlagi javnega razpisa. Predmet razpisa je izdaja javnega pooblastila za izvajanje državnega monitoringa kakovosti voda za naslednje vrste monitoringov: A) Izvajanje imisijskega monitoringa površinskih in podzemnih voda B) Izvajanje imisijskega monitoringa morja in brakičnih voda C) Izvajanje monitoringa kopalnih voda na kopalnih območjih D) Izvajanje monitoringa ekološkega stanja površinskih voda Monitoring vključuje spremljanje kemijskega in ekološkega stanja rek, jezer, morja in brakičnih voda, spremljanje kemijskega stanja podzemnih voda ter spremljanje stanja na zavarovanih območjih. Zakonske podlage za spremljanje kakovosti voda izhajajo iz ZVO – 1, Zakona o vodah (v nadaljevanju: ZV – 1, Uradni list RS št. 41/2004), Direktive o vodah (Directive of the European Parliament and of the Council 2000/60/EC establishing a Framework for community action in the field of water policy) ter naslednjih podzakonskih aktov: a) Površinske vode: – Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS št. 63/2005), – Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Uradni list RS št. 11/2002), – Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda (Uradni list RS št. 42/2002), – Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo s spremembami (Uradni list RS št. 125/2000, 4/2001), – Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS št. 40/2001), – Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS št. 106/2004), – Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS št. 46/2002), – Pravilnik o monitoringu kakovosti površinske vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS št. 71/2002), – Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS št. 28/2005), – Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS št. 46/2002), – Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS št. 71/2002), – Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih voda (Uradni list RS št. 79/2003), – Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS št. 70/2003 in Uradni list RS št. 72/2004), – Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Uradni list RS št. 79/2003). b) Podzemne vode – Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode (Uradni list RS št. 42/2002), – Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS št. 63/2005), – Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS št. 100/2005). II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za izvajanje državnega monitoringa kakovosti voda so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila. Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili. A) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje imisijskega monitoringa površinskih in podzemnih voda so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da je ustanovljen za izvajanje imisijskega monitoringa površinskih in podzemnih voda oziroma za izvajanje zdravstveno – ekološke dejavnosti za območje Republike Slovenije v skladu s 23. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej – UPB1, Uradni list RS št. 36/2004), – da ima akreditacijo v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. B) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje imisijskega monitoringa morja in brakičnih voda so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da je ustanovljen za izvajanje imisijskega monitoringa morja in brakičnih voda, – da je usposobljen za vzorčenje in analize morske in brakične vode ter ima za to potrebno opremo. C) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje monitoringa kopalnih voda na kopalnih območjih so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da je ustanovljen za izvajanje zdravstveno – ekološke dejavnosti za območje Republike Slovenije ali za območje več občin v skladu s 23. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej – UPB1, Uradni list RS št. 36/2004); območni javni zavod lahko zaprosi za območje, za katerega je ustanovljen; – da ima akreditacijo v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. D) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje monitoringa ekološkega stanja površinskih voda so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da je ustanovljen za izvajanje monitoringa ekološkega stanja, – da je usposobljen za vzorčenje in določevanje bioloških elementov za ocenjevanje stanja voda v skladu z Direktivo o vodah (Directive of the European Parliament and of the Council 2000/60/EC establishing a Framework for community action in the field of water policy). Pooblastilo se izdaja za obdobje petih let. Pooblaščenec je dolžan izvajati vzorčenja in analize voda v skladu s programom monitoringa, ki ga pripravi Agencija RS za okolje. Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, ki jih določa 103. člen ZVO – 1. III. Odločanje o ustreznosti vlog Strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog v postopku javnega razpisa, bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije ter za tisto vrsto monitoringa, za katero bo prosilec oddal vlogo. IV. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je prosilcem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa. Prosilci lahko razpisno dokumentacijo zahtevajo: pisno na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, po faxu 01/478-40-52, po el. pošti gp.arso@gov.si. Na zahtevi mora biti obvezno navedeno, za katero vrsto monitoringa prosilec želi razpisno dokumentacijo. Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri: Sabini Hajrič, univ. dipl. prav, tel. 01/478-44-38 ali mag. Mojci Dobnikar Tehovnik, univ. dipl. inž. kem., tel. 01/478-41-83. V. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 29. 9. 2006, do 12. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: – Ne odpiraj – vloga za javni razpis – številka in datum javnega razpisa – predmet javnega razpisa – ime in naslov prosilca. VI. Obravnavanje vlog Prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala, nepopolne vloge – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevani razpisnih pogojev, pa bodo zavrnjene. VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila direktor Agencije s sklepom.

AAA Zlata odličnost