Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3660. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3703. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Sklepi

3704. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Razvojno-poslovnega sveta za Slovence po svetu

MINISTRSTVA

3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole
3662. Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah

OBČINE

Dravograd

3663. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo
3664. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
3665. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dravograd
3666. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo

Jesenice

3667. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2006
3668. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice
3669. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
3670. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
3671. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sredstvih za delo klubov in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Jesenice
3672. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3673. Sklep o delnem povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice za volitve, ki bodo jeseni 2006

Koper

3674. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru
3675. Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje
3676. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Nad Dolinsko
3677. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Ob vzhodni vpadnici
3678. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN večnamenska dvorana v Kopru
3679. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje UN Titov trg v Kopru
3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici” v Kopru
3681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
3682. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006

Nova Gorica

3683. Pravilnik o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem

Sevnica

3684. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
3685. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
3686. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica

Šentjur

3687. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju
3688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju

Škofljica

3689. Odlok o oskrbi s pitno vodo
3690. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3691. Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti Občine Škofljica

Tišina

3692. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2006
3693. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Tišina
3694. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina
3695. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3696. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
3697. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
3698. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
3699. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina

Trebnje

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
3701. Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)

Zavrč

3702. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

POPRAVKI

3705. Popravek Statuta Občine Bled (prečiščeno besedilo)

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti