Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 430-1575/2006-432 Ob-22309/06 , Stran 6409
1. Koncedent je Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. 2. Predmet koncesije Koncesija se podeljuje za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na naslednjih pokopališčih: Žužemberk, Dvor, Sela pri Ajdovcu, Vrhovo, Šmihel, Veliko Lipje, Hinje in Žvirče. Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, prva ureditev groba, izvajanje dežurne pokopališke službe. Pogrebna dejavnost zajema urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje pogrebne dežurne službe. Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev grobov ter vodenje katastra pokopališč. Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, odvoz odpadkov, košnja zelenic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin in žive meje, vzdrževanje poti ter opravljanje manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah na pokopališčih in mrliških vežicah. 3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v 2. točki se na območju občine podeli le ena monopolna koncesija. 4. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let. Koncesionar za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plača koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi v preteklem letu. 5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje: – da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov, – da predložijo dokazila, ki dokazujejo, da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti, – da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti, – da predložijo program izvajanja javne službe in poslovni načrt, – da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000 SIT. 6. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja), – predlog cen za storitve za katere se dodeljuje koncesija, – dokazila o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti, – izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, – potrdilo davčnega organa o poravnavi davčnih obveznosti in prispevkov določenih z zakonom, – podpisano razpisno dokumentacijo, ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski upravi Občine Žužemberk, po objavi razpisa vsak delavnik med 8. in 12. uro. 7. Merila za izbiro ponudnika so: – cena storitev: 60%, – izkušnje in reference: 40%. 8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana Občine Žužemberk, predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Žužemberk, ki pred odločbo občinske uprave, s sklepom potrdi izbiro koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan. 9. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Martin Grčar, e-mail: ceste@zuzemberk.si, tel. 07/38-85-191, vsak delovni dan od 8. do 10. ure. Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti do 20. 6. 2006 s plačilom oziroma z virmanskim nakazilom v višini 10.000 SIT, na 01393-0100015568, sklic na 714100. 10. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč«. 11. Rok za oddajo ponudbe je 27. 9. 2006 do 9. ure. Javno odpiranje bo v prostorih sejne sobe Občine Žužemberk, dne 27. 9. 2006, ob 12. uri. 12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni, po sklepu o potrditvi izbire koncesionarja na Občinskem svetu Občine Žužemberk. 14. Občina Žužemberk si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti