Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Ob-22288/06 , Stran 6418
1. Predmet prodaje: Nepremičnina na parc.št. 477/37 v naravi stavbišče s poslovnim objektom in dvoriščem 3948 m2, vlož.št. 4615, k.o. Trnovsko predmestje in do 1 parc. št. 477/39 v naravi travnik 348 m2, vlož. št. 4616, k.o. Trnovsko predmestje, kar predstavlja poslovni objekt na Koprski 104 v Ljubljani. Nepremičnina je obremenjena z najemno pogodbo. Zoper najemnika je bila vložena sodna odpoved najemnega razmerja po 24. in 26. členu Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Zoper pravnomočni nalog za izpraznitev poslovnih prostorov je bil 14. 2. 2006 vložen predlog za obnovo postopka in razveljavitev potrdila o pravnomočnosti naloga za izpraznitev poslovnih prostorov zaradi napačne nadomestne vročitve po 141. členu ZPP in ugovor zoper sodno odpoved. Postopek še ni končan. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Za prodajano parc. št. 477/37 ne obstaja predkupna pravica Mestne občine Ljubljana, za prodajo parc. št. 477/39 obstaja zakonita predkupna pravica Mestne občine Ljubljana kot idealnega solastnika nepremičnine do 1. 3. Izklicna cena: za nepremičnine, ki so predmet te je izklicna cena 255,000.000 SIT, najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. Obe parceli se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 4. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec ne plača v navedenem roku. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v petek, 25. avgusta 2006 na Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, 3. nadstropje, velika sejna soba, z začetkom ob 11. uri. 6. Drugi pogoji: 1.1. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki so državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo z izpisom iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu; 1.2. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; 1.3. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 3311-7141998-2006. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. V kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se rok za sklenitev pogodbe ustrezno podaljša za čas, ki je z zakonom predpisan za uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu dražitelju varščina vrne brezobrestno v roku 5 dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice; 1.4. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 6. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka; 1.5. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; 1.6. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine; 1.7. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 7. Komisija Ministrstva za šolstvo in šport za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške nastopa na javni dražbi. 8. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Mitja Maruško, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, telefon 01/478-42-63, fax 01/478-43-28, e-pošta: mitja.marusko@gov.si, oziroma na Jožico Ložar, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, telefon 01/478-42-62, faks 01/478-43-28, e-pošta: jozica.lozar@gov.si. Ogled nepremičnine bo za prijavljene interesente organiziran v tednu od 21. 8. do 24. 8. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti