Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3645. Priloga k Statutu Univerze na Primorskem, stran 8976.

Na podlagi 6. in 10. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06) ter 20. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03 in 50/05) sta Senat Univerze na Primorskem na 28. redni seji dne 12. 4. 2006 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 18. redni seji dne 10. 4. 2006 določila kot sestavni del statuta naslednjo
P R I L O G O
k Statutu Univerze na Primorskem
I. Univerza na Primorskem opravlja neposredno oziroma prek svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza na Primorskem neposredno oziroma prek svojih članic v svojem imenu in za svoj račun, so:
H 55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511 Dejavnost knjižnic.
 
2. Univerza na Primorskem opravlja v svojem imenu in za svoj račun prek uprave univerze naslednje dejavnosti:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.220 Drugo tiskarstvo
DE 22.230 Knjigoveštvo
DE 22.240 Priprava za tisk
DE 22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.471 Dejavnost knjigarn
G 52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G 52.473 Dejavnost papirnic
G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
H 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H 55.220 Dejavnost kampov
H 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H 55.510 Dejavnost menz
I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 71.401 Izposojanje športne opreme
K 71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
O 92.610 Obratovanje športnih objektov
O 92.623 Druge športne dejavnosti
O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
O 93.050 Druge osebne storitve.
 
II. Članice Univerze na Primorskem opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.150 Drugo založništvo
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511 Dejavnost knjižnic
 
2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
G 51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 93.050 Druge osebne storitve
 
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.240 Priprava za tisk
DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G 51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 71.401 Izposojanje športne opreme
K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.400 Omrežna podatkovne storitve
K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.623 Druge športne dejavnosti
O 93.050 Druge osebne storitve
 
4. TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.150 Drugo založništvo
H 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H 55.220 Dejavnost kampov
H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
 
5. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.150 Drugo založništvo
H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.623 Druge športne dejavnosti
O 93.050 Druge osebne storitve
 
6. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
J 67.130 Pomožne dejavnosti povezane s finančni posredništvom
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
K 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.522 Varstvo kulturne dediščine
O 92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
 
7. PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.150 Drugo založništvo
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
K 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511 Dejavnost knjižnic
 
8. ŠTUDENTSKI DOMOVI:
G 52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H 55.220 Dejavnost kampov
H 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H 55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H 55.400 Točenje pijač
H 55.510 Dejavnost menz
H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.610 Obratovanje športnih objektov
O 93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Predsednik
Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
mag. Marjan Tkalčič l.r.
 
Rektorica
Univerze na Primorskem
dr. Lucija Čok l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem s sklepom št. 01403-135/2006/3 z dne 18. 7. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti