Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3660. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3703. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Sklepi

3704. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Razvojno-poslovnega sveta za Slovence po svetu

MINISTRSTVA

3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole
3662. Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah

OBČINE

Dravograd

3663. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo
3664. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
3665. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dravograd
3666. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo

Jesenice

3667. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2006
3668. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice
3669. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
3670. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
3671. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sredstvih za delo klubov in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Jesenice
3672. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3673. Sklep o delnem povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice za volitve, ki bodo jeseni 2006

Koper

3674. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru
3675. Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje
3676. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Nad Dolinsko
3677. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Ob vzhodni vpadnici
3678. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN večnamenska dvorana v Kopru
3679. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje UN Titov trg v Kopru
3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici” v Kopru
3681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
3682. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006

Nova Gorica

3683. Pravilnik o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem

Sevnica

3684. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
3685. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
3686. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica

Šentjur

3687. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju
3688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju

Škofljica

3689. Odlok o oskrbi s pitno vodo
3690. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3691. Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti Občine Škofljica

Tišina

3692. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2006
3693. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Tišina
3694. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina
3695. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3696. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
3697. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
3698. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
3699. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina

Trebnje

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
3701. Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)

Zavrč

3702. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

POPRAVKI

3705. Popravek Statuta Občine Bled (prečiščeno besedilo)

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost