Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3677. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Ob vzhodni vpadnici, stran 9117.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Ob vzhodni vpadnici
Št. K3506-1/01
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Ob vzhodni vpadnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture za območje ZN Ob vzhodni vpadnici (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Parcela d.o.o. v juniju 2006.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja za območje ZN Ob vzhodni vpadnici je
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu.
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
Osnovo za izdelavo programa opremljanja predstavljajo:
– Zazidalni načrt za območje Ob Vzhodni vpadnici v Kopru, ki ga je izdelal INVEST BIRO KOPER, pod številko 89-7 v oktobru 1989. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta je sprejela skupščina občine Koper dne 20. 2. 1990, ki je bil objavljen pod št. 8/90 Uradne objave.
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu« kare Ob Vzhodni vpadnici« v Kopru je bil sprejet in objavljen v Uradne objave št. 28/2000 v juliju 2000. Spremembe se nanašajo na območje severno od Ankaranske vpadnice (območje parcelne št. 1570/24 k.o. Koper – zapori).
– V izdelavi so spremembe Odloka o zazidalnem načrtu »kare Ob Vzhodni vpadnici« v Kopru, ki jih izdeluje Projekt 30, d.o.o. iz Portoroža in predvidevajo spremembe območju poslovno trgovinske dejavnosti kareja 2- poslovni objekt (Barka 2-povečana etažna površina objekta na P+8) in povečana etažna površina (poslovni objekt – Kamionski terminal – Faza III na P+4). Dejavnost, ki se izvaja v objektu se ne spreminja.
Program opremljanja zemljišča za gradnjo je izdelana na podlagi naslednjih zakonov, navodil in uredb:
– Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97);
– Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, in Uradni list RS, št. 59/96);
– Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99);
– Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99);
– Navodila o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list. RS, št. 27/85);
– Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 44/97);
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03);
– Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05);
– Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05).
III. PRIKAZ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječe komunalne naprave).
Cestno omrežje
Cestno omrežje, na katerem je načrtovana prometna dostopnost so ceste, ki so klasificirane po svojih funkcijah:
primarne ceste:     Vzhodna vpadnica
sekundarne ceste:    Ankaranska vpadnica
zbirne ceste:      Ferrarska cesta
dovozne ceste:     cesta »B« in cesta »A«
Kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Padavinske vode z zazidalnega območja se odvaja po sistemu meteornih kanalov v odvodnike meteorne vode, ki so predvideni z vodnogospodarsko ureditvijo območja. Meteorna voda s pretežnega dela zazidave odteka v melioracijski kanal 2 in od tu v melioracijski kanal 1 z iztokom v morje na območju luke.
Fekalna kanalizacija
Odpadna voda se po sistemu kanalov fekalne kanalizacije zbira v fekalnih zbiralnikih in nato v centralni čistilni napravi mesta Koper, ki je locirana na Ankaranski Bonifiki.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je predvidena po cesti »B« in cesti »A«.
Za napajanje javne razsvetljave sta potrebni dve novi prižigališči.
JR se bo napajala iz obstoječe TP kare I in delno iz TP Kontejnerski terminali.
Vodovodno omrežje
Vodovodni sistem se bo glede na potrebe gradil etapno. Do sedaj je že zgrajen cevovod LTŽ fi 300 mm od Ferrarske ceste do Ankaranske vpadnice po Vzhodni vpadnici in dovodni cevovod LTŽ DN 150 ob Ankaranski cesti do ceste »B«.
Električno omrežje
Od obstoječe glavne TP PTT Center, ki je locirana južno pod Ankaransko vpadnico je potrebno zgraditi 20 kV kablovod po delu Kolodvorske ceste, po Ankaranski vpadnici in po cesti »C« do TP Zapori, od tu dalje po Ankaranski vpadnici in po cesti »B« do TP Supernova in TP Kamionski terminali ter povezavo do TP Barka in TP Intereuropa.
Telekomunikacijsko in CATV omrežje
Za potrebe telekomunikacijskih povezav je potrebno dograditi kabelsko kanalizacijo, ki jo sestavljajo stigmafleks cevi fi 160, 110 in 46 mm.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
Cestno omrežje
Vzhodna vpadnica je štiripasovna cesta z ločilnimi ter stranskimi pasovi, ki bo imela izrazit značaj prevajanja tovornega prometa, saj predstavlja vstop v Luko Koper, zlasti po zgraditvi avtoceste ter priključka Koper. Tak pomen ceste zahteva ustrezen profil:
– širina vozišča 2 x 7,5 m
– kolesarska steza 2,5 m
– hodniki 2,5–3,0 m
– stranski ločilni pasovi 2,5–3,0 m
Profili dovoznih cest so dvopasovni s pasovi za levo zavijanje kar znaša 2 x 3,5 + 3,0 m = 10 m. Peš promet se odvija po vseh cestah ter pešpoteh.
Kanalizacija
Na območju poslovno-industrijskega kompleksa, ki na severu meji na Ferrarsko cesto, na vzhodu cesto »C«, na jugu na Ankaransko vpadnico in na zahodu na vzhodno vpadnico, je predviden ločen sistem kanalizacije.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava bo ob cestah za motorni promet izvedena s cestnimi svetilkami na visokih kandelabrih (10 m), ob objektih pa z uličnimi svetilkami na nizkih kandelabrih (2,5–3 m). Zaščitni ukrep pred previsoko napetostjo dotika v omrežju javne razsvetljave bo ničenje. Javna razsvetljava je predvidena po cesti »B« in cesti »A«.
Vodovodno omrežje
Razdelilno vodovodno omrežje kareja Ob Vzhodni vpadnici bo sestavni del prve tlačne cone mesta Koper. Napajanje omrežja v končni fazi bo potekalo iz rezervoarja Škocjan. Kot rezervno napajanje bo delno možno še iz Bertokov in Semedele.
Električno omrežje
Osnovna moč transformatorske postaje bo 1 x 630 kVA.
Predvidene nove transformatorske postaje bodo vključene v VN omrežje z novimi 20 kV kablovodi. Nove TP so v VN omrežje vzankane, le ena TP je priključena odcepno.
Telekomunikacijsko in CATV omrežje
Trasa telefonskega kabelskega omrežja poteka od PTT centrale Koper po že zgrajeni telefonski kanalizaciji ob Kolodvorski cesti do priključka z Ankaransko cesto, nato pa po desni strani Ankaranske ceste do Vzhodne vpadnice. Kabelska kanalizacija ob Ankaranski cesti do Vzhodne vpadnice bo služila tudi za telefonsko kabelsko omrežje območja industrijske cone Sermin.
Telefonska kabelska kanalizacija bo zgrajena s plastičnimi cevmi premera fi 100 mm, jaški pa bodo zgrajeni na razdalji od 70 do 100 m in na razcepih telefonskih kablov.
IV. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Program opremljanja je izdelan za območje Ob vzhodni vpadnici, ki skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na predvideno komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
Komunalni prispevek se za predvideno investicijo odmeri na podlagi preračunanih stroškov opremljanja na m2 parcele. Program opremljanja določa naslednje vrednosti:
ΣAj = 124.130,00 m2; vsota površin gradbenih parcel na obračunskem območju investicije
ΣTj = 58.785,00 m2; vsota neto tlorisnih površin objektov, izračunanih po standardu SIST ISO 9836.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški investicije na obračunskem območju, ki so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture, obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter druge stroške.
Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni stroški, stroški materiala in montaže) je bila izračunana na podlagi projektantskih popisov del in predračunov za posamezne vrste komunalnih objektov in naprav,
Skupni in obračunski stroški investicije v komunalno infrastrukturo znašajo 2.954.871.199 SIT.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja iz 1. točke tega odloka, se financira iz komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture delimo na časovno obdobje od leta 2006 do 2007 oziroma 2009.
11. člen
(faznost izvajanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek.
V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo, se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo pri GZ Slovenije, »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani na nivo cen maj 2006.
13. člen
(določitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja, določa za investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Komunalni prispevek, izračunan na podlagi obračunskih stroškov investicije v obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo znaša 2.954.871.199 SIT.
Stroški opremljanja zemljišča oziroma komunalni prispevek po posameznih karejih (stalne cene maj 2006) znaša:
1. KARE 1 – območje Kovinarske šole in poslovnega objekta Luke Koper; stroški opremljanja zemljišča znašajo 539.815.468 SIT, komunalni prispevek znaša 21.268 SIT/m2 parcele;
2. KARE 2 – območje poslovno trgovskih objektov in javnih parkirnih površin; stroški opremljanja zemljišča znašajo 512.213.722 SIT, komunalni prispevek povprečno znaša 36.587 SIT/m2 parcele;
– podobmočje 2A (poslovne površine) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 59.755.153 SIT, komunalni prispevek pa znaša 11.856 SIT/m2 parcele
– podobmočje 2B (parkirišča) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 14.362.771 SIT, komunalni prispevek pa znaša 2.762 SIT/m2 parcele
– podobmočje 2C (objekt LUKA KOPER) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 235.897.737 SIT, komunalni prispevek pa znaša 62.739 SIT/m2 parcele; investitor je oproščen plačila komunalnega prispevka za garažo
3. KARE 3 – območje poslovno trgovskih objektov in zaporov; stroški opremljanja zemljišča znašajo 889.474.892 SIT, komunalni prispevek povprečno znaša 28.929 SIT/m2 parcele;
– podobmočje 3A (poslovno-trgovsko območje) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 753.385.234 SIT, komunalni prispevek pa znaša 29.261 SIT/m2 parcele
– podobmočje 3B (zapori) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 136.089.658 SIT, komunalni prispevek pa znaša 27.218 SIT/m2 parcele
4. KARE 4 – območje kamionski terminal in poslovni objekti; stroški opremljanja zemljišča znašajo 1.013.367.114 SIT, komunalni prispevek povprečno znaša 18.766 SIT/m2 parcele;
– podobmočje 4A (poslovne površine na jugu območja) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 302.556.966 SIT, komunalni prispevek pa znaša 24.800 SIT/m2 parcele
– podobmočje 4B (prometni terminal) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 389.168.372 SIT, komunalni prispevek pa znaša 11.366 SIT/m2 parcele
– podobmočje 4C (poslovne površine na severo-vzhodu območja) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 192.104.883 SIT, komunalni prispevek pa znaša 50.554 SIT/m2 parcele
– podobmočje 4D (KOPERINVEST d.o.o.) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 129.536.893 SIT, komunalni prispevek pa znaša 34.451 SIT/m2 parcele.
14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorjev)
V odloku o lokacijskem načrtu je določeno, da lahko investitor načrtovane prostorske ureditve in občina skleneta urbanistično pogodbo. Z urbanistično pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil predvideno komunalno infrastrukturo oziroma bo oproščen plačila komunalega prispevka. Z urbanistično pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz urbanistične pogodbe, bo občina lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Ob Kolodvorski in zazidalnega načrta kare Ob vzhodni vpadnici v delu, ki se nanaša na zazidalni načrt kare Ob vzhodni vpadnici, številka K3506-1/01.
17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K3506-1/01
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito alla Direttrice orientale
N.: K3506-1/01
Capodistria, 21 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC, 45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95,20/95 – Sentenza della CC, 63/95, 73/95 – Sentenza della CC, 9/ 96 – Sentenza della CC, 39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 29/97 – integrazione 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98 e 59/99 – Sentenza della CC 70/00), dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito alla Direttrice orientale
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito alla Direttrice orientale (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Parcela d.o.o., nel mese di giugno 2006.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona interessata dal Piano particolareggiato riferito alla Direttrice orientale costituisce
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nel piano di sito ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso.
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti.
II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 4
(basi per la predisposizione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione poggia sui seguenti strumenti urbanistici:
– Piano particolareggiato riferito alla zona presso la Direttrice orientale a Capodistria, elaborato in ottobre 1989 dalla società INVEST BIRO KOPER, al numero di progetto 89-7. Il Decreto sull’approvazione del piano particolareggiato è stato accolto dall’assemblea del comune di Capodistria in data del 20. 2. 1990, e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 8/90.
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto sul piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso la Direttrice orientale” a Capodistria è stato approvato e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 28/2000, giugno 2000. Le modifiche riguardano l’area a nord dalla direttrice di Ancarano (area individuata nella particella catastale n. 1570/24, c.c. di Capodistria – carceri).
– Attualmente sono in fase di preparazione le modifiche al Decreto sul piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso la Direttrice orientale” a Capodistria, affidate alla società Projekt 30 d.o.o., di Portorose, che prevedono variazioni nell’area a destinazione d’uso direzionale e commerciale dell’unità minima d’intervento 2 – edificio direzionale (“Barka 2” – aumento della superficie utile del fabbricato, limite di altezza consentito: nove piani fuori terra, e l’aumento delle superfici del garage (edificio direzionale – autoporto – Fase III, limite di altezza consentito: cinque piani fuori terra). La destinazione d’uso del fabbricato non subisce mutamenti.
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è subordinato alle seguenti leggi e norme:
– Legge sui lotti edificabili (Gazz. uff. della RS, n. 44/97);
– Legge sulla costruzione dei fabbricati (Regolamento edilizio) (Gazz. uff. della RSS, n. 34/84 e la GU della RS, n. 59/96);
– Disposizioni sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 4/99);
– Disposizioni in materia della commisurazione degli oneri d’urbanizzazione (Gazz. uff. della RS, n. 4/99);
– Disposizioni in materia della classificazione dei servizi pubblici a rete (Gazz. uff. della RS, n. 27/85);
– Legge sulle modifiche ed integrazioni alla legge sulla pianificazione urbanistica e su altri interventi nel territorio (Gazz. uff. della RS, n. 44/97);
– Legge sulla pianificazione del territorio (ZUreP-1) (Gazz. uff. della RS, n. 110/02, 8/03, 58/03);
– Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05);
– Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04),
III. OPERE INFRASTRUTTURALI
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
La rete stradale interessata dalla realizzazione di immissioni ed uscite è costituita dalle strade classificate riguardo alle loro caratteristiche funzionali:
Strade principali:     Direttrice orientale
Strade secondarie:     Direttrice di Ancarano
Strade di raggruppamento: Strada di Ferrara
Strade di accesso:     Strade “A” e “B”
Rete fognaria
Fognature meteoriche
Le acque piovane provenienti dalla zona d’intervento sono smaltite attraverso un sistema di condotte, previsto nel progetto di realizzazione delle opere idrauliche a servizio della zona stessa. Le acque meteoriche provenienti dall’edificato sono convogliate prima nel canale di bonifica 2 e poi nel canale di bonifica 1, con scolo in mare, realizzato nell’area portuale.
Rete di smaltimento delle acque reflue
Attraverso il sistema di condotte fognarie, le acque reflue sono raccolte nei collettori, collegati al depuratore centrale di Capodistria, sito nella Bonifica di Ancarano.
Illuminazione pubblica
L’impianto di pubblica illuminazione è previsto lungo le strade »B« e »A«.
L’alimentazione del suddetto impianto richiede la realizzazione di due dispositivi di accensione.
L’IP sarà alimentata dall’attuale CT Comprensorio I ed in parte dalla CT dell’autoporto.
Rete idrica
La rete idrica sarà realizzata per stralci, in funzione del fabbisogno effettivo. Al presente, la zona è servita dalla condotta in ghisa dal diametro di 300 mm che scorre nel sedime della Direttrice orientale, dalla Strada di Ferrara fino alla Strada di Ancarano, e dall’adduttrice in ghisa, DN 150, posta lungo la Strada di Ancarano fino alla strada »B«.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
Dall’attuale CT Centro PTT, sita a sud della Direttrice di Ancarano, va costruito un cavo 20 kV che attraverserà un tratto della Strada della stazione, la direttrice di Ancarano e la strada »C« fino a raggiungere la CT Carceri, proseguendo lungo la Direttrice di Ancarano, per la strada »B«, fino alla CT Supernova e la CT Autoporto. Va inoltre realizzato l’allacciamento alla CT “Barka” ed alla CT Intereuropa.
Rete delle telecomunicazioni e CATV
Per garantire i necessari allacciamenti alla rete delle telecomunicazioni va potenziata la canalizzazione dei cavidotti con l’utilizzo di tubazioni stigmafleks dal diametro 160, 110 e 46 mm.
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
Viabilità
La Direttrice orientale è costituita da una strada a carreggiate separate da spartitraffico, ciascuna con due corsie di marcia. Essa sarà destinata soprattutto al traffico pesante, visto che fungerà da accesso al porto in particolare in seguito all’ultimazione dell’autostrada e del raccordo di Capodistria. tale funzione richiede pertanto un profilo adeguato:
– Larghezza della carreggiata 2 x 7,5 m,
– Pista ciclabile 2,5 m,
– banchine 2,5 – 3,0 m,
– spartitraffico laterali 2,5 – 3,0 m.
Le strade di accesso sono a due corsie di marcia con corsie per la svolta a sinistra, ovvero 2 x 3,5 + 3,0 m = 10 m. Il traffico pedonale si svolge lungo tutte le strade e percorsi pedonali.
Rete fognaria
La zona interessata dal complesso a destinazione direzionale e produttiva, confinante a nord alla Strada di Ferrara, ad est alla strada “C”, a sud alla direttrice di Ancarano e ad ovest alla direttrice orientale, sarà servita da un sistema fognario separato.
Illuminazione pubblica
L’impianto di illuminazione pubblica, realizzato lungo le strade destinate al traffico motorizzato, sarà dotato di corpi illuminanti installati su pali da 10 m, nei pressi dei fabbricati, invece, su pali da 2,4 a 3 m. La difesa contro i contatti con parti metalliche è assicurata tramite impianto di messa a terra. L’impianto della pubblica illuminazione sarà realizzato lungo le strade »B« e »A«.
Rete idrica
La rete idrica di distribuzione a servizio del comprensorio presso la Direttrice orientale farà parte della prima zona di pressione della città di Capodistria. La rete sarà alimentata dal serbatoio di San Canziano con possibilità di ricorrere ai serbatoi di Bertocchi e Semedella.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
La potenza della cabina di trasformazione sarà pari a 1 x 630 kVA.
Le CT di nuova realizzazione saranno collegate in rete ad alta tensione con nuovi cavi da 20 kV secondo il sistema radiale, fatta eccezione di una CT che sarà collegata diversamente.
Rete delle telecomunicazioni e CATV
Il tracciamento della rete telefonica e CATV scorre dalla centrale PTT di Capodistria, lungo il cavidotto esistente presso la Strada della stazione, fino al collegamento con la Strada di Ancarano, proseguendo sul lato destro della medesima fino alla Direttrice orientale. La canalizzazione presso la Strada di Ancarano fino alla Direttrice orientale servirà per la posa dei cavi telefonici e CATV a servizio della zona industriale di Sermin. La predetta canalizzazione sarà realizzata con tubazioni in PVC dal diametro 100 mm, posta a distanza di 70 fino a 100 m ed all’altezza delle diramazioni.
IV. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce all’area della DIRETTRICE ORIENTALE che rappresenta un’unica zona tariffaria entro la quale è garantito l’allacciamento ai pubblici servizi.
L’onere di urbanizzazione è commisurato in funzione dei costi di realizzazione delle rispettive opere per m2 di superficie del lotto. Il Programma definisce i seguenti valori:
ΣAj = 124.130,00 m2 – superficie complessiva dei lotti edificabili costituenti la zona d’intervento.
ΣTj = 58.785,00 m2 – somma delle superfici planimetriche nette dei fabbricati, calcolata conformemente allo standard SIST ISO 9836.
Articolo 8
(costi totali dell'intervento)
I costi complessivi dell'intervento da effettuarsi nella zona tariffaria in oggeto, definiti per il singolo impianto infrastrutturale, comprendono le spese di realizzazione, le spese d'acquisto dei beni immobili, i costi di predisposizione della documentazione progettuale ed economico-finanziaria ed altre spese.
Le spese di realizzazione delle infrastrutture a rete e degli allacciamenti delle utenze (lavori edili, materiali impiegati e installazione) sono state calcolate in base ai capitolati e preventivi per le singole infrastrutture a rete.
Le spese complessive dell’intervento, che interessa le opere infrastrutturali esistenti e quelle previste, ammontano a 2.954.871.199 SIT.
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al punto 1 del presente decreto è finanziato dal pagamento delle quote di contributo afferenti l'onere di urbanizzazione da parte del committente ovvero del soggetto passivo per l'allacciamento ai servizi pubblici a rete dell'immobile situato nella zona d'intervento.
Articolo 10
(piano cronologico di attuazione dei lavori)
Il piano cronologico di attuazione dei lavori interessa il periodo dal 2006 al 2007 ovvero 2009.
Articolo 11
(fasi di attuazione del piano di sito)
Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione.
V. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2 di lotto edificabile ricadente nella zona tariffaria in oggetto sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«. I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete esistente sono quelli in vigore nel maggio del 2006.
Articolo 13
(commisurazione degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri d’urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete. I committenti sono esonerati dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione per i garage sotterranei.
Gli oneri d’urbanizzaione, commisurati in base ai costi di calcolo dell’investimento nell’infrastruttura a rete esistente ed in quella progettata, ammontano a 2.954.871.199 SIT.
I costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ovvero gli oneri di urbanizzazione delle singole unità minime d’intervento (prezzi fissi applicati in maggio 2006) ammontano a:
5. UNITÀ D’INTERVENTO 1 – zona della Scuola media metalmeccanica e dell’edificio direzionale della Luka Koper; i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 539.815.468 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 21.268 SIT/m2 del lotto;
6. UNITÀ D’INTERVENTO 2 – zona degli edifici a destinazione direzionale e commerciale e dei parcheggi pubblici; i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 512.213.722 SIT, l’onere di urbanizzazione medio ammonta a 36.587 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 2A (superfici direzionali) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 59.755.153 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 11.856 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 2B (parcheggi) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 14.362.771 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 2.762 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 2C (edificio della LUKA KOPER) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 235.897.737 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 62.739 SIT/m2 del lotto; il committente è esonerato dal pagamento dell’onere d’urbanizzazione riferito al garage;
7. UNITÀ D’INTERVENTO 3 – zona degli edifici direzionali e commerciali e delle carceri; i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 889.474.892 SIT, l’onere di urbanizzazione medio ammonta a 28.929 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 3A (zona a destinazione direzionale e commerciale) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 753.385.234 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 29.261 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 3B (carceri) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 136.089.658 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 27.218 SIT/m2 del lotto;
8. UNITÀ D’INTERVENTO 4 – zona dell’autoporto ed edificio direzionale; i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 1.013.367.114 SIT, l’onere di urbanizzazione medio ammonta a 18.766 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 4A (superfici direzionali ricadenti nella parte meridionale della zona) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 302.556.966 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 24.800 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 4B (autoporto) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 389.168.372 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 11.366 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 4C (superfici direzionali ricadenti nella parte nord – orientale della zona) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 192.104.883 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 50.554 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 4D (KOPERINVEST d.o.o.) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 129.536.893 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 34.451 SIT/m2 del lotto.
Articolo 14
(agevolazione sugli oneri d’urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
Il decreto sul piano di sito prevede la possibilità di conclusione del contratto urbanistico tra il committente ed il comune, con il quale le due parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere d’urbanizzazione previste ovvero che sarà esonerato dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione. Nel contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della legislazione sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni previste nel contratto urbanistico, il comune avrà la possibilità di far valere i propri diritti, come previsto dalla legislazione sulla sistemazione del territorio.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 15
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 16
(cessazione di valicità)
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia la delibera sull’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione riferito alla zona interessata dal piano particolareggiato per l’area presso la Strada della stazione e del piano particolareggiato riferito al Comprensorio presso la Direttrice orientale, limitatamente allo stralcio del piano che riguarda tale comprensorio, numero K3506-1/01.
Articolo 17
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K3506-1/01
Capodistria, 20 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost