Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., stran 9137.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. K0321-3/2002
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
1. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002 in Uradni list RS, št. 74/05) se seznam dejavnosti v celoti nadomesti z novim, tako da se glasi:
»
1. A/01.120  Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
2. A/01.132  Sadjarstvo;
3. A/01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šprtnih
       površin;
4. A/01.412  Druge storitve za rastlinsko predelavo;
5. A/02.010  Gozdarstvo;
6. A/02.020  Gozdarske storitve;
7. DI/26.700 Obdelava naravnega kamna;
8. DN/36.630 Proizvodnja drugih izdelkov;
9. DN/37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
10. F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
11. F/45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
12. F/45.210 Splošna gradbena dela;
13. F/45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
14. F/45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
15. F/45.240 Gradnja vodnih objektov;
16. F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
17. F/45.310 Električne inštalacije;
18. F/45.320 Izolacijska dela;
19. F/45.330 Vodovodne plinske in sanitarne inštalacije;
20. F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah;
21. F/45.410 Fasaderska in štukaterska dela;
22. F/45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
23. F/45.430 Oblaganje tal in sten;
24. F/45.441 Steklarska dela;
25. F/45.442 Pleskarska dela;
26. F/45.450 Druga zaključna gradbena dela;
27. F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj
       z upravljalci strojev;
28. G/50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
29. G/50.301 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
30. G/50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
       motorna vozila;
31. G/50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
       za motorna vozila;
32. G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
       letal;
33. G/51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
34. G/51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
       opremo;
35. G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
36. G/51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
       orodjem;
37. G/52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
38. G/52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
       gospodinjstvo;
39. G/52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
40. G/52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
41. G/52.482 Dejavnost cvetličarn;
42. G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
43. G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
44. G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
45. G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
46. I/60.230 Drug kopenski potniški promet;
47. I/60.240 Cestni tovorni promet;
48. I/63.120 Skladiščenje
49. I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
50. I/63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
51. J/65.220 Drugo kreditiranje;
52. K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
53. K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
54. K/71.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
55. K/71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
56. K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
57. K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
58. K/74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje;
59. K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje ter z njim povezano
       tehnično svetovanje;
60. K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
61. K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
62. K/74.400 Oglaševanje;
63. K/74.700 Čiščenje objektov in opreme;
64. K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
65. K/74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
66. K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.;
67. M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
68. O/90.010 Ravnanje z odplakami;
69. O/90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov;
70. O/90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
       trdnih odpadkov;
71. O/90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki;
72. O/90.031 Čiščenje okolja;
73. O/90.032 Druge dejavnosti javne higiene;
74. O/92.621 Dejavnost marin;
75. O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.;
76. O/93.030 Pogrebna dejavnost.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K0321-3/2002
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič, l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Numero: K0321-3/2002
Capodistria, lì 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Visto l’articolo 20 della Legge sull’autonomia locale ZLS – UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC), in virtù dell’articolo 25 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazz. uff. della RS, n. 32/93 e 30/98), ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato il
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Articolo 1
Nell’articolo 4, primo comma, del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. (Boll. uff. n. 53/2002 e Gazz. uff. della RS, n. 74/2005), l’elenco delle attività è sostituito dal seguente:
»
1. A/01.120  Coltivazione di ortaggi, piante ornamentali, sementi e piantine
2. A/01.132  Frutticoltura
3. A/01.411  Sistemazione e manutenzione di parchi, giardini e zone verdi
       adibite ad attività sportive
4. A/01.412  Altri servizi attinenti alla coltura delle piante
5. A/02.010  Selvicoltura (vivai di alberi)
6. A/02.020  Servizi connessi alla selvicoltura
7. DI/26.700 Lavorazione della pietra naturale
8. DN/36.630 Produzione di altri manufatti
9. DN/37.200 Riciclaggio di rifiuti e scarti non metallici
10. F/45.110 Demolizione delle costruzioni e lavori movimentazione terra
11. F/45.120 Trivellazione e sondaggi finalizzati all’indagine conoscitiva
12. F/45.210 Opere di costruzione
13. F/45.220 Costruzione di tetti e coperture
14. F/45.230 Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti ed impianti sportivi
15. F/45.240 Opere idrauliche
16. F/45.250 Altre opere di costruzione, incluse quelle, riferite alle
       branche specializzate
17. F/45.310 Costruzione d’impianti elettrici
18. F/45.320 Opere di coimbentazione
19. F/45.330 Costruzione d’impianti idraulici, del gas e sanitari
20. F/45.340 Altre opere d’impiantistica
21. F/45.410 Opere d’intonacatura e stuccatura
22. F/45.420 Opere di carpenteria
23. F/45.430 Rivestimento dei pavimenti e delle pareti
24. F/45.441 Opere d’invetriatura
25. F/45.442 Opere d’intonacatura
26. F/45.450 Altri lavori di finitura
27. F/45.500 Locazione di macchinari ed attrezzature per la costruzione e
       demolizione, messa a disposizione dei rispettivi operatori
28. G/50.200 Manutenzione e riparazione dei veicoli a motore
29. G/50.301 Commercio di ricambi ed accessori per veicoli a motore
30. G/50.302 Commercio a dettaglio di ricambi ed accessori per veicoli a
       motore
31. G/50.303 Intermediazione nel commercio di ricambi ed accessori per
       veicoli a motore
32. G/51.140 Intermediazione nel commercio di macchinari, attrezzature
       industriali, natanti, aeromobili
33. G/51.220 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
34. G/51.530 Commercio all’ingrosso della legna, del materiale edile e
       sanitari
35. G/52.461 Commercio al dettaglio di scarti e rifiuti
36. G/51.880 Commercio all’ingrosso di macchine agricole, attrezzature e
       utensili
37. G/52.120 Commercio al dettaglio in altri negozi non specializzati
38. G/52.440 Commercio al dettaglio di mobili, articoli d’illuminazione e
       casalinghi
39. G/52.463 Commercio al dettaglio di articoli in metallo
40. G/52.482 Commercio al dettaglio del materiale edile
41. G/52.482 Rivendita di fiori
42. G/52.483 Commercio al dettaglio di attrezzi da giardiniere e di piccoli
       animali
43. G/52.488 Commercio al dettaglio in altri negozi specializzati, d.n.
44. G/52.620 Vendita ai mercati e sulle bancarelle
45. G/52.630 Altro commercio al dettaglio fuori dei negozi
46. I/60.230 Altro trasporto terrestre di passeggeri
47. I/60.240 Trasporto merci su strada
48. I/63.220 Altre attività complementari nel trasporto marittimo
49. I/63.120 Servizi di magazzino
50. I/63.210 Altre attività complementari nel trasporto terrestre
51. J/65.220 Altra concessione di prestiti
52. K/70.200 Affitto d’immobili propri
53. K/70.320 Amministrazione d’immobili contro pagamento o su contratto
54. K/71.310 Noleggio di macchine ed attrezzature agricole
55. K/71.320 Noleggio di macchine ed attrezzature edili
56. K/71.330 Noleggio d’attrezzature da ufficio ed informatiche
57. K/71.340 Noleggio d’altre macchine ed attrezzature
58. K/74.202 Progettazione urbanistica, paesaggistica e del territorio
59. K/74.203 Progettazione architettonica ed edile, relativa consulenza
       tecnica
60. K/74.204 Altra progettazione e consulenza tecnica
61. K/74.300 Analisi e collaudi tecnici
62. K/74.400 Attività pubblicitaria
63. K/74.700 Pulizia d’impianti ed attrezzature
64. K/74.871 Allestimento di mostre, fiere e congressi
65. K/74.872 Servizio di decorazione ed allestimento vetrine
66. K/74.873 Altre attività di gestione, d.n.
67. M/80.422 Altra formazione, perfezionamento e aggiornamento, d.n.
68. O/90.010 Smaltimento dei reflui
69. O/90.021 Raccolta e rimozione dei rifiuti
70. O/90.022 Gestione di discariche, incenerimento ed altro smaltimento dei
       rifiuti solidi
71. O/90.023 Smaltimento di rifiuti pericolosi
72. O/90.031 Attività di spazzamento
73. O/90.032 Altre attività inerenti all’igiene pubblica
74. O/92.621 Attività dei porti turistici
75. O/92.720 Altre attività ricreative, d.n..
76. O/93.030 Servizi funerari.«
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K0321-3/2002
Capodistria, lì 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost