Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 1100-42/2006/1 Ob-22238/06 , Stran 6422
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo2) objavlja razpis za prosto uradniško delovno mesto podsekretar (m/ž) v Ministrstvu za šolstvo in šport za potrebe izvajanja programov, ukrepov in aktivnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj (št. razpisa: 1100-42/2006). Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto. Izbranemu kandidatu se pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja določijo glede na uradniški naziv tretje stopnje: podsekretar. Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do 31. 8. 2008, s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega mesta, so: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj. Delovne naloge kandidata(ke) bodo: – priprava pravnih podlag in koordinacija ter oblikovanje navodil, obrazcev itd. o izvajanju aktivnosti za potrebe neposrednega proračunskega porabnika in končnega upravičenca; – priprava projektov in izvedbenih struktur ukrepov ter ostalih potrebnih dokumentov za izvedbo projektov strukturnih skladov na MŠŠ; – priprava pravnih podlag za izvedbo javnih razpisov oziroma letnih delovnih načrtov in programov; – vodenje oziroma sodelovanja v komisijah za odpiranje ponudb, za vrednotenje ponudb, v komisijah za reševanje pritožb; – priprava predlogov sprememb Programskega dopolnila, Enotnega programskega dokumenta in drugih dokumentov, ki se nanašajo na izvajanje in upravljanje strukturnih sredstev EU. Poleg zgoraj navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz 86. Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije; – znanje uradnega jezika. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma), – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti. Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do 31. 8. 2008, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske zadeve (z označbo »za razpis, št. …. in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi razpisa dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti