Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3663. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo, stran 9075.

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na 35. seji dne 27. 7. 2006 potrdil prečiščeno besedilo Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd, ki je sprejet na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 21/06) in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 70/06) in obsega: Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd (MUV, št. 26/96), Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd (MUV, št. 11/97), Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov KS v Občini Dravograd (MUV, št. 20/1998) in Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd, ki ga je Občinski svet sprejel dne 27. 7. 2006.
O D L O K
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo
1. člen
S tem odlokom se za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Dravograd določa število članov svetov krajevnih skupnosti ter volilne enote za volitve članov v svete in druga vprašanja, pomembna za pripravo in izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti, ki niso z zakonom izrecno določena.
2. člen
Območje Občine Dravograd je razdeljeno na pet krajevnih skupnosti:
1. KS Črneče,
2. KS Dravograd,
3. KS Libeliče,
4. KS Šentjanž pri Dravogradu,
5. KS Trbonje.
3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij. Volilne enote so natančno opredeljene v statutih krajevnih skupnosti.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Črneče se določi 5 (pet) volilnih enot, v katerih se skupno voli 9 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje dela naselja Črneče nova vas od hišne številke 1 do hišne številke 81 ter hišne številke 85, 87 in 89.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje dela naselja Črneče – stara vas od hišne številke 82 dalje, razen hišnih številk 85, 87 in 89.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Tribej od hišne številke 1 do 11 in območje naselja Črneška Gora od hišne številke 1 do 22.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Podklanc in del naselja Tolsti Vrh od hišne številke 102 do hišne številke 111.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Dobrova in območje naselja Tolsti Vrh od hišne številke 94 do 101.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dravograd se določi 8 (osem) volilnih enot, v katerih se skupno voli 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trg 4. julija, območje naselja Dravska ulica, območje naselja Prežihova ulica, območje naselja Koroška cesta, območje naselja Viška cesta, območje naselja Ribiška pot ter Mariborska cesta hišna številka 2 in 4. (PO 0009, 0006, 0008, 0019, 0020)
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Mariborska cesta razen hišne številke 2 in 4, območje naselja Boštjan in območje naselja Sv. Duh, hišna številka 12a in od 16 do 32. (PO 0015, 0016, 0042, 0043, 0045)
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Robindvor.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta. (PO 0001-0005)
4. volilna enota obsega območje naselja Meža, območje naselja Otiški Vrh od hišne številke 6-12, 18-20c, 31, 132, 134a, 147a, 147b, 147c in območje naselja Bukovje (PO 0010-0014, 0029-0032, 0041).
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Pod gradom in območje naselja Goriški Vrh – hišne številke 21, 45-48, 50-52, 57-61, 63-66. (PO 0005-0007, 0061)
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja Vič in območje naselja Goriški Vrh od hišne številke 22-26, 31-32, 34-44, 54-56, 54-56a, 62. (PO 0021, 0022, 0060)
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
7. volilna enota obsega območje naselja Ojstrica, območje naselja Goriški Vrh – hišna številka 1-18, 27, 28, 30, 33, območje naselja Sveti Duh od hišne številke 1 do 15a, območje naselja Velka nad Dravogradom od hišne številke 1-7, območje naselja Kozji vrh od hišne številke 1 do 13. (PO 0058, 0044, 0059, 0056, 0055)
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
8. volilna enota obsega območje naselja Vrata, območje naselja Kozji Vrh od hišne številke 15 do 33, območje naselja Velka od hišne številke 12 do 20. (PO 0053, 0054, 0057)
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Libeliče se določi 5 (pet) volilnih enot, v katerih se skupno voli sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Libeliče od hišne številke 1 do 41 in del Libeliške Gore hišne številke 4, 6, 38A in 47.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Gorče od hišne številke 5 do hišne številke 17 in od hišne številke 21 do hišne številke 26.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Gorče od hišne številke 1 do 4A in od hišne številke 19 do 20D in naselje Tribej od hišne številke 7 do hišne številke 17 ter del naselja Libeliška Gora hišne številke 5, 8, 18, 18A in 48.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Libeliška Gora s hišnimi številkami 13, 13A, od hišne številke 20 do hišne številke 37 in od hišne številke 41 do 44.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Črneška Gora od hišne številke 12 do 22 in del naselja Libeliška Gora s hišnimi številkami 1-3, 10-12, 14 in 16.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentjanž se določijo 4 (štiri) volilne enote, v katerih se skupno voli enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Otiški Vrh od hišne številke 1-5, 10, 13-17, 21-30, 32-118, 128-131, 133, 145-146.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Šentjanž.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Bukovska vas.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Selovec.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trbonje se določijo 4 (štiri) volilne enote, v katerih se skupno voli sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trbonje in območje zaselka za Dravo – Sv. Danijel, hišna številka 1, 9, 10, 11, 12, 85, 87, 91, 101.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Sv. Danijel, hišne številke 5, 6, 7, 14-23, 26-29, 33, 37, 41-52 oziroma zaselek Apaški Vrh.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
3. volilna enota obsega območje zaselka Krištonov Vrh – naselje Sv. Danijel od hišne številke 79 do 82.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
4. volilna enota obsega območje zaselka Trbonjski Jarek, naselje Sv. Danijel od hišne številke 30 do hišne številke 32, od 34 do 36, hišna številka do 40, od hišne številke 53 do 73 ter od 88 do 99.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
9. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti za prve volitve v svete krajevnih skupnosti imenuje občinska volilna komisija na predlog sveta krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
10. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupnosti,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore ter volilni odbor za predčasno glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– ugotavlja rezultate glasovanja,
– razglaša in objavlja izid volitev ter daje poročila o izidu volitev,
– izdaja potrdila o izvolitvi,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
11. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
12. člen
Volilni odbor:
– vodi glasovanje na voliščih,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Mandatna doba članov svetov krajevnih skupnosti, izvoljenih na prvih volitvah, traja do prvih rednih volitev v občinski svet, sicer pa traja mandatna doba svetov KS štiri leta.
14. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti, imenovanih za prve volitve v svete KS, traja do izteka mandata občinske volilne komisije, sicer pa traja mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti štiri leta.
15. člen
Prvo sejo izvoljenih članov svetov KS skliče predsednik volilne komisije krajevne skupnosti najpozneje v 20 dneh po izvolitvi sveta KS.
Na tej seji se izvoli predsednika in podpredsednika sveta po postopku, za katerega se smiselno uporabljajo določbe občinskega statuta o volitvah predsednika in podpredsednika občinskega sveta.
16. člen
Sveti krajevnih skupnosti sprejmejo statute krajevnih skupnosti v treh mesecih po konstituiranju sveta.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v občini Dravograd (MUV, št. 26/96) s spremembami in dopolnitvami (MUV, št. 11/97 in 20/98).
Št. 0071-0007/2006-16
Dravograd, dne 27. julija 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost