Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3676. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Nad Dolinsko, stran 9111.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Nad Dolinsko
Št. K0321-3/02
Koper, 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN Nad Dolinsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Nad Dolinsko (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Parcela d.o.o. v juniju 2006.
2.
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja za območje ZN Nad Dolinsko je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu.
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
Osnovo za izdelavo programa opremljanja predstavljajo:
– Zazidalni načrt za območje Nad Dolinsko (Uradne objave št. 4/94) in sprememba zazidalnega načrta Nad Dolinsko (Uradne objave št. 24/98.)
– Zazidalni načrt Nad Dolinsko je pod št. 92-86 izdelalo podjetje Investbiro Koper d.d., Odlok o zazidalnem načrtu pa je sprejela skupščina občine Koper dne 18. marca 1994.
– Spremembo zazidalnega načrta Nad Dolinsko je izdelalo podjetje Urbanistika, d.o.o. Koper, pod številko 12-97, Odlok o sprejetju Spremembe zazidalnega načrta Nad Dolinsko je sprejel občinski svet Mestne občine Koper dne 11. 6. 1998 ter je bil objavljen pod št. 24/98 – Uradne objave.
– Spremembe in dopolnitve dela zazidalnega načrta Nad Dolinsko je pod številko: 17/2003 izdelalo podjetje Studi Arhitektura d.o.o., december 2003.
– Priloge ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nad Dolinsko je pod številko: 12/2004 izdelalo podjetje Investbiro Koper d.d., december 2004.
III. PRIKAZ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječe komunalne naprave)
Cestno omrežje
Obravnavana zazidava je locirana ob Dolinski cesti. Cestno omrežje zazidave sestavljajo stanovanjske ceste z izrazitim notranjim prometom. Omrežje se navezuje na Dolinsko cesto z enim obstoječim in dvema novima priključkoma. Zaradi izrazito lokalnega značaja cest, imajo te skromen prometni profil. Mestni javni promet poteka po Dolinski cesti, kjer so predvidena postajališča, ki so hitro dostopna. Sistem pešpoti omogoča varno komunikacijo na tem območju.
Javna razsvetljava
Razsvetljava je načrtovana ob vseh dostopnih in internih cestah cesti s cestnimi svetilkami CD na 10 m kandelabrih (dostopne ceste), na internih cesta pa bo izvedena z uličnimi svetilkami UNR na 3 m kandelabrih.
Kanalizacija
Padavinska voda se zbira v meteornih kanalih, ki so priključeni na zbirne meteorne kanale, ki jih odvajajo v odvodni sistem površinske vode.
Fekalna kanalizacija zazidave je priključena na primarno kanalizacijsko omrežje, ki ga tvorijo zbirni fekalni kanal ob Dolinski cesti in fekalni kanal Č2-Šalara.
Vodovodno omrežje
Del zazidave do kote 20 m.n.v. ob Dolinski cesti se bo napajal iz vodovoda, ki poteka v Dolinski cesti. Ostalo območje se bo napajalo in novega rezervoarja v = 200 m3 na koti 60 m.n.v.. Na ta rezervoar se priključi tudi že obstoječe naselje. Rezervoar se bo napajal iz rezervoarja Semedela III preko obstoječega cevovoda, ki poteka po Šmarski cesti.
Plinovodno omrežje
Plinsko omrežje je izvedeno v zankasti obliki s pričetkom priključevanja na že zgrajen plinovod, ki poteka po Dolinski cesti (priključek ceste E),nato poteka po cesti E, A, F, H, H-1, G, J, B in D. Od omenjenega zankastega sistema so speljani odcepi do posameznih stanovanjskih enot.
Električno omrežje
Obstoječe objekte na obravnavanem območju napajata z električno energijo po šibkem prostozračnem nizkonapetostnem omrežju transformatorski postaji TP OLMO in TP ŠALARA II.
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječa kabelska kanalizacija poteka ob Šmarski cesti, kjer se nova kabelska kanalizacija priključuje na območje načrtovane zazidave Nad Dolinsko.
Povezava zazidave na telefonsko centralo se izvede s kabli TK 59 GM (TC kapacitete 800 direktnih telefonskih priključkov).
CATV omrežje
S pomočjo kabelskega razdelilnega sistema je možno oskrbovati celotno naselje s kvalitetnim signalom iz enega sprejemnega mesta.
Kabelska trasa CATV poteka po telefonski kabelski kanalizaciji (dodatna cev znotraj območja zazidave do posameznih objektov.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
Cestno omrežje
Cestni sistem zazidalnega območja je zasnovan na osnovi obstoječih prometnih poti. Trase cestnega omrežja sledijo obstoječim trasam poti, ki imajo ozek profil ter velik vzdolžni sklon. Obstoječi sistem poti je časovno nastajal. Prometna ureditev je prevzela obstoječi sistem ter ga nekoliko izboljšala.
Cestni sistem tvorijo mestna zbirna cesta Dolinska ter dostopne in stanovanjske ceste zazidave »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G«, »H«, »H1«, »I«, »I1«, »J«.
Osnova cestnega omrežja je obstoječa Dolinska cesta, ki je del mestnega cestnega omrežja Olma s priključkom na Šmarsko cesto G1-11.
Zelene površine
Zelene površine so predvidene: med in nad pozidavo ob Dolinski cesti, ob sakralnem objektu, ob šolskem kompleksu in na površinah stanovanjske pozidave v nizih.
Javna razsvetljava
Na dostopnih cestah v zazidavi se javna razsvetljava izvede z visokimi kandelabri z vgrajeno cestno svetilko; po ostalih ulicah, pešpoti pa se izvede z nizkimi kandelabri z vgrajeno ulično svetilko.
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Odpadno vodo znotraj zazidave se po fekalnih kanalih odvaja v fekalni kanal F2, čigar trasa poteka v vozišču ceste »B« in v fekalni kanal F3, ki poteka v vozišču ceste D. Fekalna kanala F2 in F3 sta priključena na zbirni kanal ob Dolinski cesti.
Meteorna kanalizacija
Le-ta s pretežnega dela zazidave, ki obsega jugozahodno območje zazidave – 1. Faza odvaja padavinsko vodo v potok Olmo preko predvidenega zbirnega meteornega kanala M3, ki poteka v cesti B. Zbirni meteorni kanal M3 je v 1. fazi priključen na obstoječi prepust BC fi 120 cm pod voziščem Dolinske ceste, ki odvaja padavinsko vodo v obstoječi zemeljski jarek. kih cevi BC fi 80 cm oziroma AB revizijski jaški.
Vodovodno omrežje
Vodovodno omrežje je zaradi vodne oskrbe in požarne varnosti razdeljeno na dve tlačni coni. 1. tlačna cona se oskrbuje iz predvidenega vodohrama na koti 60 m.n.m. Oskrba z vodo iz omrežja te tlačne cone je možna za objekte s koto venca na koti 45 m.n.m.
Plinovodno omrežje
Za območje ZN je predvideno zunanje plinsko razvodno omrežje.
Plinsko omrežje je izvedeno v zankasti obliki s pričetkom priključevanja na že zgrajen plinovod, ki poteka po Dolinski cesti (priključek ceste E), nato poteka po cesti E, A, F, H, H-1, G, J, B in D. Od omenjenega zankastega sistema so speljani odcepi do posameznih stanovanjskih enot.
Električno omrežje
Za napajanje območja bo potrebno zgraditi tri nove transformatorske postaje za nazivno napetost 20/0,4 kV in za nazivno moč 630 kVA. Le-te morajo biti na lahko dostopnem mestu za tovornjake z dvigalom skupne teže 5 ton.
Telekomunikacijsko omrežje
Za telekomunikacijsko omrežje je načrtovana gradnja kabelske kanalizacije, delno pa se TK izvede v zemeljski izvedbi v območju zatravljenih površin.
Povezava zazidave na telefonsko centralo se izvede s kabli TK 59 GM (TC kapacitete 800 direktnih telefonskih priključkov).
CATV omrežje
S pomočjo kabelskega razdelilnega sistema je možno oskrbovati celotna naselja s kvalitetnim signalom iz enega sprejemnega mesta.
Kabelsko telefonsko in CATV omrežje se gradita v sistemu kabelske kanalizacije kapacitet in se trasno uskladi z elektroenergetskim omrežjem v predvidenih pločnikih ali zunanjem robu cestišča.
IV. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Programa opremljanja je izdelan za območje NAD DOLINKSO, ki skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na predvideno komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
Komunalni prispevek se za predvideno investicijo odmeri na podlagi preračunanih stroškov opremljanja. Program opremljanja določa naslednje vrednosti:
vsota površin gradbenih parcel na obračunskem območju investicije
vsota neto tlorisnih površin objektov, izračunanih po standardu SIST ISO 9836.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški investicije na obračunskem območju, ki so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture, obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter druge stroške.
Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni stroški, stroški materiala in montaže) je bila izračunana na podlagi projektantskih popisov del in predračunov za posamezne vrste komunalnih objektov in naprav,
Skupni in obračunski stroški investicije v obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo znašajo 1.728.211.473 SIT.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja iz 1. točke tega odloka, se financira iz komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški predvidenih investicij v plinovodno infrastrukturo, ki se zanje ne odmerja komunalni prispevek, bremenijo izključno investitorja.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture delimo na časovno obdobje od leta 2006 do 2010.
11. člen
(faznost izvajanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek.
V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo, se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo pri GZ Slovenije, »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani na nivo cen maj 2006.
13. člen
(določitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja, določa za investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Komunalni prispevek, izračunan na podlagi obračunskih stroškov investicije v obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo znaša 1.728.211.473 SIT.
Komunalni prispevek, glede na parcele, je za posamezen kare sledeč:
+--------------+--------------------------------------------+-------------+
|– kare 1, 2, 3|stanovanjski objekti v nizih        |23.735 SIT/m2|
|       |                      |       |
+--------------+--------------------------------------------+-------------+
|– kare 4, 5, 6|individualni stanovanjski objekti in dvojček|       |
|       |                      |7.549 SIT/m2 |
+--------------+--------------------------------------------+-------------+
|– kare PS   |poslovno stanovanjski objekt        |       |
|       |                      |72.886 SIT/m2|
+--------------+--------------------------------------------+-------------+
|– kare C   |sakralni objekt               | 8.013 SIT/m2|
|       |                      |       |
+--------------+--------------------------------------------+-------------+
|– kare OŠ   |osnovna šola                | 7.901 SIT/m2|
|       |                      |       |
+--------------+--------------------------------------------+-------------+
|– kare OS   |oskrbno storitvene dejavnosti        |       |
|       |                      |27.722 SIT/m2|
+--------------+--------------------------------------------+-------------+
14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorjev)
V odloku o lokacijskem načrtu je določeno, da lahko investitor načrtovane prostorske ureditve in občina skleneta urbanistično pogodbo. Z urbanistično pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil predvideno komunalno infrastrukturo oziroma bo oproščen plačila komunalega prispevka. Z urbanistično pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz urbanistične pogodbe, bo občina lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Nad Dolinsko, številka K0321-3/02.
17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K0321-3/02
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito alla zona sovrastante la Strada della Valle
N.: K0321-3/02
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC, 45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95,20/95 – Sentenza della CC, 63/95, 73/95 – Sentenza della CC, 9/ 96 – Sentenza della CC, 39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 29/97 – integrazione 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98 e 59/99 – Sentenza della CC 70/00), dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito alla zona sovrastante la Strada della Valle
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona sovrastante la Strada della Valle (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Parcela d.o.o., nel mese di giugno 2006.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona sovrastante la Strada della Valle costituisce
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nel piano di sito ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso.
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti.
II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 4
(basi per la predisposizione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione poggia sui seguenti strumenti urbanistici:
– Piano particolareggiato riferito alla zona sovrastante la Strada della Valle (Bollettino uff. n. 4/94) e le modifiche al medesimo (Bollettino uff. n. 24/98)
– il Piano particolareggiato riferito alla zona sovrastante la Strada della Valle è stato elaborato dalla società Investbiro Koper d.d., al numero 92-86, ed è stato approvato dall’assemblea del Comune di Capodistria il giorno 18 marzo 1994.
– le modifiche al piano particolareggiato in oggetto sono state realizzate dalla società Urbanistica, d.o.o. Koper, al numero 12-97. Il rispettivo decreto è stato approvato dal consiglio comunale del Comune città di Capodistria il giorno 11. 6. 1998 e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 24/98.
– le modifiche ed integrazioni allo stralcio del piano particolareggiato in oggetto sono state elaborate dalla società Studio Arhitektura d.o.o. nel dicembre 2003, al n. 17/2003.
– gli allegati e le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato in oggetto sono stati predisposti dalla società Investbiro Koper d.d. nel dicembre 2004, al n. 12/2004.
III. OPERE INFRASTRUTTURALI
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
Viabilità
L’edificato in oggetto sorge presso la Strada della Valle. La rete stradale è costituita da strade di comunicazione interna di accesso che si ricollegano alla Strada della Valle attraverso un raccordo esistente e due di nuova costruzione. Il profilo delle strade si adegua al loro carattere funzionale prevalentemente locale. Il trasporto pubblico urbano si svolge lungo la Strada della Valle, dove sono previsti luoghi di fermata facilmente accessibili. Il sistema di percorsi pedonali garantisce la sicurezza del traffico pedonale.
Illuminazione pubblica
Tutte le strade di accesso e quelle interne saranno dotate dell’impianto di pubblica illuminazione realizzato con corpi illuminanti CD installati su pali di 10 m (strade di accesso), e con corpi illuminanti UNR su pali di 3 m (strade di comunicazione interna).
Fognature
Le acque piovane sono convogliate nel sistema di condotte collegate con i collettori attraverso i quali tali acque sono smaltite nella apposita rete fognaria.
La rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue a servizio della zona d’intervento è collegata con la rete primaria costituita dal collettore presso la Strada della Valle e dalla condotta fognaria Č2-Sallara.
Rete idrica
Parte dell’edificato fino alla quota a 20 m s.l.m. sarà alimentato dalla condotta posta nel sedime della Strada della Valle. La zona rimanente sarà approvvigionata dal nuovo serbatoio v = 200 m3, posto sulla quota di 60 m s.l.m., al quale sarà allacciato anche l’edificato esistente e che a sua volta attingerà l’acqua dal serbatoio Semedella III, attraverso la condotta esistente posta nel sedime della Strada di Šmarje.
Rete di distribuzione del gas
La rete di distribuzione del gas è realizzata ad anello ed è collegata al gasdotto esistente che scorre lungo la Strada della Valle (raccordo della strada E), e prosegue per le strade E, A, F, H, H-1, G, J, B e D. Da questo partono le derivazioni di utenza.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
L’edificato esistente nella zona d’intervento è servito attraverso la rete aerea a bassa tensione che parte dalle CT OLMO e CT SALLARA II.
 
Rete delle telecomunicazioni
I cavidotti esistenti scorrono lungo la Strada di Šmarje, dove la nuova canalizzazione si collega alla zona di nuova edificazione.
L’allacciamento delle utenze alla centrale telefonica va realizzato con cavi TK 59 GM (TC dimensionati per ricevere 800 allacciamenti telefonici diretti).
Rete CATV
Il sistema di derivazione e di distribuzione consente di connettere l’intero comprensorio residenziale alla rete CATV in grado di dare prestazioni di ottimo livello qualitativo. Il tracciamento della rete CATV combacia con la canalizzazione telefonica (cavidotto aggiuntivo posto all’interno dell’edificato fino alle singole utenze).
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
Viabilità
La viabilità dell’edificato è concepita nel rispetto dei collegamenti stradali esistenti. I nuovi tracciamenti seguono i tracciati esistenti dallo stretto profilo e da una considerevole pendenza longitudinale. Il sistema attuale è stato realizzato progressivamente nel tempo. La viabilità attuale ha recepito le soluzioni esistenti apportandovi dei miglioramenti.
Il sistema stradale è rappresentato dalla Strada della Valle in quanto strada principale e dalle strade di accesso e di comunicazione interna dell’edificato »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G«, »H«, »H1«, »I«, »I1«, »J«.
Alla base della rete stradale è l’attuale Strada della Valle che appartiene alla rete stradale urbana di Olmo con raccordo alla Strada di Šmarje G1-11.
Aree verdi
Le aree verdi sono previste all’interno dell’edificato lungo la Strada della Valle e nella zona sovrastante il medesimo, nei pressi dell’edificio di culto, del complesso scolastico e sulle superfici pertinenziali dell’edificato residenziale.
Illuminazione pubblica
Le strade di accesso all’interno dell’edificato saranno dotate dell’impianto di illuminazione pubblica con pali alti e corpi illuminanti incorporati; lungo le rimanenti vie e percorso pedonali saranno installati pali bassi con corpi illuminanti incorporati.
Fognature
Rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue
Le acque reflue provenienti dall’edificato sono convogliate alla condotta F2 il cui tracciato scorre nel sedime della strada »B« ed alla condotta F3 posta nel sedime della strada D. Le condotte F2 e F3 sono allacciate al collettore presso la Strada della Valle.
Fognatura meteorica
Dalla gran parte delle superfici dell’edificato (area sud – occidentale – Fase I) le acque piovane sono smaltite nel rivo Olmo attraverso il collettore M3, posto nel sedime della strada B. Nella fase I, il collettore M3 è collegato all’esistente canale di scolo BC dal diametro di 120 cm, posto sotto la carreggiata della Strada della Valle, che smaltisce le acque piovane nel corpo ricettore costituito da tubazioni BC dal diametro di 80 cm ovvero da pozzetti di ispezione AB.
Rete idrica
La rete idrica à costituita da due zone di pressione per sopperire al fabbisogno di acqua potabile ed a quello antincendio. La prima zona di pressione è alimentata dal serbatoio esistente, posto sulla quota di 60 m s.l.m. L’approvvigionamento idrico di tale zona è possibile per i fabbricati dalle quote di altezza poste a 45 m s.l.m.
Rete di distribuzione del gas
La zona d’intervento sarà servita dalla rete di distribuzione esterna.
La rete di distribuzione del gas è realizzata ad anello con allacciamento al gasdotto esistente che scorre lungo la Strada della Valle (raccordo della strada E), e prosegue per le strade E, A, F, H, H-1, G, J, B e D. Da questo partono le derivazioni di utenza.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
Per garantire l’alimentazione della zona d’intervento occorrerà realizzare tre nuove cabine di trasformazione dalla tensione nominale 20/0,4 kV e dalla potenza nominale 630 kVA. Esse devono essere accessibili agli autocarri con gru dal peso complessivo di 5 t.
Rete delle telecomunicazioni
Si prevede la costruzione della nuova canalizzazione; la posa dei cavi telefonici avverrà anche nelle aree di cui si prevede l’inerbamento.
L’allacciamento delle utenze alla centrale telefonica va realizzato con cavi TK 59 GM (TC dimensionati per ricevere 800 allacciamenti telefonici diretti).
Rete CATV
Il sistema di derivazione e di distribuzione consente di connettere l’intero comprensorio residenziale alla rete CATV in grado di dare prestazioni di ottimo livello qualitativo. Il tracciamento della rete CATV combacia con quello delle rete di distribuzione dell’energia elettrica da realizzarsi nei sedimi dei previsti marciapiedi o lungo il margine esterno delle carreggiate.
IV. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce alla zona sovrastante la Strada della Valle che rappresenta un’unica zona tariffaria entro la quale è garantito l’allacciamento ai pubblici servizi.
L’onere di urbanizzazione è commisurato in funzione dei costi di realizzazione delle rispettive opere per m2 di superficie. Il Programma definisce i seguenti valori:
superficie complessiva dei lotti edificabili costituenti la zona d’intervento.
somma delle superfici planimetriche nette dei fabbricati, calcolata conformemente allo standard SIST ISO 9836.
Articolo 8
(costi totali dell'intervento)
I costi complessivi dell'intervento da effettuarsi nella zona tariffaria in oggeto, definiti per il singolo impianto infrastrutturale, comprendono le spese di realizzazione, le spese d'acquisto dei beni immobili, i costi di predisposizione della documentazione progettuale ed economico-finanziaria ed altre spese.
Le spese di realizzazione delle infrastrutture a rete e degli allacciamenti delle utenze (lavori edili, materiali impiegati e installazione) sono state calcolate in base ai capitolati e preventivi per le singole infrastrutture a rete.
Le spese complessive dell’intervento, che interessa le opere infrastrutturali esistenti e quelle previste, ammontano a 1.728.211.473 SIT.
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al punto 1 del presente decreto è finanziato in parte dal pagamento delle quote di contributo afferenti l'onere di urbanizzazione da parte del committente ovvero del soggetto passivo per l'allacciamento ai servizi pubblici a rete dell'immobile situato nella zona d'intervento. I costi degli investimenti effettuati nella rete di distribuzione del gas, per la quale non viene corrisposto alcun onere d'urbanizzazione, rimangono a esclusivo carico del committente.
Articolo 10
(piano cronologico di attuazione dei lavori)
Il piano cronologico di attuazione dei lavori interessa il periodo dal 2006 al 2010.
Articolo 11
(fasi di attuazione del piano di sito)
Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione.
V. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2 di lotto edificabile ricadente nella zona tariffaria in oggetto sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«. I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete esistente sono quelli in vigore nel maggio del 2006.
Articolo 13
(commisurazione degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri d’urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete. I committenti sono esonerati dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione per i garage sotterranei.
Gli oneri d’urbanizzaione, commisurati in base ai costi di calcolo dell’investimento nell’infrastruttura a rete esistente ed in quella progettata, ammontano a 1.728.211.473 SIT.
In riferimento alla singola unità d’intervento si applica il seguente onere di urbanizzazione:
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|– unita d’intervento 1, 2, villette a schiera        |23.735 SIT/m2|
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|– unita d’intervento 4, 5, 6 case residenziali individuali e |       |
|duplex                            | 7.549 SIT/m2|
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|– unita d’intervento PS edificio direzionale e residenziale |       |
|                               |72.886 SIT/m2|
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|– unita d’intervento C edificio di culto           |       |
|                               | 8.013 SIT/m2|
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|– unita d’intervento della SE scuola elementare       |       |
|                               | 7.901 SIT/m2|
|                               |       |
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|– unita d’intervento CC servizi collettivi          |27.722 SIT/m2|
+-------------------------------------------------------------+-------------+
Articolo 14
(agevolazione sugli oneri d’urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
Il decreto sul piano di sito prevede la possibilità di conclusione del contratto urbanistico tra il committente ed il comune, con il quale le due parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere d’urbanizzazione previste ovvero che sarà esonerato dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione. Nel contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della legislazione sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni previste nel contratto urbanistico, il comune avrà la possibilità di far valere i propri diritti, come previsto dalla legislazione sulla sistemazione del territorio.
VI. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 16
(cessazione di validità)
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia la delibera sull’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, riferito alla zona interessata dal piano particolareggiato per l’area sovrastante la Strada della Valle, numero K0321-3/02.
Articolo 17
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K0321-3/02
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost