Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 461/06 Ob-22258/06 , Stran 6399
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: – splošnoinformativnih tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov, pri čemer so izvzeti projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena ZMed in v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01), ter elektronskih publikacij, – radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, – tehnična infrastruktura na področju medijev. Programske vsebine medijev so zlasti: 1.1 tematski članki, feljtoni, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih oziroma elektronskih publikacijah; 1.2 radijske in televizijske kulturno umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene in podobne oddaje ter radijske igre in literarne radijske oddaje, primerne za objavo v radijskih in televizijskih medijih oziroma elektronskih publikacijah. 2. Razpisna področja 2.1 programske vsebine splošnoinformativnih tiskanih medijev 2.2 programske vsebine radijskih programov 2.3 programske vsebine televizijskih programov 2.4 programske vsebine elektronskih publikacij 2.5. programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa 2.6 programske vsebine, namenjene slepim v njih prilagojenih tehnikah 2.7 programske vsebine, namenjene gluhonemim v njih prilagojenih tehnikah 2.8 razvoj tehnične infrastrukture medijev 2.9 razvoj oziroma nadgradnja tehnične infrastrukture operaterjev. Projekti od točke 2.1 do vključno 2.7 se sofinancirajo v največ 50% deležu iz sredstev državnega proračuna. Za projekte pod točkama 2.8 in 2.9 je določen 40% delež sofinanciranja s sredstvi iz državnega proračuna (oziroma 35% delež sofinanciranja v osrednji slovenski statistični regiji) z možnim povečanjem za 15 odstotnih točk v primeru malih in srednjih podjetij ter obveznost ohraniti investicije najmanj pet let po zaključku investicij. Prejemnik sredstev mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Prijavitelj se mora na možno povečanje sofinanciranja iz tega odstavka sklicevati že v obrazcu prijave na razpis. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: a) za sofinanciranje programskih vsebin se lahko prijavijo: 3.1 izdajatelji tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij po ZMed, katerih mediji so vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo (v nadaljnjem besedilu: izdajatelji) ter pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov. Izvzeta je Radiotelevizija Slovenija in radijski in televizijski programi posebnega pomena. Elektronske publikacije so mediji, s katerimi fizične ali pravne osebe razširjajo aktualne in uredniško oblikovane novinarske programske vsebine prek računalniških povezav tako, da so dostopne širši javnosti, ne glede na njihov obseg. Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani oziroma so prejeli sredstva na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Predlagano delo mora izdajatelj razširjati prek svojega medija. Izdajatelji radijskih in televizijskih programov oziroma elektronskih publikacij morajo imeti urejena avtorskopravna razmerja s kolektivnimi organizacijami v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01). Izdajatelji morajo imeti do Ministrstva za kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov. b) za sofinanciranje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa se lahko prijavijo: 3.2 Izdajatelji s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega oziroma televizijskega programa. Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani oziroma so prejeli sredstva na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Predlagano delo mora izdajatelj razširjati prek svojega medija. Izdajatelji radijskih in televizijskih programov oziroma elektronskih publikacij morajo imeti urejena avtorskopravna razmerja s kolektivnimi organizacijami v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01). Izdajatelji morajo imeti do Ministrstva za kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov. c) za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture se lahko prijavijo: 3.3 izdajatelji 3.4 izdajatelji s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega oziroma televizijskega programa za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje prenosno oddajnega omrežja za posredovanje programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega oziroma televizijskega programa, 3.5 operaterji po ZMed in Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04). Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Izdajatelji in operaterji morajo imeti do Ministrstva za kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov. 4. Merila 4.1 Pri izboru programskih vsebin bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednja merila: 4.1.1. Za splošnoinformativne tiskane medije: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; – povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev; – povprečno število objavljenih izvirnih člankov v posamezni številki; – obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin; – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; – pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost. 4.1.2. Za radijske in televizijske programe ter elektronske publikacije: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; – pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika; – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; – pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo. 4.1.3 Za radijske in televizijske programe s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; – pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin; – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; – omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; – zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja strpnosti; – nepridobitnost programa kot prednostno merilo. 4.2. Pri izboru projektov tehnične infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednja merila: – pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren razvoj medijev na celotnem območju države, – pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za državo oziroma za posamezno regijo ali lokalno skupnost, – izpolnjevanje minimalnih tehničnih standardov. 4.3 Uporaba meril Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Projekti bodo financirani po vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol, do porabe sredstev. 4.3.1 Uporaba meril za sofinanciranje programskih vsebin medijev Način ocenjevanja projektov: merila so ovrednotena s točkami in na ocenjevalnih listih dostopna v razpisni dokumentaciji. Vsako od 8 meril za sofinanciranje programskih vsebin splošnoinformativnih tiskanih medijev je ocenjeno od 0 do 7 točk. Vsako od 7 meril za sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij je ocenjeno od 0 do 8 točk. Najvišje število prejetih točk za programske vsebine splošnoinformativnih tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij je 280. 4.3.2. Uporaba meril za sofinanciranje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa Način ocenjevanja projektov: prvih 8 meril za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa je ocenjeno od 0 do 5 točk. Zadnje, 9 merilo pa od 0 do 10 točk. Najvišje število prejetih točk za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa je 250 točk. 4.3.3 Uporaba meril za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture Način ocenjevanja projektov: vsako od 3 meril za razvoj tehnične infrastrukture je ocenjeno od 0 do 5 točk. Najvišje število prejetih točk za merila je 75 točk. 4.4 Vloga: prijavni obrazec in obvezne priloge Obrazcu je treba obvezno priložiti naslednje Priloge (vsako prilogo na ločenem listu): 4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin medijev in programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa Priloga št. 1 – dokazilo o registraciji (npr. kopija izpiska iz sodnega registra; odločba o vpisu v register društev; dokazilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,…), ki ne sme biti starejše od 90 dni. Priloga št. 2 – reference glavnega avtorja oziroma avtorjev programske vsebine. Priloga št. 3 – reference producenta. Priloga št. 4 – reference izdajatelja (kadar producent predlagane programske vsebine ni hkrati tudi izdajatelj te vsebine). Priloga št. 5 – obširnejšo vsebinsko obrazložitev predloga, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje projekta vsem razpisnim pogojem ter merilom in prednostnim kriterijem. Priloga št. 6 – izjava o zagotovljenih finančnih virih. Priloga št. 7 – dokazilo predlagatelja – izdajatelja o urejenosti pravnih razmerij s kolektivnimi organizacijami iz točke 1. do 5. prvega odstavka 147. člena ali tretjega odstavka 159. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (za izdajatelje radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij). Priloga št. 8 – izjavo številka 1 glavnega avtorja, da soglaša z navedenimi podatki, če ni sam predlagatelj projekta. Priloga št. 9 – izjavo številka 2, da predlagatelj z istim projektom ne kandidira oziroma ni prejel sredstev na drugem javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Priloga št. 10 – izjavo številka 3, da bo izdajatelj projekt razširjal preko svojega medija. Priloga št. 11 – izjava številka 4 izdajatelja, ki kandidira na razpisnih področjih pod točkami od 2.1 do vključno 2.7, da za projekt ni prejel drugih proračunskih sredstev, oziroma koliko sredstev je že prejel ali zanje namerava kandidirati. 4.4.2 Za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture Priloga št. 1 – dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 90 dni. Priloga št. 2 – investicijski program, ki zajema tudi finančno konstrukcijo projekta. Priloga št. 3 – izjavo številka 2, da predlagatelj z istim projektom ne kandidira na drugem javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Priloga št. 4 – izjava o zagotavljanju lastnega deleža pri investiciji. Priloga št. 5 (samo za operaterje) – potrdilo Agencije za pošto in elektronske komunikacije o vpisu v uradno evidenco po ZEK. Priloga št. 6 (samo za operaterje) – uporabno dovoljenje za omrežje. 5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis je: – 370,000.000 SIT za programske vsebine splošno informativnih tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij, – 555,000.000 SIT za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, – 70,000.000 SIT za razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in omejitev pri dodelitvi Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05). Za projekte, za katere sta v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, predvideni dve izvedbeni fazi, je možno dvoletno sofinanciranje. V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji. 7. Razpisni rok: razpis se začne 4. 8. 2006 in se zaključi 4. 9. 2006. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – razpisne obrazce (prijavni list, opis projekta, finančna konstrukcija projekta, viri pokrivanja stroškov), – izjave št. 1 do št. 4 (za priloge 8 – 11 pri programskih vsebinah in prilogo 3 pri razvoju tehnične infrastrukture), – ocenjevalne liste. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovne komisije itd). Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 9. Oddaja in dostava predlogov 1. Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge iz točke 4.4. ter podatke in elemente, kot so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije se šteje za nepopolno. 2. Vsako posamezno vlogo mora predlagatelj predložiti v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis 2006 (JPR 19 – MV – 2006) ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. 3. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 4. 9. 2006, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v odrejenem roku, se bodo štele za prepozne. 4. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse: – prepozne vloge; – nepopolne vloge; – vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marko Jenšterle, tel. 01/369-59-81, elektronska pošta: marko.jensterle@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronski pošti Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog, ki bo dne 7. 9. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti