Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici” v Kopru, stran 9135.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici” v Kopru
Št. K3503-133/00
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006. sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici” v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Kare ob vzhodni vpadnici” (Uradne objave občine št. 8/90, 28/00 in Uradni list RS, št. 10/05), ki jih je izdelal Projekt 30, Portorož. pod številko projekta 13-173/BSN-2001, 13-173A/BSN-2001 in 13-173B/BMS-2006.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo:
– na parcelo št. 1567/2 k.o. Koper, kjer se spremeni etažnost predvidenega poslovnega objekta in določin najvišjo možno višino,
– na parceli št. 1570/17 k.o.in 1570/3, obe k.o. Koper, kjer višinski gabarit ostajajo znotraj maksimalnega gabarita, ki ga predpisuje odlok (P + 4), spreminja se samo grafični del zazidalnega načrta z vrisom spremenjenih gabaritov objekta,
– na parcelah št: 1567/44, 1567/47, 1567/48, 1567/42 vse k.o. Koper, se uredi dostop iz Vzhodne vpadnice.
3. člen
Dokumentacija o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta vsebuje:
I. Tekstualni del
– odlok
– soglasja pristojnih soglasodajalcev
– tekstualna obrazložitev
II. Grafični del
– izsek iz planskih aktov občine Koper M 1:5000
– katastrski načrt s prikazom meje območja spremembe ZN M 1:1000
– topografski načrt s prikazom meje območja spremembe ZN M 1:1000
– situacija iz veljavnega ZN s prikazom meje območja spremembe ZN M 1:2000
– arhitektonska zazidalna situacija M 1:1000
– geodetska zazidalna situacija M 1:1000
– zbirna karta komunalnih naprav M 1:500.
4. člen
Besedilo odloka o zazidalnem načrtu »Kare ob vzhodni vpadnici” (Uradne objave občine št. 8/90, 28/00 in Uradni list RS, št. 10/05) se spremeni in dopolni:
(1) Na koncu besedila 5. člena se doda nova (dvanajsta) alinea, ki se glasi:
– poslovni objekt Barka II ima parkirišča zagotovljena v dveh kletnih etažah in sicer za pisarniške prostore 1PM/30 m2 netto površine ter za gostinsko, večnamensko in sejno dvorano 1PM /8 sedežev.
(2) Peta alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– višinski gabariti objektov so etažnosti P do P + 4, razen objekta (Barka II) na parceli št. 1567/2 k.o. Koper, ki ima lahko etažnost do 2K + P + 9, vendar višina objekta ne sme presegati višine sosednjih stavb Intereurope in ne sme prebiti zavarovane poglede na mesto iz zahodne smeri. Višine etaž morajo biti skladne s funkcionalnimi zahtevami objekta, kar je razvidno iz grafičnih sestavin.
(3) V 6. členu se doda nova (sedma) alinea, ki se glasi:
– streha je lahko ravna plošča.
(4) V prvi alinei 7. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
– dostop do objekta Barka I in II je predviden tudi iz vzhodne vpadnice z obveznim zavijanjem desno – desno.
(5) V 7. členu se doda nova (peta) alinea, ki se glasi:
– Objekte na območju obravnavanega ZN je potrebno sprojektirati tako, da ne bo prihajalo do poplavitve objektov s strani obstoječega javnega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja.
II. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Kare ob vzhodni vpadnici” v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. K3503-133/00
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sul piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso la Direttrice orientale” a Capodistria
N.: K3503-133/00
Capodistria, 21 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 171, secondo comma della legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS – UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC) ed in ottemperanza dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 lugio 2006, ha accolto il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sul piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso la Direttrice orientale”
a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono approvate le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso la direttrice orientale” (Bollettino uff. n. 8/90, 28/00 e la Gazzetta uff. della RS n. 10/05), compilate dalla società Projekt 30, Portorose al numero 13-173/BSN-2001, 13-173A/BSN-2001 e 13-173B/BMS-2006.
Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riguardano:
– La p. c. n. 1567/2, c.c. Capodistria ovvero il cambiamento della quota di altezza del previsto edificio commerciale con la definizione del limite massimo della medesima,
– Le p.c. n. 1570/17 e 1570/3, entrambe c.c. di Capodistria, ove le quote di altezza sono mantenute entro i limiti massimi previsti dal decreto (P + 4); le variazioni interessano unicamente gli allegati grafici al PP
– Le p.c. n. 1567/44, 1567/47, 1567/48, 1567/42, c.c. di Capodistria, con la realizzazione dell’accesso dalla Direttrice orientale.
Articolo 3
La documentazione relativa alle modifiche ed integrazioni al PP comprende i seguenti elementi:
I. L’elaborato
– Il decreto
– Gli assensi degli enti autorizzativi competente
– La relazione illustrativa
 
II. Gli allegati grafici
– Estratto del P.R.G. C., in scala 1:5000
– Estratto di mappa catastale con definizione del perimetro dell’area d’intervento interessata dal PP, in scala 1:1000
– Piano topografico con individuazione dei confini della zona d’intervento, in scala 1:1000
– Stato di fatto rilevato dall’attuale PP con l’indicazione dei confini della zona d’intervento, in scala 1:2000
– Stato di fatto architettonico dell’edificato, in scala 1:1000
– Stato di fatto geodetico dell’edificato, in scala 1:1000
– Mappa d’insieme delle infrastrutture a rete, in scala 1:500
Articolo 4
Il testo del decreto sul piano particolareggiato denominato »Comprensorio presso la Direttrice orientale” (Bollettino ufficiale n. 8/90, 28/00 e Gazzetta uff. della RS n.10/2005) è modificato ed integrato:
(1) Al testo dell’articolo 5 è aggiunto un nuovo (dodicesimo) alinea che recita:
– L’edificio commerciale “Barka II” dispone delle aree di parcheggio nel garage sotterraneo a due piani; per gli uffici è previsto 1 pm /30 m2 di superficie utile netta, per il locale di ristorazione, la sala polifunzionale e la sala riunioni, invece, 1 pm / 8 posti a sedere.
(2) L’articolo 6, quinto alinea, è modificato come segue:
– Le quote di altezza equivalgono a P fino a P + 4, fatto salvo l’edificio (“Barka II”) sito sulla p.c. n. 1567/2, c.c. di Capodistria, dove sono ammessi 2 piani interrati e 10 piani fuori terra, con l’obbligo, tuttavia, di non superare l’altezza dei vicini edifici dell’Intereuropa, né ostacolare la veduta della città dal versante occidentale. Le altezze dei singoli piani devono adeguarsi alle esigenze funzionali del fabbricato, come riportato negli allegati grafici.
(3) Nell’articolo 6 è aggiunto un nuovo (settimo) alinea che recita:
– Sono ammessi tetti piani
(4) Nell’articolo 7, primo alinea, è aggiunta una frase che recita:
– L’accesso all’edificio “Barka I” e “II” è previsto anche dalla Direttrice orientale con l’obbligo di svolta a destra.
(5) Nell’articolo 7 è aggiunto un nuovo (quinto) alinea che recita:
– I fabbricati previsti nell’area d’intervento vanno progettati in modo da evitare allagamenti causati da sversamenti fognari.
II. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 5
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato denominato »Comprensorio presso la Direttrice orientale” a Capodistria sono depositate a libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 6
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – Sede regionale di Capodistria.
Articolo 7
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N.: K3503-133/00
Capodistria, 20 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost