Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3662. Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah, stran 8998.

Na podlagi 35. člena Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o izvrševanju Zakona o potnih listinah
1. člen
Ta pravilnik določa:
– obrazec potnega lista, diplomatskega in službenega potnega lista ter potnega lista za vrnitev, obrazec vloge za izdajo potnega lista, diplomatskega in službenega potnega lista ter potnega lista za vrnitev, obrazec vloge za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list, obrazec dovoljenja zakonitega zastopnika oziroma centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) ter obrazec o naznanitvi pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine;
– način vodenja evidence o vloženih vlogah za izdajo potnih listin, o izdanih potnih listinah, o zavrnjenih vlogah za izdajo potnih listin, o odvzetih potnih listinah, o pogrešanih, izgubljenih ali ukradenih potnih listinah ter o potrjenih dovoljenjih;
– postopek in način izdelave, izdaje in preklica potne listine, vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list, potrditve dovoljenja ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 23. člena Zakona o potnih listinah (v nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena zakona in 12.a člena zakona.
2. člen
S tem pravilnikom se izvršuje:
– Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L št. 385, str. 1),
– Odločba Komisije z dne 28/II/2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (št. K(2005) 409, končni z dne 28. 2. 2005),
– Resolucija predstavnikov vlad držav članic v okviru Sveta z dne 8. junija, ki dopolnjuje resolucije z dne 23. junija 1981, 30. junija 1982, 14. julija 1986 in 10. julija 1995 o uvedbi enotnega potnega lista (UL C št. 245, str. 1).
3. člen
Vloga za izdajo potnega lista, diplomatskega in službenega potnega lista, potnega lista za vrnitev in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list se vloži na obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se vloga za izdajo potne listine in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list vloži na obrazcu iz priloge št. 2 oziroma št. 3 tega pravilnika.
Obrazci iz prejšnjega odstavka merijo 101,6×225 mm in so izdelani iz brezlesnega 250-gramskega kartona MKV. Prednja stran obrazca je roza, hrbtna stran pa bele barve.
Obrazci iz prvega odstavka tega člena so sestavljeni iz dveh delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazcev meri 101,6×164 mm, drugi del pa 101,6×61 mm.
4. člen
Potni list se izda na obrazcu velikosti 88×125 mm, z 32 oziroma 48 stranmi.
Potni list z 32 stranmi se izda na obrazcu iz priloge št. 4 tega pravilnika, potni list z 48 stranmi pa na obrazcu iz priloge št. 5 tega pravilnika. Na območjih iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se potni list z 32 stranmi izda na obrazcu iz priloge št. 6 oziroma št. 8 tega pravilnika, potni list z 48 stranmi pa na obrazcu iz priloge št. 7 oziroma št. 9 tega pravilnika.
Diplomatski potni list se izda na obrazcu iz priloge št. 10, službeni potni list pa na obrazcu iz priloge št. 11 tega pravilnika.
Obrazca iz prejšnjega odstavka sta velikosti 88×125 mm z 32 stranmi.
5. člen
Potni list za vrnitev se izda na obrazcu iz priloge št. 12 tega pravilnika.
Obrazec iz prejšnjega odstavka je velikosti 90×130 mm s štirimi stranmi.
6. člen
Materiali za izdelavo potnih listin in zapisi na obrazcih potnih listin morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju imetnika z njimi zagotavljajo uporabo teh dokumentov za obdobje njihove veljavnosti.
7. člen
Dovoljenje se izda na obrazcu iz priloge št. 13 tega pravilnika. Na območjih iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se dovoljenje izda na obrazcu iz priloge št. 14 oziroma št. 15 tega pravilnika.
Obrazci dovoljenja iz prejšnjega odstavka so velikosti 87×123 mm in so izdelani iz brezlesnega 250-gramskega kartona MKV. Obrazci so bele barve.
8. člen
Državljan naznani pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju: pogrešitev) potne listine na obrazcu iz priloge št. 16 tega pravilnika. Na območjih iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika državljan naznani pogrešitev potne listine na obrazcu iz priloge št. 17 oziroma št. 18 tega pravilnika.
Obrazci naznanitve pogrešitve iz prejšnjega odstavka so izdelani iz brezlesnega 250-gramskega kartona MKV. Prednja stran obrazca je umazano rumene, hrbtna stran pa bele barve.
Obrazci naznanitve pogrešitve potne listine merijo 101,6×225 mm in so sestavljeni iz dveh delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazca meri 101,6×163 mm, drugi del pa 101,6×62 mm.
9. člen
Prosilec vlogo za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika vloži pri pristojnem organu iz 6. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) in jo podpiše pred uradno osebo v prostor na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu.
Če prosilec ne zna pisati ali se ne more podpisati, uradna oseba na hrbtni strani vloge navedene razlog, zakaj se prosilec ni podpisal sam, in se podpiše zraven prostora na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu prosilca.
Zakoniti zastopnik, ki vloži vlogo za izdajo potne listine za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki poslovno ni sposoben, se podpiše v prostor na sprednji strani vloge, ki je namenjen podpisu zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti prisoten tudi državljan, starejši od osmih let, ki se podpiše v prostor na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu.
Pristojni organ izda prosilcu potrdilo o sprejemu vloge za izdajo potne listine.
10. člen
K vlogi za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika mora prosilec predložiti staro potno listino, če jo ima, in fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35×45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo.
Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
11. člen
K vlogi za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list mora prosilec predložiti potni list, v katerega je mogoče vpisati spremembo stalnega prebivališča.
12. člen
Če obstaja interes Republike Slovenije za izdajo diplomatskega ali službenega potnega lista, mora prosilec k vlogi za njegovo izdajo predložiti tudi utemeljeno mnenje pristojnega resornega ministra o obstoju tega interesa.
13. člen
Vlogo za izdajo potnega lista za vrnitev vloži prosilec pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev oziroma pri Ministrstvu za zunanje zadeve.
K vlogi iz prejšnjega odstavka mora prosilec predložiti dve fotografiji, predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo podobo. Za fotografiji se smiselno uporabljajo določbe 10. člena tega pravilnika.
14. člen
Uradna oseba pristojnega organa mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo potne listine ter ugotoviti istovetnost in državljanstvo prosilca oziroma osebe, ki se ji izdaja potna listina in s posebno programsko opremo zajeti fotografijo in podpis.
Če zajem fotografije in podpisa pri pristojnem organu ni mogoč, fotografijo in podpis zajame pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena zakona.
15. člen
Pogrešitev potne listine mora imetnik naznaniti pristojnemu organu in v naznanitvi navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potne listine.
Pristojni organ izda imetniku potrdilo o naznanitvi pogrešitve potne listine ter na vlogo državljana in na njegove stroške prekliče potno listino v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da podatke iz prvega odstavka 24. člena zakona praviloma po elektronski poti pošlje Uradnemu listu Republike Slovenije.
16. člen
Pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, potrdi dovoljenje na vlogo zakonitega zastopnika državljana do 15. leta starosti (v nadaljnjem besedilu: otrok), ki potuje v tujino ali iz tujine brez njegovega spremstva.
V primerih iz drugega odstavka 7. člena zakona se dovoljenje potrdi na vlogo pristojnega centra za socialno delo.
K vlogi za potrditev dovoljenja mora zakoniti zastopnik oziroma pristojni center za socialno delo predložiti veljavno potno listino otroka, ki potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika.
17. člen
Medsebojna razmerja med podjetjem ali organizacijo iz drugega odstavka 12. člena zakona oziroma podjetjem ali organizacijo iz tretjega odstavka 12. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) ter Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje zadeve so urejena s pogodbo.
Prenos potnih listin iz 4. člena tega pravilnika in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma Ministrstvom za zunanje zadeve v primeru vlog za izdajo potnih listov iz 4. člena tega pravilnika, ki so bile vložene pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, in izdelovalcem mora potekati v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
Na način iz prejšnjega odstavka poteka tudi prenos vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list imetnika.
Medsebojna razmerja med podjetjem ali organizacijo, pooblaščeno za prenos poštnih pošiljk iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje zadeve so urejena s pogodbo.
18. člen
Izdelovalec prevzame vse osebne podatke, potrebne za izdelavo potnih listin, iz računalniške evidence vlog, ki se vodi na podlagi 30. člena zakona.
V primeru iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika izdelovalec prevzame fotografijo in podpis iz vloge za izdajo potne listine.
Po izdelavi potne listine vpiše pristojna oseba izdelovalca datum izdelave in serijsko številko potne listine ter podobo obraza, shranjeno kot biometrični podatek, v evidenco izdanih potnih listin. Izdelovalec v evidenco izdanih potnih listin vpiše tudi datum vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list.
V primeru iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika izdelovalec vnese po izdelavi potne listine v evidenco izdanih potnih listin tudi fotografijo in podpis v digitalizirani obliki.
Izdelovalec mora vse osebne podatke, potrebne za zapis na obrazec potne listine, uničiti v skladu z drugim odstavkom 31. člena zakona.
19. člen
Za potrditev prevzema poštnih pošiljk iz drugega in tretjega odstavka 17. člena tega pravilnika ima podjetje ali organizacija iz 12.a člena zakona dostop do podatka o registrski številki vloge za izdajo potne listine, ki se vodi v evidenci izdanih potnih listin.
Podjetje ali organizacija iz 12.a člena zakona mora takoj po potrditvi prevzema poštnih pošiljk iz drugega in tretjega odstavka 17. člena tega pravilnika na svojih računalnikih izbrisati podatke iz prejšnjega odstavka, ki jih je pridobila za namen potrditve.
20. člen
Delovni procesi personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprav za prenos potnih listin morajo biti opravljeni izključno na ozemlju Republike Slovenije, v prostorih izdelovalca.
Prostori, v katerih se izvajajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve.
21. člen
Izdelava potnih listin mora biti organizirana tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev potnih listin.
Poškodovane obrazce potnih listov mora izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za notranje zadeve. Poškodovane obrazce diplomatskih in službenih potnih listov ter potnih listov za vrnitev mora izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za zunanje zadeve.
Pristojni organ mora vse uničene potne listine, ki jih ne vrne imetnikom, posredovati v zapisniško uničenje izdelovalcu. Izdelovalec mora uničiti tudi vse potne listine, ki mu jih v uničenje posreduje pristojni organ.
22. člen
Organi, pristojni za izdajo potnih listin, vodijo evidenco o izdanih potnih listinah.
Evidenco iz prejšnjega odstavka sestavljajo:
– register vlog za izdajo potnih listin;
– register izdanih potnih listin;
– register zavrnjenih, zavrženih in umaknjenih vlog za izdajo potnih listin in odvzetih potnih listin;
– register izgubljenih, ukradenih in pogrešanih potnih listin;
– register potrjenih dovoljenj;
– kartoteka vlog za izdajo potnih listin;
– kartoteka vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list;
– kartoteka naznanitev pogrešitve potnih listin.
Evidenca iz prejšnjega odstavka, razen kartotek vlog za izdajo potnih listin, vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list in naznanitev pogrešitve potnih listin, se vodi v centralnih evidencah Ministrstva za notranje zadeve.
Osebni podatki se v evidenci iz prejšnjega odstavka vodijo in hranijo v skladu s tretjim odstavkom 30. člena zakona.
23. člen
Register vlog za izdajo potnih listin vsebuje naslednje podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– vrsto in tip potne listine;
– priimek in ime prosilca;
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– funkcijo;
– datum vložitve vloge;
– način vročitve potne listine;
– priimek in ime ter stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) zakonitega zastopnika;
– fotografijo in podpis prosilca v digitalizirani obliki (razen v primerih iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika);
– opombe.
Podatek iz enajste alinee prejšnjega odstavka se vodi pri vlogah za izdajo diplomatskega ali službenega potnega lista.
24. člen
Register izdanih potnih listin vsebuje naslednje podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– vrsto in tip potne listine;
– priimek in ime imetnika;
– EMŠO;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– priimek in ime ter stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) zakonitega zastopnika;
– funkcijo;
– datum izdaje potne listine;
– datum veljavnosti potne listine;
– datum prevzema vloge s strani izdelovalca;
– datum izdelave potne listine;
– datum prevzema pošiljke s strani podjetja ali organizacije iz petega odstavka 18. člena pravilnika;
– datum prispetja potne listine k pristojnemu organu;
– datum vročitve potne listine;
– način vročitve potne listine;
– serijsko številko potne listine;
– status potne listine;
– fotografijo in podpis v digitalizirani obliki;
– podobo obraza, shranjeno kot biometrični podatek.
Podatek iz dvanajste alinee prejšnjega odstavka se vodi v registru pri izdanih diplomatskih in službenih potnih listih, podatka iz triindvajsete in štiriindvajsete alinee prejšnjega odstavka se vodita pri izdanih potnih listih, diplomatskih in službenih potnih listih.
25. člen
Register zavrnjenih, zavrženih ali umaknjenih vlog za izdajo potnih listin in odvzetih potnih listin vsebuje naslednje podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– vrsto in tip potne listine;
– priimek in ime;
– EMŠO;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– zakonsko podlago za zavrnitev izdaje, zavrženje vloge oziroma za odvzem potne listine;
– datum izdaje odločbe o zavrnitvi izdaje oziroma odvzemu potne listine oziroma sklepa o zavrženju ali umiku vloge;
– datum vložitve pritožbe zoper odločbo oziroma sklep iz prejšnje alinee;
– datum in vrsto odločitve o pritožbi;
– datum vročitve odločbe o pritožbi;
– datum začasnega preklica prepovedi izdaje ali odvzema potne listine iz 29. člena zakona;
– datum prenehanja razlogov za prepoved izdaje ali odvzem potne listine iz 27. člena zakona.
26. člen
Register pogrešanih, izgubljenih in ukradenih potnih listin vsebuje naslednje podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– vrsto in tip potne listine;
– priimek in ime;
– EMŠO;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– priimek in ime ter stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) zakonitega zastopnika;
– serijsko številko potne listine;
– vrsto pogrešitve potne listine;
– datum naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine;
– datum in številko Uradnega lista Republike Slovenije, v katerem je bil objavljen preklic;
– datum najdbe potne listine;
– datum uničenja potne listine;
– naznanitev pogrešitve potne listine v digitalizirani obliki.
27. člen
Register potrjenih dovoljenj vsebuje naslednje podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– priimek in ime zakonitega zastopnika oziroma navedbo centra za socialno delo, ki izdaja dovoljenje;
– priimek in ime otroka;
– EMŠO otroka;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) otroka;
– vrsto in serijsko številko potne listine otroka;
– priimek in ime osebe, ki spremlja otroka;
– EMŠO osebe, ki spremlja otroka, rojstni datum in spol,
– rojstni kraj osebe, ki spremlja otroka;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) osebe, ki spremlja otroka;
– vrsto in serijsko številko potne listine osebe, ki spremlja otroka;
– datum potrditve;
– datum veljavnosti dovoljenja.
28. člen
Kartoteki iz šeste in sedme alinee drugega odstavka 22. člena tega pravilnika sta sestavljeni iz vlog za izdajo potne listine in vlog za vpis spremembe naslova v potni list, ki so vložene v kartoteko po letu izdaje potne listine oziroma po letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list in po abecednem redu ter se hranita pri organu, ki je potno listino izdal oziroma vpisal spremembo stalnega prebivališča v potni list.
Vlogo za izdajo potne listine in vlogo za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list pristojni organ hrani v kartotekah iz prejšnjega odstavka še najmanj eno leto po preteku zadnjega dne v letu izdaje potne listine oziroma v letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list, nato jo uniči.
Kartoteka iz osme alinee drugega odstavka 22. člena tega pravilnika je sestavljena iz naznanitev pogrešitve potne listine, ki so vložene v kartoteko po letu naznanitve pogrešitve in po abecednem redu, in se hrani pri pristojnem organu, pri katerem je bila pogrešitev naznanjena.
Naznanitev pogrešitve potne listine pristojni organ hrani v kartoteki iz prejšnjega odstavka 5 let po naznanitvi oziroma najmanj eno leto po vnosu v evidenco izdanih potnih listin v digitalizirani obliki, nato jo uniči.
29. člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena pristojni organ vlogo za izdajo potne listine, ki je bila izdana v skladu s pravilnikom o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03) hrani še najmanj eno leto po prenosu fotografije in podpisa v evidenco izdanih potnih listin v digitalizirani obliki, nato jo uniči.
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena pristojni organ vlogo za izdajo potne listine, ki je bila izdana v skladu z Zakonom o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) hrani še najmanj pet let po prenehanju veljavnosti potne listine oziroma najdalj do 5. 8. 2007, nato jo uniči.
30. člen
Priloge št. 1 do št. 18 so sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03).
Določbe prve, tretje, pete in sedme alinee 23. člena pravilnika iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na vodenje podatkov o skupinskih potnih listih, se uporabljajo do 21. 11. 2006.
Določbe druge, četrte in šeste alinee 23. člena pravilnika iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na vodenje podatkov o vizumih, se uporabljajo do 21. 11. 2010.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 28. avgusta 2006.
Št. 2122-151/2006/1
Ljubljana, dne 21. julija 2006
EVA 2006-1711-0011
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Dimitrij Rupel l.r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost