Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3674. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru, stran 9097.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru
Št. K3503-72/2004
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek, 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru.
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper pod številko U/071-2005.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
+--+-------------------------------------------------------------+
|a)|Besedni del                         |
| |                               |
+--+-------------------------------------------------------------+
|b)|Grafični del                         |
| |                               |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |1 |Meja lokacijskega načrta na t na DOF, M 1: 1000      |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |2 |Meja lokacijskega načrta na DKN, M 1: 1000        |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |3 |Meja lokacijskega načrta na topografskem načrtu, M 1: 1000|
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |4 |Pregledna ureditvena situacija, M 1: 1000         |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |5a|Dolinska cesta, Ureditvena situacija, M 1: 500      |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |5b|Dolinska cesta, Ureditvena situacija, M 1: 500      |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |5c|Ulica Istrskega odreda, Ureditvena situacija, M 1:500   |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |5d|Ulica Istrskega odreda, Ureditvena situacija, M 1:500   |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |5e|Ulica generala Levičnika, Ureditvena situacija, M 1:500  |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |5f|Oljčna pot, Ureditvena situacija, M 1: 500        |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |6 |Prikaz predvidenih posegov na DKN, M 1:1000        |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |7 |Pregledna situacija na DOF, M 1:1000           |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |8 |Načrt gradbene parcele, M 1:1000             |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
| |9 |Karakteristični prerezi M 1:100              |
| | |                             |
+--+--+----------------------------------------------------------+
c) Priloge
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Koper
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov
– Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
– Program opremljanja zemljišč.
3. člen
Lega območja
Območje lokacijskega načrta obsega trase Dolinske ceste, Ulice Istrskega odreda, Ulice generala Levičnika in Oljčne poti. Velikost ureditvenega območja je 4.3 ha.
4. člen
Območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št. 449/26, 457/4, 457/3, 4602/32, 4602/33, 1846/2, 1845, 1842/1, 457/6, 4631/16, 462/4, 460/1, 459/10, 459/12, 467/7, 467/6, 484/1, 468/350, 468/129, 468/130, 468/348, 468/147, 468/148, 468/153, 468/154, 468/155, 468/157, 468/438, 468/443, 468/351, 468/159, 468/166,468/354, 468/481, 468/170, 468/348, 4631/16, 1832/2, 4631/13, 4631/1, 457/1, 458/4, 458/5, 468/171, 4631/1, 458/6, 1829/1, 468/349, 1470/6, 1470/59, 1829/6, 1829/2, 1470/5, 468/208, 468/224, 468/268, 468/334, 481/6, 468/349, 4631/4, 1470/21, 468/499, 468/498, 468/497, 468/50, 1470/23, 1470/47, 1470/58, 1828/2, 1828/4, 6507/1, 1831, 1830, 1468/1, 1468/4, 1470/61, 1464/84, 1464/60, 1464/59, 1464/33, 1464/32, 1460/50, 1460/44, 1461/74, 1461/62, 1461/61, 1461/49, 1461/33, 1461/16, 1461/9, 1461/8, 1461/7, 1461/6, 1461/1, 1459/1, 1461/2, 1460/1, 4598/1, 1466/2, 1466/6, 1466/1, 1470/1, 1828/3, 1470/62, 4599/3, 4599/4, 1833/1, 1833/5, 1833/4, 1833/3, 4599/1, 1826/1, 1824, 4590/1, 1833/2, 1834/7, 1937/1, 1835/1, 1834/6, 1834/5, 6507/4, 1834/9, 1834/8, 6507/3, 1835/7, 1835/5, 1835/4, 1839/2, 1835/6, 6507/2, 1835/3, 4590/2, 1856/9, 1840/1, 1982/4, 1983/2, 1982/3 k.o. 2606 Semedela. Grafično je meja prikazana na katastrskem in topografskem načrtu iz 2. člena tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta iz 4. člena tega odloka se namenja za rekonstrukcijo Dolinske ceste, Ulice Istrskega odreda, Ulice generala Levičnika in Oljčne poti. Z lokacijskim načrtom je predvideno urejanje prometnih površin in sicer površin za motorni promet, parkirnih površin, pločnikov, kolesarskih poti in postajališč mestnega avtobusnega prometa. V sklopu rekonstrukcije cest je predvidena rekonstrukcija in dograditev komunalne infrastrukture ter vodnogospodarske ureditve.
III. PROSTORSKI IN PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
6. člen
Tehnični elementi
Predvidena računska Dolinske ceste in Ulice Istrskega odreda hitrost je vr = 50 km/h, za glavno smer v križišču pa vr = 40 km/h (R = 45 m). Razširitve v krivinah so predvidene za srečanje dveh avtobusov. Horizontalni radiji v območju križišča omogočajo normalno prevoznost tudi za težka vozila. Križišče Dolinske ceste in Ulice Istrskega odreda je štirikrako, pri čemer se na četrti krak navezuje deviacija dostopne ceste.
Vozišče rekonstruirane Dolinske ceste je širine 6,50 m z dvosmerno kolesarsko stezo širine 2,5 m in s pločnikom širine 2 m na severni strani ter pločnikom širine 2 m na južni strani, od križišča z Ulico Istrskega odreda do križišča Mercator pa 10 m z zelenico širine 2 m, dvosmerno kolesarsko stezo širine 2,5 m in pločnikom širine 2 m. Predvideni sta avtobusni postajališči, dimenzionirani za dva avtobusa.
Vozišče rekonstruirane Ulice Istrskega odreda je širine 6 m. Na vzhodni strani ceste je predvidena dvosmerna kolesarska steza širine 2,5 m in pločnik širine 2 m.
Vozišče rekonstruirane Ulice generala Levičnika je širine 4,5 m, pri čemer je vzdolžno parkiranje širine 2 m ločeno z varnostnim pasom širine 0,5 m. Na severni strani je predviden pločnik širine 1,6 m. V rekonstruiranem križišču z Ulico Istrskega odreda je predvideno deviranje ceste, pri čemer je predvidena izvedba prepusta.
Vozišče rekonstruirane Oljčne poti je širine 5 m, pri čemer je vzdolžno parkiranje širine 2 m ločeno z varnostnim pasom širine 0,5 m. Na južni strani je predviden pločnik širine 1,6 m.
Na zahodu se Dolinska cesta in Oljčna pot navezujeta na predvideno cestno omrežje ZN »Stanovanjska soseska Olmo«.
Obstoječi priključki na rekonstruirane ceste so ohranijo. Na Dolinski cesti je predvidena izvedba dveh novih priključkov za predvidena parkirišča na južni strani ter dveh priključkov na območje predvidene zazidave na severni strani. V križišču Ulice Istrskega odreda in Ulice generala Levičnika je predvidena izvedba četrtega kraka proti vzhodu.
7. člen
Mirujoči promet
Južno od Dolinske ceste sta predvideni dve parkirišči (cca 125x16 m z 98 parkirnimi prostori in cca 86x16 m s 65 parkirnimi prostori). Zaradi strmega terena je predvidena izvedba podpornih in opornih zidov višine cca 2 m.
Ob križišču Dolinske ceste in Ulice Istrskega odreda je predvideno parkirišče velikosti cca 26x10 m z 10 parkirnimi prostori.
Ob križišču Ulice Istrskega odreda in Ulice generala Levičnika je predvideno parkirišče nepravilne oblike velikosti cca 46 x 32 m s 44 parkirnimi prostori.
Ob Ulici generala Levičnika je predvideno vzdolžno parkiranje s 44 parkirnimi prostori.
Ob Oljčni poti je predvideno vzdolžno parkiranje z 32 parkirnimi prostori.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE CESTE IN OBCESTNEGA PROSTORA
8. člen
Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo kontaktnih površin je potrebno obcestni prostor smiselno urediti. Pri tem je potrebno upoštevati oblikovanje v smislu izboljšanja kakovosti obcestnega prostora, lastnosti urbanega okolja, ustrezne elemente oblikovanja in izbor rastlinja ob upoštevanju značaja kontaktnih območij.
Gradbena parcela, določena s tem lokacijskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko deli skladno z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva oziroma upravljanja, ter glede na namembnost sosednjih območij pripoji le-tem.
9. člen
Rušitve
V sklopu rekonstrukcije Dolinske ceste je predvideno rušenje nadstrešnic in provizorijev na parcelah 14070/5, 1460/1, 1461/1, 1461/2, 1466/1 in 1833/2 k.o. 2606 Semedela. V sklopu rekonstrukcije Ulice generala Levičnika je predvideno rušenje nadstrešnic in provizorijev na parcelah 468/349 in 1829/1 k.o. 2606 Semedela.
V. POGOJI ZA KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE UREDITVE
10. člen
Pri načrtovanju in izvajanju ureditev v območju lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru je potrebno upoštevati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del tega lokacijskega načrta.
11. člen
Fekalna kanalizacija
Obstoječo kanalizacijo v Ulici Istrskega odreda, ki je izvedena v mešanem sistemu je potrebno v celoti rekonstruirati. Kjer je to tehnično možno, se izvede rekonstrukcija v ločenem sistemu. V zbirni karti komunalnih naprav je upoštevan projekt fekalne in meteorne kanalizacije podjetja ISAN 12, d.o.o., Dekani 271, 6271 Dekani, št. 61/04, oktober 2004, v fazi PGD, v sklopu katerega je projektiran fekalni zbiralnik, preko katerega se bodo odvajale komunalne odpadne vode iz Stanovanjske soseske Olmo v obstoječ fekalni zbiralnik v Dolinski cesti.
Meteorna kanalizacija
Na območju obravnavanega LN obstaja meteorna kanalizacija Dolinske ceste, Ulice generala Levičnika in Oljčne poti, preko katere se odvaja padavinska odpadna voda iz obravnavanega območja v odprte meteorne odvodnike obravnavanega območja. Padavinske odpadne vode iz območja rekonstruiranih cest in ostalih obstoječih in predvidenih območij na območju obravnavanega območja LN se odvajajo preko peskolovov, ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob preko obstoječe in novo projektirane meteorne kanalizacije v najbližje meteorne odvodnike.
Vodnogospodarske ureditve
Predvideni posegi ne smejo ovirati izvajanja vzdrževanja vodotokov, zato mora biti omogočen dostop s težko gradbeno mehanizacijo. Za zagotovitev ustrezne poplavne varnosti (Q(100)) je potrebno ustrezno dimenzionirati javni meteorni kanalizacijski sistem, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Preprečeno mora biti erozijsko delovanje voda.
V rekonstruiranem križišču z Ulico Istrskega odreda je predvideno deviranje ceste, pri čemer je predvidena izvedba prepusta 4x2 m na hudourniku v dolžini cca 85 m.
Obstoječi cevni prepust na Dolinski cesti se nadomesti z novim prepustom 2 x 2 m v dolžini cca 28 m.
12. člen
Vodovod
V okviru predvidene rekonstrukcije prometnic je predvidena gradnja vodovodnih naprav na odseku Dolinske ceste od križišča Ulice Istrskega odreda in Dolinske ceste v smeri proti zahodu, na celotnem odseku Ulice Istrskega odreda in Ulice generala Levičnika ter na delu Oljčne poti. Predvidena je zaščita NL 200 mm po Dolinski cesti, razdelilnega cevovoda NL 100 mm za objekte Dolinska cesta 19–25, prečkanja magistralnega cevovoda Je 1200 mm in primarnega cevovoda Je 400 mm ter praznotoka AC 250 mm elektroenergetskih naprav in signalnih kablov ter naprav katodne zaščite na Ulici Istrskega odreda ter prečkanja primarnega cevovoda AC 200 mm na Oljčni poti. Izdelati je potrebno usklajeno projektno dokumentacijo, pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za izvedbo posegov na vodovodnih objektih, urediti premoženjsko pravne zadeve in služnosti ter zagotovit potrebna finančna sredstva.
Predvideni cevovodi so zasnovani tako, da se hidravlične razmere v obstoječih cevovodih ne bodo spremenile oziroma bodo z izvedbo zaključevanja vodovodnih zank izboljšane. Na obravnavanem območju bo tlak iz rezervoarja Rižana (kota dna 56.59 m.n.m., prostornina V = 5000 m3) 4,6 bar, pretok v cevovodu fi 200 mm pa bo pri normalni hitrosti 1 m/s znašal 32 l/s. Hidranti za gašenje požara so nameščeni v skladu z veljavnimi predpisi.
13. člen
Elektroenergetsko omrežje
Elektroomrežje
Predvidena je prestavitev 20 kV kablovoda RTP Koper – TP Olmo 1, ki poteka ob Cesti istrske odreda in preko križišča z Ulico generala Levičnika, v novo kabelsko kanalizacijo. Na območju posegov je predvidena prestavitev tudi ostalega visoko napetostnega in nizkonapetostnega kabelskega omrežja v novo kabelsko kanalizacijo. Javna razsvetljava se po potrebi prestavi zaradi eventualnih sprememb cestnih teles. Za novo ali prestavljeno elektroenergetsko omrežje je potrebno uskladiti trase visokonapetostnih in nizkonapetostnih kablovodov ter javne razsvetljave za racionalno gradnjo kabelske kanalizacije ter uskladiti trase novega ali prestavljenega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov. Novo visokonapetostno omrežje je potrebno projektirati in graditi za nazivno napetost 20 kV.
Plinovodno omrežje
Predvidena je izvedba plinovoda v trasah Dolinske ceste (od obstoječe plinske postaje Istrabenz plini proti zahodu), Ulice Istrskega odreda, Ulice generala Levičnika in Oljčne poti. Plinovod bo priključen na obstoječo uparjalno redukcijsko plinsko postajo Istrabenz plini. Priključek se bo izvedel preko ventila in reduktorja tlaka v plinski postaji. V instalacijo se bo vodila parna faza plina, ki se pripravlja v obstoječi regulacijsko uparjalni postaji. Kot plin bo uporabljen utekočinjeni naftni plin. Cevovodi morajo biti dimenzionirani tudi za bodočo uporabo zemeljskega plina.
Globina plinovoda bo 0,7 do 1,4 m pod ravnijo terena, odvisno od možnosti izvedbe križanja z ostalimi instalacijami. Kjer plinovod prečka cestišče, mora biti položen v zaščitni cevi ustrezne dimenzije. Prečkanje plinske cevi s kanalizacijskimi cevmi mora potekati v zaščitnih ceveh, na katerih se na konceh vgradijo oddušne cevi.
Po izvedbi plinovodnega omrežja je potrebno odstraniti vse individualne plinske rezervoarje.
14. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na odseku od križišča Ulice Istrskega odreda in Dolinske ceste v smeri proti zahodu je predvidena gradnja kabelske kanalizacije. Ob rekonstrukciji cest je predvidena rekonstrukcija in zaščita obstoječega telefonskega omrežja.
15. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje odpadkov se vrši skladno z Odlokom o čiščenju javnih površin ter obveznemu zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov na območju občine Koper. Predvidena so zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke, ločeno zbrane frakcije in za odpadke iz dejavnosti, ki nimajo karakteristik komunalnih odpadkov.
Zbirna oziroma odjemna mesta je potrebno opremiti s tipiziranimi posodami. Zbirna mesta za komunalne odpadke, ekološke otoke, vrsto in tip posod in mesto postavitve posod določi glede na potrebe območja, predvidene količine in vrsto odpadkov izvajalec odvoza komunalnih odpadkov. Odjemna mesta in ekološki otoki morajo biti dostopni za specialna vozila za odvoz odpadkov skupne teže do 18 t. Omogočeno mora biti redno čiščenje prostora, upoštevani morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve.
Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s pristojno službo.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
16. člen
Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
17. člen
Varovanje kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni območij in objektov kulturne dediščine.
18. člen
Hrup
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju predvidenega posega morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa.
19. člen
Varstvo zraka
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
Med obratovanjem cest dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni. V primeru, ko se stanovanjski objekti nahajajo izrazito pod nivojem cestišča (ob Dolinski cesti) je za protiprašno, pa tudi protihrupno zaščito predvidena izdelava ozelenjenega parapetnega zidu.
20. člen
Varstvo tal
Gradbišče naj bo omejeno na območje lokacijskega načrta, tudi pri ureditvi in postavitvi začasnih objektov naj se upoštevajo določbe o omejitvah posegov v prostor.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani na območju posegov, je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal na območju posega. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti. Pokončani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij.
21. člen
Varstvo površinskih in podzemnih vod
S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere meteorne vode. V meteorni odvodni sistem in naravno okolje se lahko z območja posegov spušča le čista voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade o emisiji snovi toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96). Meteorne vode s površin mirujočega prometa je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob, za katere je potrebno izdelati poslovnike obratovanja. Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati določila Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), ki se nanašajo na dovoljene in nedovoljene posege na vodno in priobalno zemljišče. V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
Za vse posege v ureditvenem območju je potrebno k projektu za gradbeno dovoljenje pridobiti vodno soglasje.
22. člen
Varstvo pred požarom
Pri pripravi prostorskega akta so bili skladno z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01 in 87/01) upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljene površine za intervencijska vozila glede širine, nosilnosti, in naklona prometnih površin. Predvidena je dograditev hidrantnega omrežja. V fazi izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor od Inšpektoratra RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pridobiti projektne pogoje in požarno soglasje k projektnim rešitvam.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
23. člen
Splošne obveznosti
Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve navezave ne bo poslabšala;
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje obvozne ceste prekinjeni;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja obvozne ceste;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve;
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v prvotno rabo;
– investitor oziroma izvajalec bo kril vse stroške sanacije morebitne škode na objektih, ki bi nastala zaradi gradnje objektov ali infrastrukture na obravnavanem območju,
– pred pričetkom gradnje ugotovi investitor ničelno stanje objektov;
– investitor in občina lahko skleneta urbanistično pogodbo in morebitne druge obveznosti ob izvajanju lokacijskega načrta.
VIII. FAZNOST
24. člen
Možno je fazno izvajanje lokacijskega načrta po posameznih odsekih ali posameznih ulicah. Fazam izvedbe lokacijskega načrta se prilagaja ureditev komunalnih naprav. Vsaka faza mora biti zaključena celota tako, da je omogočena njena nemotena izgradnja in uporaba. Posebno fazo predstavlja deviacija Ulice generala Levičnika z izvedbo parkirnih površin in s priključevanjem na Ulico Istrskega odreda, ki je pogojena s predhodnim kanaliziranjem hudournika na obravnavanem odseku.
IX. TOLERANCE
25. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve.
Glede na konfiguracijo terena je možno predvidena parkirišča ob južni strani Dolinske cesti izvesti kot dvonivojska.
Križišče med Ulico Istrskega odreda in Dolinsko cesto se lahko izvede kot krožišče.
Kolesarska steza, ki poteka ob Ulici Istrskega odreda, se na odseku med križiščema z Ulico generala Levičnika in Cesto na Markovec lahko izvede na nasprotnem bregu potoka Olmo.
Skladno s predpisi in na mestih, kjer je potrebno zmanjšanje hitrosti ali umirjanje prometa, se lahko v projektni dokumentaciji določi ustrezna izvedba ovir.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev, veljati določila Zazidalnega načrta Oskrbni center ob Dolinski cesti (Uradni objave št. 38/91) in Zazidalnega načrta nad Dolinsko cesto (Uradne objave št. 4/94, 24/98, 40/03 in Uradni list RS, št. 51/05).
27. člen
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K3503-72/2004
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
D E C R E T O
sul piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria
Numero: K3503-72/2004
Capodistria, 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato il
D E C R E T O
sul piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente decreto è approvato il Piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria.
Il piano di sito di cui sopra è stato elaborato dalla società PS Prostor d.o.o. Capodistria, n. di progetto U/071-2005.
Articolo 2
Il piano di sito comprende:
+--+-----------------------------------------------------------------------+
|a)|La relazione illustrativa e gli strumenti normativi          |
| |                                    |
+--+-----------------------------------------------------------------------+
|b)|Gli strumenti grafici:                         |
| |                                    |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |1 |la delimitazione dell’area interessata dal piano, su DOF, in scala |
| | |1:1000                               |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |2 |la delimitazione dell’area interessata dal piano, su PCD, in scala |
| | |1:1000                               |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |3 |la delimitazione dell’area interessata dal piano, sul piano     |
| | |topografico, in scala 1:1000                    |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |4 |Rappresentazione dei contenuti del piano, in scala 1:1000      |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |5a|Strada della Valle, Rappresentazione dei contenuti del piano, in  |
| | |scala 1:500                             |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |5b|Strada della Valle, Rappresentazione dei contenuti del piano, in  |
| | |scala 1:500                             |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |5c|Via del Distaccamento Istriano, Rappresentazione dei contenuti del |
| | |piano, in scala 1:500                        |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |5d|Via del Distaccamento Istriano, Rappresentazione dei contenuti del |
| | |piano, in scala 1:500                        |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |5e|Via Generale Levičnik, Rappresentazione dei contenuti del piano, in |
| | |scala 1:500                             |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |5f|Vicolo degli olivi, Rappresentazione dei contenuti del piano, in  |
| | |scala 1:500                             |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |6 |Rappresentazione degli interventi previsti, su PCD, in scala 1:1000 |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |7 |Mappa d’insieme, su DOF, in scala 1:1000              |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |8 |Progetto del lotto edificabile, in scala 1:1000           |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
| |9 |Sezioni del terreno, in scala 1:1000                |
| | |                                  |
+--+--+--------------------------------------------------------------------+
c) Allegati:
– Riassunto per il pubblico
– Estratto degli elementi territoriali degli strumenti urbanistici del Comune città di Capodistria
– Elaborati tecnici
– Indicazioni e pareri
– Elenco degli atti sulla tutela approvati ed elenco dei piani e prescrizioni settoriali, recepiti nel corso
della predisposizione del PS
– Incartamento della procedura di predisposizione ed approvazione del piano di sito
– Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
Articolo 3
Collocazione della zona d’intervento
Il piano di sito comprende le aree interessate dal tracciato della Strada della Valle, della Via del Distaccamento Istriano, della Via Generale Levičnik e del Vicolo degli olivi. La superficie della zona d’intervento corrisponde a 4.3 ha.
Articolo 4
Zona d’intervento
La zona d’intervento abbraccia le seguenti particelle catastali o parti di esse: n. 449/26, 457/4, 457/3, 4602/32, 4602/33, 1846/2, 1845, 1842/1, 457/6, 4631/16, 462/4, 460/1, 459/10, 459/12, 467/7, 467/6, 484/1, 468/350, 468/129, 468/130, 468/348, 468/147, 468/148, 468/153, 468/154, 468/155, 468/157, 468/438, 468/443, 468/351, 468/159, 468/166,468/354, 468/481, 468/170, 468/348, 4631/16, 1832/2, 4631/13, 4631/1, 457/1, 458/4, 458/5, 468/171, 4631/1, 458/6, 1829/1, 468/349, 1470/6, 1470/59, 1829/6, 1829/2, 1470/5, 468/208, 468/224, 468/268, 468/334, 481/6, 468/349, 4631/4, 1470/21, 468/499, 468/498, 468/497, 468/50, 1470/23, 1470/47, 1470/58, 1828/2, 1828/4, 6507/1, 1831, 1830, 1468/1, 1468/4, 1470/61, 1464/84, 1464/60, 1464/59, 1464/33, 1464/32, 1460/50, 1460/44, 1461/74, 1461/62, 1461/61, 1461/49, 1461/33, 1461/16, 1461/9, 1461/8, 1461/7, 1461/6, 1461/1, 1459/1, 1461/2, 1460/1, 4598/1, 1466/2, 1466/6, 1466/1, 1470/1, 1828/3, 1470/62, 4599/3, 4599/4, 1833/1, 1833/5, 1833/4, 1833/3, 4599/1, 1826/1, 1824, 4590/1, 1833/2, 1834/7, 1937/1, 1835/1, 1834/6, 1834/5, 6507/4, 1834/9, 1834/8, 6507/3, 1835/7, 1835/5, 1835/4, 1839/2, 1835/6, 6507/2, 1835/3, 4590/2, 1856/9, 1840/1, 1982/4, 1983/2, 1982/3 c.c. 2606, Semedella. Le rappresentazioni grafiche dei confini sono contenute nel piano catastale e topografico di cui all’articolo 2 del presente decreto.
II. FUNZIONE DELLA ZONA D’INTERVENTO
Articolo 5
La zona d’intervento contemplata dal piano di sito di cui all’articolo 4 del presente decreto è destinata alla ricostruzione della Strada della Valle, della Via del Distaccamento Istriano, della Via Generale Levičnik e del Vicolo degli olivi. Il piano di sito prevede il riordino della viabilità, e precisamente le superfici destinate al traffico dei veicoli ed ai parcheggi, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fermate delle linee urbane. Nell’ambito della ricostruzione stradale è previsto il rifacimento ed il completamento delle opere d’urbanizzazione.
III. NORME TERRITORIALI E TECNICHE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Articolo 6
Elementi tecnici
La prevista velocità media massima di circolazione su Strada della Valle e su Via del Distaccamento Istriano corrisponde a vr = 50 km/h, in riferimento alla direttrice principale all’altezza dell’incrocio, invece, a 40 km/h (R = 45 m). Sono previsti allargamenti alle curve per consentire il passaggio di due autobus in opposte direzioni. I raggi orizzontali delle intersezioni consentono una normale percorribilità anche dei mezzi pesanti. L’incrocio tra la Strada della Valle e la Via del Distaccamento Istriano è a quattro rami, ove dal quarto ramo parte la deviazione della strada d’accesso.
La carreggiata della ricostruita Strada della Valle è larga 6,50 m, con pista ciclabile a due sensi, larga 2,5 m ed il marciapiedi dalla larghezza di 2 m costeggiante il lato sud della carreggiata. Dall’incrocio con Via del Distaccamento Istriano fino all’incrocio presso la Mercator esso sarà largo 10 m, con un’aiuola di 2 m, una ciclopista larga 2,5 m e marciapiedi largo 2 m. Sono inoltre previsti spazi riservati alla fermata di due autobus locali contemporaneamente.
La carreggiata della ricostruita Via del Distaccamento Istriano è larga 6 m. Sul lato est della strada è prevista una pista ciclabile a due sensi, larga 2,5 m, ed un marciapiede largo 2 m.
La carreggiata della ricostruita Via Generale Levičnik è larga 4,5 m, con stalli di sosta posti parallelamente all’asse della carreggiata, larghi 2 m e dotati di un’isola salvagente larga 0,5 m. Lungo il margine settentrionale è previsto il marciapiede dalla larghezza di 1,6 m. All’altezza della ricostruita intersezione con la Via del Distaccamento Istriano è prevista una deviazione della strada con l’esecuzione di un fosso di guardia.
La carreggiata del ricostruito Vicolo degli olivi è larga 5 m, con stalli di sosta posti longitudinalmente, larghi 2 m è separati con un salvagente dalla larghezza di 0,5 m. Sul lato sud è previsto il marciapiede largo 1,6 m.
Ad ovest, la Strada della Valle ed il Vicolo degli olivi si collegano alla rete stradale prevista dal PP denominato “Comprensorio residenziale di Olmo«.
Sono mantenuti gli esistenti raccordi alle strade da ricostruire. Sulla Strada della Valle sono previsti due nuovi raccordi all’altezza dei parcheggi sul versante meridionale, e due raccordi nell’area della nuova edificazione sul lato nord. Nell’incrocio tra la Via del Distaccamento istriano e la Via Generalae Levičnik è prevista la costruzione del quarto ramo in direzione est.
Articolo 7
Traffico stazionario
A sud della Strada della Valle sono previste due aree di parcheggio (125x16 m circa, con 98 pm e 86x16 m circa, con 65 pm). La configurazione del terreno impone la costruzione dei muri di sostegno dall’altezza di 2 m circa.
Nei pressi dell’incrocio tra la Strada della Valle e la Via del Distaccamento Istriano è previsto un parcheggio di 26x10 m circa, con 10 pm.
Adiacente all’incrocio tra la Via del Distaccamento Istriano e la Via Generale Levičnik è previsto un parcheggio dal perimetro irregolare di 46x32 m circa, con 44 pm.
Lungo la Via Generale Levičnik sono previsti stalli di sosta longitudinali con 44 pm.
Lungo il Vicolo degli olivi sono previsti stalli di sosta longitudinali con 32 pm.
IV. NORME DI PROGETTAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DELLA STRADA E DEL TERRENO COSTEGGIANTE IL CORPO STRADALE
Articolo 8
Per garantire un coretto inserimento nel territorio e la riqualificazione delle aree di contatto occorre prevedere una pianificazione ragionata degli spazi costeggianti il corpo stradale. A tale fine vanno adottati provvedimenti intesi a migliorarne la qualità e le caratteristiche dell’ambiente urbano con l’impiego di elementi architettonici e del verde pubblico appropriati, nel rispetto dell’identità delle aree di contatto.
Ad interventi eseguiti, il lotto edificabile individuato nel presente piano di sito, può essere frammentato secondo la tipologia di tali interventi, la proprietà ovvero la gestione, e collegato alle aree di contatto in funzione della destinazione d’uso delle medesime.
Articolo 9
Demolizioni
In ambito alla ricostruzione della Strada della Valle è prevista la demolizione dei manufatti provvisori ubicati sulle p.c. n. 14070/5, 1460/1, 1461/1, 1461/2, 1466/1 e 1833/2, c.c. 2606 di Semedella. In ambito alla ricostruzione della Via Generale Levičnik è prevista la demolizione dei manufatti provvisori sulle p.c. n. 468/349 e 1829/1, c.c. 2606 di Semedella.
V. NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI
Articolo 10
Nella progettazione ed esecuzione degli interventi nell’ambito della zona contemplata dal piano di sito in oggetto vanno recepite le direttrici per la progettazione di tali interventi, le quali sono parte integrante del suddetto piano di sito.
Articolo 11
Rete di smaltimento delle acque reflue
È necessario il rifacimento della condotta fognaria, posta nel sedime della Via del Distaccamento Istriano e realizzata nel sistema misto. Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, si esegue la ricostruzione in un sistema separato. Nella mappa d’insieme delle opere infrastrutturali è stato recepito il progetto della rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche, elaborato in ottobre 2004 dalla società ISAN 12, d.o.o., Dekani 271, 6271 Dekani, n. 61/04, nella fase di acquisizione della concessione edilizia, che prevede un collettore attraverso il quale le acque nere provenienti dal comprensorio residenziale di Olmo saranno smaltite nell’attuale collettore posto nel sedime della Strada della Valle.
Rete di smaltimento delle acque meteoriche
La zona d’intervento è servita da una rete di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla Strada della Valle, dalla Via Generale Levičnik e dal Vicolo degli olivi, attraverso la quale l’acqua piovana viene convogliata nei canali a pelo libero. Le acque meteoriche provenienti dalla zona d’intervento saranno smaltite, attraverso pozzi di sedimentazione, disoleatori e degrassatori nella rete fognaria esistente ed in quella di nuova costruzione e da qui nei più vicini corpi ricettori.
Opere idrauliche a difesa del corpo stradale
Gli interventi previsti non devono ostacolare i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua; va pertanto assicurato l’accesso delle macchine edili. Per garantire la sicurezza da inondazioni (Q(100)) va prevista la realizzazione, nelle dimensioni appropriate, del sistema fognario pubblico, debitamente rappresentato nella documentazione progettuale. È necessario inoltre prevedere le misure necessarie per evitare l’attività erosiva delle acque meteoriche nelle zone d’intervento.
Nel tratto ricostruito all’altezza dell’intersezione con la Via del Distaccamento Istriano è prevista una deviazione stradale con la realizzazione di un fosso di guardia pari a 4x2 m, costruito nel torrente su una lunghezza di 85 m circa.
Il fosso di guardia esistente sulla Strada della Valle è sostituito con uno nuovo, dalle dimensioni di 2x2 m, posto sulla lunghezza pari a 28 m circa.
Articolo 12
Rete idrica
Nell’ambito dei lavori di ricostruzione delle strade di cui sopra è prevista la realizzazione delle opere idrauliche nel tratto della Strada della Valle, dall’incrocio della medesima con la Via del Distaccamento Istriano in direzione ovest, per tutta la lunghezza dei tratti della Via del Distaccamento Istriano e della Via Generale Levičnik, e su parte del Vicolo degli olivi. È inoltre prevista la protezione della condotta NL 200 mm, posta nel sedime della Strada della Valle, della condotta di derivazione a servizio dei fabbricati lungo la Strada della Valle, dal numero civico 19 a 25, dell’attraversamento dell’adduttrice principale Je 1200 mm e della condotta primaria Je 400 mm, dello sfioratore AC 250 mm, degli impianti di distribuzione elettrica e dei cavi posti nel sedime della Via del Distaccamento Istriano, come pure dell’attraversamento della condotta primaria AC 200 mm in Vicolo degli olivi. La documentazione progettuale va predisposta in maniera coordinata, con l’acquisizione dei vari nulla osta e autorizzazioni, definizione delle questioni patrimoniali e delle servitù, ed il reperimento dei finanziamenti necessari.
Le condotte previste sono progettate in modo che non siano alterati i regimi di adduzione delle condotte esistenti, ma che con la realizzazione delle nuove opere questi siano migliorati. Nella zona d’intervento, la pressione del serbatoio Rižana (quota del fondo del serbatoio 56.59 m s.l.m., volume V=5000m3) sarà di 4,6 bar, mentre la portata della condotta, con la sezione di 200 mm e la velocità media di 1 m/s, raggiungerà 32 l/s. Gli idranti antincendio saranno installati secondo la vigente normativa.
Articolo 13
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
È previsto lo spostamento del cavo 20 kV che collega la cabina primaria di Capodistria alla CT di Olmo 1, e scorre accanto alla Via del Distaccamento Istriano, attraversa l’incrocio con la Via Generale Levičnik, e si congiunge con il nuovo cavidotto. Nella zona d’intervento è previsto lo spostamento nel nuovo cavidotto anche della rimanente rete ad alta e a bassa tensione. All’occorrenza sono presiti spostamenti dell’impianto della pubblica illuminazione, dettati da eventuali modifiche apportate ai tracciamenti dei corpi stradali. I tracciati della nuova rete elettrica e di quella spostata, come pure di quelli relativi all’impianto di pubblica illuminazione, vanno adeguati alle necessità di realizzazione razionale dei rispettivi cavidotti, ma anche alle rimanenti infrastrutture a rete, in ossequio alla normativa disciplinante i distacchi prescritti. La nuova rete ad alta tensione va progettata e costruita per la tensione nominale di 20 kV.
Rete di distribuzione del gas
È prevista la costruzione della rete di distribuzione del gas, posta nel sedime della Strada della Valle (dall’esistente stazione del gas “Istrabenz plini” in direzione ovest), della Via del Distaccamento Istriano, della Via Generale Levičnik e del Vicolo degli olivi. La rete di distribuzione sarà collegata al rigassificatore ed al gruppo di riduzione della “Istrabenz plini”. Le derivazioni d’utenza saranno dotate della valvola e del riduttore di pressione. Nell’impianto sarà immesso il gas allo stato gassoso. Sarà utilizzato il GPL. Le condotte vanno dimensionate in maniera da consentire l’utilizzo del gas naturale.
L’impianto di distribuzione sarà posto alla profondità da 0,7 a 1,4 m sotto il livello del terreno, in dipendenza delle eventuali intersezioni con altre reti a servizio della zona in oggetto. Laddove l’impianto attraversa la carreggiata, è d’obbligo il ricorso a canalizzazioni protettive dalle dimensioni appropriate. Gli attraversamenti delle condotte fognarie devono essere protetti con installazione degli sfiati agli estremi delle condotte.
Una volta ultiamata la costruzione della rete di distribuzione del gas, vanno rimossi tutti i serbatoi del gas individuali.
Articolo 14
Rete delle telecomunicazioni
Nel tratto dall’incrocio tra la Via del Distaccamento Istriano e la Strada della Valle, in direzione ovest, è prevista la costruzione di cavidotti. In concomitanza con la ricostruzione delle infrastrutture stradali è previsto il rifacimento e l’esecuzione delle protezioni della rete telefonica esistente.
Articolo 15
Raccolta e rimozione dei rifiuti
La raccolta dei rifiuti avviene in conformità del Decreto sullo spezzamento delle aree pubbliche e sull’obbligo di raccolta, rimozione e deposito dei rifiuti nella circoscrizione del Comune città di Capodistria. Sono previsti punti di raccolta e di asporto dei RSU, di raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti non assimilabili a quelli urbani.
I punti di raccolta e di rimozione vanno attrezzati con cassonetti destinati. Tali punti o isole ecologiche, la tipologia dei cassonetti e luogo di ubicazione dei medesimi, vanno individuati in funzione del volume del fabbricato servito, delle quantità e del genere di rifiuti conferiti, dall’impresa incaricata della raccolta dei RSU e previsti nel progetto di sistemazione delle superfici all’aperto. I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso complessivo non superiore a 18 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare con l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta ed all’asporto di tali rifiuti.
VI. NORME DI TUTELA AMBIENTALE ED ALTRE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 16
Tutela dei beni naturalistici
Nella zona d’intervento non si rileva la presenza di beni naturalistici, aree protette, zone di rilevanza ecologica o caratterizzata dalla presenza di specie rilevanti per la diversità biologica.
Articolo 17
Tutela del patrimonio culturale
La zona d’intervento si trova fuori delle aree sottoposte a vincoli di tutela del patrimonio culturale.
Articolo 18
Rumore
Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili d’inquinamento acustico, previsti per tali zone.
Articolo 19
Protezione dell’aria
Provvedimenti da adottare al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico durante i lavori di costruzione:
– rispettare le prescrizioni in termini di emissioni prodotte dalle macchine edili e dai mezzi di trasporto; si richiede l’impiego di macchinari e mezzi di trasporto tecnicamente efficienti.
– evitare lo spargimento incontrollato delle polveri dal cantiere e dai mezzi di trasporto; il provvedimento richiede la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere e umidificazione dell’area cantieristica scoperta e non pavimentata in condizioni di tempo secco e ventoso;
Durante la messa in opera delle infrastrutture stradali non sono necessari provvedimenti di protezione aggiuntivi. A protezione degli edifici residenziali posti sotto il livello della carreggiata (lungo la Strada della Valle) è prevista l’installazione della recinzione antirumore ed antipolvere, debitamente pianutmata a verde.
Articolo 20
Tutela del suolo
Il cantiere dovrà essere circoscritto alla zona contemplata dal piano di sito. Nella sistemazione e posta in opera dei manufatti temporanei vanno rispettate le disposizioni sulla limitazione degli interventi nel territorio.
Allo strato superficiale asportato in fase di cantiere va riservato un trattamento oculato con l’utilizzo per la bonifica di aree degradate e devastate ricadenti nella zona d’intervento. Nelle aree interessate dall’intervento va ripristinato lo stato iniziale. A lavori ultimati vanno rimossi tutti i manufatti promissori ed i resti del materiale di risulta.
Articolo 21
Tutela delle acque di superficie e delle falde idriche
Gli interventi previsti non devono pregiudicare le esistenti condizioni di deflusso delle acque piovane.
Nei corpi ricettori e nell’ambiente naturale può essere smaltita solamente l’acqua pulita, come previsto dall’Ordinanza governativa sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue provenienti dalle sorgenti inquinanti (Gazz. uff. della RS, n. 35/96). Le acque piovane, provenienti dal dilavamento delle superfici adibite alla circolazione ed al traffico stazionario, devono essere convogliate nelle apposite condotte attraverso i pozzetti disoleatori per i quali occorre predisporre i rispettivi regolamenti operativi. La realizzazione degli interventi sarà subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge sulle acque (Gazz. uff. dlela RS, n. 67/02) e riferite alle opere consentite ed a quelle vietate nell’area costiera e nel mare. Durante i lavori di costruzione è d’obbligo adottare tutti le misure precauzionali ed organizzare il cantiere in modo da prevenire l’inquinamento ambientale e idrico causato dal trasporto, stoccaggio e utilizzo di combustibili liquidi ed altre sostanze tossiche, come pure premunirsi di piani d’intervento per l’eventualità di un disastro ecologico. Tutti i depositi provvisori di stoccaggio e di distribuzione dei combustibili, oli e lubrificanti o di altre sostanze pericolose devono essere protetti da sversamento nel suolo e da percolazione nelle acque sotterranee.
Tutti gli interventi nella zona oggetto del piano di sito sono subordinati al rilascio del nulla osta da parte dell’ente competente per la difesa delle acque.
Articolo 22
Protezione antincendio:
Nella fase di predisposizione dello strumento urbanistico sono state recepite le disposizioni dell’articolo 22 della Legge sulle norme di sicurezza antincendio (Gazzetta uff. della RS, n. 71/93, 22/01 e 87/01) ed osservate le misure tecnico costruttive in grado di garantire l’accesso e la manovra dei mezzi dei vigili del fuoco in termini di larghezza, portanza e inclinazione. È prevista altresì un’estensione della rete di idranti. Nel corso dell’elaborazione della documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente ha l’obbligo di richiedere all’Ispettorato nazionale alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze il rilascio delle relative direttrici e del nulla osta alle soluzioni progettuali.
VII. OBBLIGHI DELL’COMMITTENTE E DEGLI ESECUTORI
Articolo 23
Obblighi generali:
Oltre agli obblighi generali, l’committente e gli esecutori devono rispettare la disposizione che impone l’inserimento dei manufatti nell’ambiente cittadino, oltre alla preservazione o persino miglioramento dello stato di cose con riferimento alle condizioni tecniche edili, di sicurezza del traffico e di protezione ambientale.
Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed in seguito al medesimo, anche:
– Predisporre un progetto del cantiere,
– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze con la viabilità ordinaria della zona,
– Adottare le misure necessarie al fine di non pregiudicare la sicurezza del traffico,
– Ripristinare gli accessi alle strade interrotte durante i lavori,
– Durante i lavori e ad ultimazione dei medesimi, consentire l’accesso ai terreni agricoli e boschivi,
– Sistemare e proteggere le strade ed i sentieri che potrebbero essere utilizzati per il trasporto di materiale durante l’intervento di costruzione, ed eventualmente ricostruirle a lavori ultimati,
– Adottare le misure di protezione del cantiere per garantire la sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni contermini,
– Attenersi alla vigente normativa ponendo rimedio, entro il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi causati dai lavori e dalla messa in funzione della struttura,
– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comunali attraverso le esistenti infrastrutture a rete; in caso di danneggiamenti, provvedere alla riparazione delle condotte idriche,
– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere all’immediato intervento dei servizi all’uopo abilitati,
– Durante i lavori, adottare le misure di protezione antirumore onde evitare il superamento, nelle ore del giorno, delle soglie di inquinamento acustico in base alla zonizzazione acustica del territorio,
– Garantire il risanamento dei danni cagionati agli impianti ed alle aree circostanti,
– Mantenere gli impianti idraulici in ottemperanza della vigente normativa,
– Affrontare le questioni riguardanti l’acquisto dei terreni in collaborazione con tutte le parti interessate,
– A costruzione ultimata, ripristinare lo stato iniziale dei terreni acquisiti provvisoriamente,
– il committente affronterà tutte le spese di risanamento dei danni eventualmente cagionati agli impianti nel corso dei lavori di costruzione dei fabbricati o dell’infrastruttura nella zona in oggetto,
– previo inizio dei lavori, il committente verificherà lo stato di cose presenti relativamente ai manufatti circostanti,
– previo inizio dei lavori, il committente ha l’obbligo di collocare la barriera antirumore,
– Nel corso di attuazione del piano di sito, il committente ed il comune possono stipulare un contratto urbanistico e definire eventuali obblighi aggiuntivi.
VIII. COSTRUZIONE PER LOTTI
Articolo 24
E’ prevista la costruzione per lotti delle opere progettate dal presente PS. La sistemazione delle infrastrutture a rete va adeguata ai singoli lotti di realizzazione del piano di sito in oggetto. Ciascun singolo lotto o fase devono essere circoscritti in modo da consentirne la costruzione e l’utilizzo indisturbati. Una fase distinta è rappresentata dalla realizzazione della deviazione della Via Generale Levičnik, con la costruzione delle aree di parcheggio e del rispettivo collegamento con la Via del Distaccamento Istriano, subordinata alla previa regolazione del torrente.
IX. DEROGHE
Articolo 25
All’attuazione del PS sono ammesse deroghe al posizionamento dei tracciati delle infrastrutture a rete, nella misura in cui si tratti di adeguamenti alle condizioni orografiche, ai miglioramenti alle soluzioni tecniche adottate, le quali risultino più appropriate dal punto di vista architettonico, di decoro, del traffico o ambientale. In nessun caso tali deroghe possono arrecare pregiudizio alle condizioni di vita ed ambientali, ne ostacolare le sistemazioni previste.
La configurazione del suolo consente la realizzazione dei parcheggi a due livelli, previsti a sud della Strada della Valle.
L’incrocio tra la Via del Distaccamento Istriano e la Strada della Valle può avere la forma di rotatoria.
Nel tratto tra le intersezioni con la Via Generale Levičnik e la Strada per Monte Marco, la pista ciclabile lungo la Via del Distaccamento Istriano può essere spostata a ridosso dell’altra sponda del rivo Olmo.
In ottemperanza della vigente normativa è ammessa, nei tratti interessati da limiti di velocità, l’installazione dei rispettivi dissuasori.
X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 26
Con l’entrata in vigore del presente decreto, riferito a porzioni di zona contemplata dalle presenti modifiche ed integrazioni, cessano di avere valore le disposizioni contenute nel Piano particolareggiato denominato “Centro commerciale presso la Strada della Valle (Bollettino uff. n. 38/91) e del Piano particolareggiato denominato “Zona sovrastante la Strada della Valle” (Bollettino uff. n. 4/94, 24/98, 40/03, Gazz. uff. della RS, n. 51/05).
Articolo 27
Il piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria è depositato a libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 28
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – Sede regionale di Capodistria.
Articolo 29
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K3503-72/2004
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost