Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3679. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje UN Titov trg v Kopru, stran 9131.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje UN Titov trg v Kopru
Št. 350-3/2006
Koper, dne 21. julija 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje UN Titov trg v Kopru
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje urejanja Titov trg v Kopru, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje USZ INŽENIRING, d.o.o., Malgajeva 13, Ljubljana.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:
+-------------------------------------+----------------+
|                   |predvidena (SIT)|
|                   |        |
+-------------------------------------+----------------+
|KANALIZACIJA             |   206.789.722|
|                   |        |
+-------------------------------------+----------------+
|VODOVOD               |   18.170.705|
|                   |        |
+-------------------------------------+----------------+
|PRESTAVITEV NNO IN JRO        |    8.000.000|
|                   |        |
+-------------------------------------+----------------+
|EKOLOŠKI OTOK            |   15.925.000|
|                   |        |
+-------------------------------------+----------------+
|SKUPNI OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE|   248.885.427|
|                   |        |
+-------------------------------------+----------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v predvideno komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški obstoječe komunalne infrastrukture,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
(1) Obračunska območja investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz 5. člena so enaka ureditvenemu območju občinskega lokacijskega načrta.
(2) Območja investicije v vodovodno in kanalizacijsko omrežje so večja od obračunskega območja investicije, zato je v obračunskih stroških investicij upoštevan delež investicij, ki pripada obračunskemu območju, preostali delež investicij pa se zagotovi iz drugih virov.
2. Obračunski stroški investicij v predvideno komunalno infrastrukturo
8. člen
Obračunski stroški investicij za obračunsko območje iz prvega odstavka 7. člena znašajo:
+-----------------------+------+-----------+
|KANALIZACIJA      | SIT |206.789.722|
|            |   |      |
+-----------------------+------+-----------+
|VODOVODNO OMREŽJE   | SIT | 7.847.758 |
|– objekt Armeria-   |   |      |
|Foresteria od križišča |   |      |
|Kidričeva-       |   |      |
|Garibaldijeva do    |   |      |
|križišča        |   |      |
|Garibaldijeva-     |   |      |
|Triglavska       |   |      |
+-----------------------+------+-----------+
|VODOVODNO OMREŽJE   | SIT |10.322.947 |
|– priključitev     |   |      |
|Rektorata –      |   |      |
|rekunstrukcija po   |   |      |
|Garibaldijevi,     |   |      |
|Župančičevi do     |   |      |
|križišča Čevljarske  |   |      |
|ulice         |   |      |
+-----------------------+------+-----------+
|Prestavitev NNO in JRO | SIT | 8.000.000 |
|            |   |      |
+-----------------------+------+-----------+
|EKOLOŠKI OTOK     | SIT |15.925.000 |
|            |   |      |
+-----------------------+------+-----------+
|SKUPNI OBRAČUNSKI   | SIT |248.885.427|
|STROŠKI INVESTICIJE  |   |      |
|            |   |      |
+-----------------------+------+-----------+
Skupni obračunski stroški so enaki skupnim stroškom investicije za gradnjo komunalne infrastrukture
 
3. Obračunski stroški investicij za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
Obračunski stroški investicij za obračunsko območje iz prvega odstavka 7. člena znašajo:
+-------------------------------------+---+----------+
|KANALIZACIJA             |SIT|19.150.000|
|                   |  |     |
+-------------------------------------+---+----------+
|VODOVOD               |SIT| 6.650.000|
|                   |  |     |
+-------------------------------------+---+----------+
|ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE      |SIT| 4.200.000|
|                   |  |     |
+-------------------------------------+---+----------+
|TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE      |SIT| 2.900.000|
|                   |  |     |
+-------------------------------------+---+----------+
|CESTE                |SIT|12.000.000|
|                   |  |     |
+-------------------------------------+---+----------+
|KOLEKTIVNA INFRASTRUKTURA      |SIT|25.500.000|
|                   |  |     |
+-------------------------------------+---+----------+
|SKUPNI OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE|SIT|70.400.000|
|                   |  |     |
+-------------------------------------+---+----------+
4. Podrobnejša merila
10. člen
(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,3: 0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1.
(3) Olajšav za zavezance ni.
 
5. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
11. člen
Bruto etažne površine, neto koristne tlorisne površine in gradbene parcele so povzete po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 01/04 z dne 31. 5. 2005, ki ga je izdelal projektant AS TEAM, Kvedrova 2, Koper.
+-------------------------------+-----------+
|BRUTO ETAŽNE POVRŠINE     |4.600,00 m2|
|                |      |
+-------------------------------+-----------+
|NETO KORISTNE TLORISNE POVRŠINE|3.511,40 m2|
|                |      |
+-------------------------------+-----------+
|VELIKOST GRADBENIH PARCEL   |2.004,00 m2|
|                |      |
+-------------------------------+-----------+
6. Dinamika izvajanja del
12. člen
1. faza izgradnje komunalne infrastrukture v vrednosti 95.000.000,00 SIT bo pričeta v letu 2006. V ta namen je MO Koper je iz proračunskih sredstev v letu 2006 zagotovila sredstva za gradnjo komunalne infrastrukture v višini 25.000.000,00 SIT, preostala sredstva pa zagotavlja investitor v skladu z urbanistično pogodbo. 2. faza izgradnje gradnje komunalne infrastrukture v vrednosti 153.885.427 SIT se bo nadaljevala v letu 2007, za kar bodo MO Koper in upravljavci komunalne infrastrukture zagotovili sredstva v navedeni višini.
13. člen
Investitor je dolžan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v višini 95.711.068,00 SIT. Od tega je v programu opremljanja za predvideno komunalno infrastrukturo obračunano 25.311.068,00 SIT, za obstoječo komunalno infrastrukturo pa je obračunano 70.400.000,00 SIT.
Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina z urbanistično pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
S sklenitvijo urbanistične pogodbe se lahko investitor zaveže, da bo financiral in zgradil manjkajočo infrastrukturo. Z urbanistično pogodbo se investitor lahko zaveže, da bo zgrajeno manjkajočo infrastrukturo brezplačno predal Mestni občini Koper v njena osnovna sredstva. S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij infrastrukture, neodplačnim prenosom infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz pogodbe, bo občina lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT in ne zajemajo DDV.
(2) Stroški iz tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. 1. 2007 do 31. 12. leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
15. člen
Program opremljanja je na vpogled na Uradu za nepremičnine občinske uprave Mestne občine Koper.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2006
Koper, dne 20. julija 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano regolatore riferito alla Piazza Tito a Capodistria
Numero:350-3/2006
Capodistria, lì 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC), dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano regolatore riferito alla Piazza Tito a Capodistria
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona della Piazza Tito a Capodistria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa USZ INŽENIRING d.o.o., Malgajeva 13, Ljubljana.
Articolo 2
Il presente programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione contiene:
– una rappresentazione delle infrastrutture esistenti e di quelle previste,
– gli investimento nella costruzione delle infrastrutture a rete,
– basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
Articolo 3
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione comprende anche il progetto della rete di distribuzione dell’energia elettrica e della rete delle telecomunicazioni che non fanno parte dei i servizi pubblici economici locali.
II. RAPPRESENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI QUELLE PREVISTE
Articolo 4
Le infrastrutture a rete esistenti e quelle previste sono rappresentate negli allegati grafici del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 5
I costi complessivi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui all’articolo precedente del presente decreto ammontano a:
+----------------------------------------------------------+---------------+
|                             |   previsione|
|                             |     (SIT)|
|                             |        |
+----------------------------------------------------------+---------------+
|RETE FOGNARIA                       |  206.789.722|
|                             |        |
+----------------------------------------------------------+---------------+
|RETE IDRICA                        |   18.170.705|
|                             |        |
+----------------------------------------------------------+---------------+
|SPOSTAMENTO CAVI DI RETE A BASSA TENSIONE E IMPIANTO DI  |   8.000.000|
|ILLUMINAZIONE PUBBLICA                  |        |
|                             |        |
+----------------------------------------------------------+---------------+
|ISOLA ECOLOGICA                      |   15.925.000|
|                             |        |
+----------------------------------------------------------+---------------+
|TOTALE DEI COSTI DI CALCOLO DELL’INVESTIMENTO       |  248.885.427|
|                             |        |
+----------------------------------------------------------+---------------+
IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI D’URBANIZZAZIONE
Articolo 6
Rappresentano le basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione:
1. le zone tariffarie riferite al singolo impianto infrastrutturale,
2. costi di calcolo dell’investimento nelle opere d’urbanizzazione previste,
3. costi di calcolo delle opere d’urbanizzazione esistenti,
4. costi di calcolo complessivi,
5. criteri dettagliati,
6. lotto edificabile e superficie planimetrica netta del fabbricato.
 
1. Zone tariffarie riferite al singolo impianto infrastrutturale
Articolo 7
(1) I confini delle zone tariffarie cui si riferisce l’intervento di realizzazione delle opere d’urbanizzazione previsto nell’articolo 5, combaciano con quelle relative al piano di sito comunale.
(2) L’area interessata dagli interventi nella rete fognaria ed in quella idrica è superiore alla zona tariffaria in oggetto. Sono stati quindi presi in considerazione solamente i costi di calcolo riferiti a tale zona, mentre per la copertura dei costi rimanenti si ricorrerà ad altre fonti.
 
2. Costi di calcolo dell’intervento riguardante le opere d’urbanizzazione previste
Articolo 8
I costi di calcolo dell’intervento, riferiti alla zona tariffaria di cui al primo comma dell’articolo 7 ammontano a:
+----------------------------------------------------------+---+-----------+
|RETE FOGNARIA                       |SIT|206.789.722|
|                             |  |      |
+----------------------------------------------------------+---+-----------+
|RETE IDRICA                        |SIT| 7.847.758|
|– edificio dell’Armeria-Foresteria, dall’incrocio tra Via |  |      |
|Kidrič e Via Garibaldi fino all’incrocio tra Via     |  |      |
|Garibaldi e Via Triglav                  |  |      |
+----------------------------------------------------------+---+-----------+
|RETE IDRICA                        |SIT| 10.322.947|
|– allacciamento del Rettorato – rifacimento lungo la Via |  |      |
|Garibaldi, Via Župančič, fino all’incrocio con la     |  |      |
|Calegaria                         |  |      |
+----------------------------------------------------------+---+-----------+
|Spostamento dei cavi di rete a bassa tensione e      |SIT| 8.000.000|
|dell’impianto di illuminazione pubblica          |  |      |
|                             |  |      |
+----------------------------------------------------------+---+-----------+
|ISOLA ECOLOGICA                      |SIT| 15.925.000|
|                             |  |      |
+----------------------------------------------------------+---+-----------+
|TOTALE DEI COSTI DI CALCOLO DELL’INTERVENTO        |SIT|248.885.427|
|                             |  |      |
+----------------------------------------------------------+---+-----------+
Il totale dei costi di calcolo dell’intervento equivale ai costi complessivi dell’intervento di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
 
3. Costi di calcolo dell’intervento riguardante le opere d’urbanizzazione esistenti
Articolo 9
I costi di calcolo dell’intervento, riferiti alla zona tariffaria di cui al primo comma dell’articolo 7 ammontano a:
+--------------------------------------------+---+----------+
|RETE FOGNARIA                |SIT|19.150.000|
|                      |  |     |
+--------------------------------------------+---+----------+
|RETE IDRICA                 |SIT| 6.650.000|
|                      |  |     |
+--------------------------------------------+---+----------+
|RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA|SIT| 4.200.000|
|                      |  |     |
+--------------------------------------------+---+----------+
|RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI        |SIT| 2.900.000|
|                      |  |     |
+--------------------------------------------+---+----------+
|VIABILITA’                 |SIT|12.000.000|
|                      |  |     |
+--------------------------------------------+---+----------+
|IMPIANTI COLETTIVI             |SIT|25.500.000|
|                      |  |     |
+--------------------------------------------+---+----------+
|TOTALE DEI COSTI DI CALCOLO DELL’INTERVENTO |SIT|70.400.000|
|                      |  |     |
+--------------------------------------------+---+----------+
4. Criteri dettagliati
Articolo 10
(1) Il rapporto tra la superficie del lotto edificabile e la planimetria superficie planimetrica netta corrisponde a 0,3: 0,7.
(2) Il fattore di attività corrisponde a 1.
(3) Non sono previste agevolazioni per i soggetti al pagamento degli oneri d’urbanizzazione.
 
5. Lotto edificabile e superficie planimetrica netta del fabbricato
Articolo 11
Le superfici lorde dei singoli piani, le superfici planimetriche nette ed i lotti edificabili sono quelli riportati nel progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia n. 01/04 del 31. 5. 2005, compilato dal progettista AS TEAM, Via Kveder 2, Capodistria.
+---------------------------------+-----------+
|SUPERFICI LORDE DEI SINGOLI PIANI|4.600,00 m2|
|                 |      |
+---------------------------------+-----------+
|SUPERFICI PLANIMETRICHE NETTE  |3.511,40 m2|
|                 |      |
+---------------------------------+-----------+
|SUPERFICI DEI LOTTI EDIFICABILI |2.004,00 m2|
|                 |      |
+---------------------------------+-----------+
6. Piano temporale di realizzazione delle opere
Articolo 12
La prima fase di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, dal valore pari a 95.000.000,00 SIT, avrà inizio nel 2006. A tale fine sono stati stanziati nel bilancio di previsione comunale per l’anno 2006, 25.000.000,00 SIT. I rimanenti fondi saranno reperiti dal committente, come previsto nel contratto urbanistico. La seconda fase di realizzazione delle suddette opere, dal valore di 153.885.427 SIT, proseguirà nel 2007. I necessari fondi saranno resi disponibili dal CC di Capodistria e dai gestori delle infrastrutture a rete.
Articolo 13
Il committente ha l’obbligo di versare l’onere d’urbanizzazione commisurato nell’importo di 95.711.068,00 SIT di cui 25.311.068,00 saranno destinati alle infrastrutture a rete previste e 70.400.000,00 a quelle esistenti.
Il comune ha la facoltà di assegnare i lavori di costruzione degli impianti e delle reti dell’infrastruttura di cui sopra al soggetto al pagamento degli oneri d’urbanizzazione ai sensi del presente decreto, tramite stipulazione del rispettivo contratto urbanistico.
Sottoscrivendo il contratto urbanistico, il committente si impegna a finanziare ed a costruire l’infrastruttura mancante. Egli può impegnarsi altresì a cedere l’infrastruttura così realizzata al Comune città di Capodistria, a titolo non oneroso. Nel contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della legislazione sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni previste nel contratto urbanistico, il comune avrà la possibilità di far valere i propri diritti, come previsto dalla legislazione sulla sistemazione del territorio.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 14
(1) Tutti i costi riportati nel decreto sono indicati in talleri sloveni e si intendono non comprensivi dell’IVA.
(2) L’indicizzazione dei costi di cui al presente decreto si applica con riferimento ai periodi di un anno a contare dal 1. 1. 2007 al 31.12. dell’anno precedente il rilascio della deliberazione di commisurazione. A tale fine si applica l’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia operante in seno alla Camera per l’economia della Slovenia »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali”.
Articolo 15
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio beni immobili dell’amministrazione del Comune città di Capodistria.
Articolo 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 350-3/2006
Capodistria, lì 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost