Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3622. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
3623. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori
3624. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
3625. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji
3626. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3627. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica
3628. Uredba o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti
3629. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
3630. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
3631. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije
3632. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
3658. Uredba o spremembi Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
3659. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006

Sklepi

3633. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu

MINISTRSTVA

3634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
3635. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
3636. Pravilnik o spremembi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil
3637. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
3638. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
3640. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev
3641. Navodilo o poročanju izvršitelja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3642. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
3643. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
3644. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v komercialnih radijskih programih v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
3645. Priloga k Statutu Univerze na Primorskem
3646. Tarifna priloga 2006 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05)

OBČINE

Dobje

3647. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobje

Dobrna

3648. Sklep o javni razgrnitvi predlogov sprememb odlokov občinskih lokacijskih načrtov: predloga sprememb Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Guteneg in predloga sprememb Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zavrh

Komenda

3649. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o LN območja 02/1 – poslovno proizvodne cone ozka dela – II. faza

Krško

3650. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (skrajšani postopek)

Podlehnik

3651. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja
3652. Odlok  o določitvi volilne enote v Občini Podlehnik
3653. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Podlehnik

Šempeter-Vrtojba

3654. Program priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi

Šmarje pri Jelšah

3655. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah

Zreče

3656. Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti Občine Zreče v najem

Žalec

3657. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Šempeter ob Strugi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti