Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3640. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev, stran 8966.

Na podlagi prvega odstavka 297.č člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev
1. člen
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev (Uradni list RS, št. 15/03) se v 7. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvršitelj, ki ima zaposlene pomočnike, mora v koledarskem letu doseči poleg točk iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena dodatno še najmanj 200 točk za vsakega pomočnika.«.
2. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
   »(1) Izvršilne zadeve se točkujejo tako, da se šteje posamezna rešena
zadeva:
   – izvršba na premičnine             1 točka
  – rubež terjatve iz vrednostnega papirja     1 točka
  – odvzem premičnih stvari dolžnika zaradi
njihove izročitve dolžnikovemu dolžniku       1 točka
  – izvršba na terjatev, da se izročijo
ali dobavijo premičnine               1 točka
  – izvršba na druge premoženje oziroma
materialne pravice                  1 točka
  – izvršba na nematerializirane vrednostne
papirje, ki ne kotirajo na borzi           1 točka
  – rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi oziroma je bila zemljiška
knjiga uničena                    1 točka
  – odvzem določenih premičnih stvari
oziroma določene količine nadomestnih
premičnih stvari in njihova izročitev upniku     1 točka
  – izpraznitev in izročitev nepremičnin      5 točk
  – pomoč pri dejanjih v zvezi z obveznostjo
dolžnika kaj storiti, dopustiti ali opustiti     1 točka
  – razdelitev stvari               3 točke
  – izvršba v zadevah glede varstva
in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki   5 točk
  – druge zadeve                 1 točka«.
V tretjem odstavku se besedilo »na območju katerega ima sedež« nadomesti z besedilom »ki je imenovalo izvršitelja«.
3. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za besedo »odlašanja« doda besedilo »in v rokih, določenih z zakonom in podzakonskimi predpisi«.
Drugi odstavek se črta.
4. člen
V 11. členu se v drugem odstavku za besedilom »(tretji odstavek 52. člena zakona)« doda vejica in besedilo »in na podlagi nepravilnosti, katere je sodišče oziroma organ, ki je imenoval izvršitelja za opravo dejanj, ugotovil pri reševanju posamezne izvršilne oziroma druge zadeve in o tem obvestilo ministra, pristojnega za pravosodje, ter zbornico izvršiteljev«.
5. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za vsak primer neutemeljene prekoračitve roka iz 60. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/03) se izvršitelju od ugotovljenega obsega del odšteje 50 točk, za vsak drug primer neutemeljene prekoračitve roka pri opravljanju izvršilnih dejanj po 10. členu tega pravilnika pa se izvršitelju od ugotovljenega obsega dela odšteje 100 točk.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Za izvršitelje, ki z dnem uveljavitve tega pravilnika že opravljajo službo izvršitelja, se 1. in 2. člen tega pravilnika začneta uporabljati 1. januarja 2007.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-150/2006
Ljubljana, dne 28. julija 2006
EVA 2006-2011-0075
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti