Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Ob-22189/06 , Stran 6414
I. Predmet javne dražbe so nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota v k.o. Nemčavci, in sicer: – parc. št. 539/9, površine 17.924 m2, po izklicni ceni 65,243.360 SIT, – parc. št. 539/23, površine 26.237 m2, po izklicni ceni 95,502.680 SIT, – parc. št. 539/25, površine 21.327 m2, po izklicni ceni 77,630.280 SIT, – parc. št. 539/12, površine 16.288 m2, po izklicni ceni 29,644.160 SIT, – parc. št. 539/14, površine 8.473 m2, po izklicni ceni 61,683.440 SIT. Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%. Predmetne gradbene parcele so opremljene s komunalno infrastrukturo in se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 8/04) ter so namenjene izgradnji objektov za različne gospodarske dejavnosti. II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače fizične in pravne osebe ter tujci, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, ki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu kavcije v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnin«, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 500.000 SIT. 3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. 4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh po javni dražbi skleniti kupoprodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana kavcija v korist Mestne občine Murska Sobota. 6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«. 7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne infrastrukture, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. 8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje do 31. 12. 2007. Rok začetka gradnje je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. 10. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. 11. Javna dražba bo v četrtek, dne 31. 8. 2006 ob 12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). 12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel. 02/525-16-24, 525-16-30.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti