Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3704. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Razvojno-poslovnega sveta za Slovence po svetu, stran 9193.

Na podlagi 44. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Razvojno-poslovnega sveta za Slovence
po svetu
1. člen
(1) Ustanovi se Razvojno-poslovni svet za Slovence po svetu (v nadaljnjem besedilu: razvojni svet).
(2) Razvojni svet je posebno svetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje gospodarskega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
2. člen
(1) Razvojni svet opravlja naslednje naloge na podlagi 44. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06):
– sprejema smernice in priporočila za gospodarsko sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– skrbi za spodbujanje gospodarskega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– obravnava predloge dokumentov razvojnega načrtovanja Republike Slovenije iz 42. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) z vidika gospodarskega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu, daje pobude za pripravo takih dokumentov in jih vrednoti.
(2) Razvojni svet sprejema letni program dela in letno poročilo o delu razvojnega sveta.
3. člen
Razvojni svet ima predsednika in 38 članov.
4. člen
(1) Razvojni svet sestavlja deset predstavnikov ministrstev, državnih organov in nevladnih organizacij iz Republike Slovenije, šestnajst predstavnikov Slovencev v zamejstvu in dvanajst predstavnikov Slovencev po svetu.
(2) Slovenci v zamejstvu so zastopani s šestimi predstavniki iz Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, s šestimi predstavniki iz avstrijskih zveznih dežel Koroške, Štajerske in Gradiščanske, z dvema predstavnikoma iz županij Republike Madžarske in z dvema predstavnikoma iz županij Republike Hrvaške, ki mejijo na Republiko Slovenijo. Slovenci po svetu so zastopani s šestimi predstavniki iz Severne in Južne Amerike, s tremi predstavniki iz Evrope in Afrike ter s tremi predstavniki iz Avstralije in Azije.
5. člen
Predstavniki državnih organov in nevladnih organizacij iz Republike Slovenije so:
– predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
– predstavnik Ministrstva za gospodarstvo,
– predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport,
– predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
– predstavnik Svetovnega slovenskega kongresa (SSK),
– predstavnik Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
– predstavnik Združenja regionalnih razvojnih agencij,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Obrtne zbornice Slovenije.
6. člen
(1) Predstavnike državnih organov in nevladnih organizacij iz prejšnjega člena imenujejo v razvojni svet predstojniki oziroma pristojni organi teh institucij na poziv ministra, pristojnega za regionalni razvoj.
(2) Predstavnike Slovencev v zamejstvu in predstavnike Slovencev po svetu imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj, izmed uglednih članov gospodarskih združenj in društev Slovencev v zamejstvu in po svetu.
7. člen
Razvojni svet deluje na sejah razvojnega sveta.
8. člen
Na sejo razvojnega sveta so lahko glede na dnevni red vabljeni tudi predstavniki drugih državnih organov in nevladnih organizacij ter predstavniki drugih gospodarskih združenj in društev Slovencev v zamejstvu in po svetu. Vabljeni predstavniki nimajo pravice do glasovanja.
9. člen
Člane sveta ob njihovi odsotnosti ali zadržanosti nadomeščajo na sejah razvojnega sveta pisno pooblaščeni namestniki.
10. člen
(1) Člani razvojnega sveta delujejo nepoklicno.
(2) Seje razvojnega sveta so praviloma dopisne ob uporabi večpredstavnostnih komunikacijskih sredstev ali časovno povezane s tradicionalnimi srečanji Slovencev po svetu v Sloveniji.
(3) Člani razvojnega sveta, ki niso predstavniki državnih organov in nimajo pokritih potnih stroškov za sodelovanje na sejah razvojnega sveta iz drugih virov, imajo pravico do povrnitve potnih stroškov v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
11. člen
Predsednik razvojnega sveta je minister, pristojen za regionalni razvoj. Na predlog predsednika razvojnega sveta sta izmed članov razvojnega sveta izvoljena dva namestnika predsednika razvojnega sveta. Prvi namestnik je predstavnik Slovencev v zamejstvu in je izvoljen izmed predstavnikov Slovencev v zamejstvu. Drugi namestnik je predstavnik Slovencev po svetu in je izvoljen izmed predstavnikov Slovencev po svetu.
12. člen
(1) Razvojni svet ima sekretarja, ki je predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v razvojnem svetu. Sekretarja razvojnega sveta imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj.
(2) Sekretar razvojnega sveta opravlja naslednje naloge:
– vsebinsko pripravlja gradiva za razvojni svet;
– skrbi za informacijske dejavnosti in komuniciranje s Slovenci v zamejstvu in po svetu na področju gospodarskega in regionalnega sodelovanja;
– skrbi za organizacijo dogodkov iz programa dela razvojnega sveta.
13. člen
Razvojni svet lahko oblikuje delovne skupine za pospeševanje gospodarskega in regionalnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu za posamezna zemljepisno zaokrožena območja.
14. člen
Materialne in tehnične možnosti za delovanje razvojnega sveta in sekretarja razvojnega sveta zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
15. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja razvojnega sveta ter podrobnejše naloge sekretarja razvojnega sveta določi razvojni svet s poslovnikom.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Razvojno poslovnega sveta za Slovence iz sveta (Uradni list RS, št. 72/04).
17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00405-7/2006/8
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-1536-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost