Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3675. Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje, stran 9105.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje
Št. K3503-492/2005
Koper, 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje.
Lokacijski načrt (v nadaljevanju LN) za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper pod številko U/068-2005.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
+--+---------------------------------------------------------------+
|a)|Besedni del                          |
| |                                |
+--+---------------------------------------------------------------+
|b)|Grafični del                          |
| |                                |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |1a, 1b    |Prikaz območja LN na DOF, M 1: 500        |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |2a, 2b    |Prikaz območja LN na topografskem načrtu, M1: 500|
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |3a, 3b    |Prikaz območja LN na DKN, M 1: 500        |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |4a, 4b    |Ureditvena situacija, M 1: 500          |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |5a, 5b    |Prometna situacija, M 1:500           |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |6a, 6b    |Prikaz predvidenih posegov na DKN, M 1:500    |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |7a, 7b    |Načrt gradbene parcele, M 1:500         |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |8      |Karakteristični prerezi, M 1:100         |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |9      |Vzdolžni profil, M 1:1000/100          |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |10a, 10b   |Zakoličbeni načrt, M 1:500            |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
| |11a, 11b, 11c|Prečni profili, M 1:100             |
| |       |                         |
+--+-------------+-------------------------------------------------+
c) Priloge
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Koper
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov
– Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
– Program opremljanja zemljišč.
3. člen
Lega območja
Trasa obvozne ceste poteka zahodno od vasi Hrastovlje. Velikost ureditvenega območja je 0.83 ha.
4. člen
Območja lokacijskega načrta
Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št. 2265, 1543, 2279/2, 1643, 2278, 900/1, 900/3, 2264, 1542/14, 1650, 1657/1, 1657/3, 1657/4, 1658/1, 1658/2, 1658/3, 895/1, 900/2, 899/1, 897, 896/1, 877/1, 877/2, 169/1, 877/41, 877, 2261 k.o. 2617 Hrastovlje. Grafično je meja prikazana na katastrskem in topografskem načrtu iz 2. člena tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje LN iz 4. člena tega odloka se namenja za ureditev obvozne ceste mimo vasi Hrastovlje, ki bo razbremenila obstoječo cesto skozi vas.
III. PROSTORSKI IN PROMETNOTEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
6. člen
Tehnični elementi
Obvozna cesta predstavlja novo primarno prometnico, ki zaobide vas Hrastovlje v smeri proti Dolu. Dolžina ceste je cca 460 m. Računska hitrost je 40 km/h.
Karakteristični prečni profil obvozne ceste znaša 8 m in obsega obojestransko bankino širine 1 m ter cestišče širine 6 m (dva vozna pasova po 3 m).
Maksimalni prečni sklon znaša 7%, maksimalni vzdolžni sklon pa 13%. Upoštevana je razširitev v krivinah za srečanje avtobusa in osebnega vozila. Obvozna cesta je predvidena v asfaltni izvedbi. Prav tako so asfaltirani vsi priključki (uvozi) v minimalni dolžini 5 m.
7. člen
Priključki vzhodna stran:
– vas Hrastovlje v km cca 0,025,
– stanovanjski objekt v km cca 0.045,
– stanovanjski objekt, pešpot proti vasi v km cca 0.140,
– dostop do vodovodnega rezervoarja in vasi v km cca 0.155,
– poljski dostop v km cca 0.275,
– stanovanjski objekt v km cca 0.315,
– dostop do predvidene zazidave v km cca 0.390.
Priključki zahodna stran:
– gozdna pot z deviacijo v km cca 0.155,
– poljska pot v km cca 0.245.
Podporni zidovi
Na posameznih delih trase so izmenično predvideni zatravljeni vkopi oziroma nasipi. Med deviacijo gozdne poti in obvozno cesto (na odseku v km od 0,070 do 0,135) je predviden podporni zid v dolžini cca 65 m. Na odseku v km od 0,170 do 0,240 je predviden zid dolžine cca 70 m. Povprečna višina zidov znaša 3,5 m.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE CESTE IN OBCESTNEGA PROSTORA
8. člen
Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo kontaktnih površin je potrebno obcestni prostor smiselno hortikulturno urediti. Pri tem je potrebno upoštevati oblikovanje v smislu izboljšanja kakovosti obcestnega prostora, lastnosti ruralnega okolja, ustrezne elemente oblikovanja in izbor rastlinja ob upoštevanju značaja kontaktnih območij.
Gradbena parcela, določena s tem lokacijskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko deli skladno z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva oziroma upravljanja, ter glede na namembnost sosednjih območij pripoji le-tem.
V. POGOJI ZA KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE UREDITVE
9. člen
Fekalna kanalizacija
Trasa obvozne ceste ne tangira obstoječe fekalne kanalizacije.
Meteorna kanalizacija
Odvodnjavanje vozišča je omogočeno s prečnim in vzdolžnim sklonom vozišča proti požiralnikom oziroma proti bankinam in jarkom. Pri vkopih se voda iz vozišča zbira v asfaltno koritnico ob robniku in od tu z vtokom pod robnikom v meteorno kanalizacijo. Požiralniki so opremljeni z lovilci olj. Iz kanalizacije oziroma iz prepustov se voda izliva v obstoječi sistem odvodnjavanja terena. Obstoječi prepusti se očistijo in podaljšajo. Ob dostopni poti do vodovodnega rezervoarja se zaradi višje nivelete poti obstoječa betonska mulda, ki prevaja viške izvirne vode, nadomesti s kanalizacijo.
Obstoječa napajalna korita se ohranijo v izvirni obliki in locirajo na nadomestno lokacijo. Lokacija korit je lahko drugačna od prikazane v dogovoru med lokalno skupnostjo in naravovarstveno službo.
10. člen
Vodovod
Do vodohrana Hrastovlje je predvidena dostopna pot, po kateri je omogočen dostop interventnemu vozilu. Trasa ceste je predvidena na odseku, kjer ni obstoječih vodovodnih objektov in naprav, tako da križanja niso predvidena.
Izvedba predvidenih posegov ne sme povzročiti škodljivih vplivov na kvaliteto vodnega vira Rižana. V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani vsi ukrepi zaščite in varovanja vodnega vira Rižana v času gradnje in po njej. Ukrepi morajo biti podrobno opisani v tekstualnem delu in prikazani v načrtih ter vključeni v projektne predračune.
Pri izvajanju del je potrebno sanirati cev do vaškega izvira.
11. člen
Elektroenergetsko omrežje
Trasa obvozne ceste ne tangira obstoječega elektroenergetskega omrežja.
12. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Trasa obvozne ceste ne tangira obstoječega telekomunikacijskega omrežja.
13. člen
Zbiranje odpadkov
Obstoječe zbirno mesto za odpadke se nadomesti z novim ekološkim otokom na začetku trase obvozne ceste, ki je dostopno za vozilo in urejeno tako, da je možno redno čiščenje in da so upoštevane higiensko funkcionalne ter estetske zahteve kraja.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
14. člen
Ohranjanje narave
Območje LN se nahaja znotraj predlaganih zavarovanih območij (predlog Kraškega regijskega parka in predlog Krajinskega parka Kraški rob) in ekološko pomembnega območja (Kras). Na območju LN se nahaja gozdni habitatni tip (termofilni hrastovi gozdovi) in habitatni tip barij in močvirij (s karbonati bogati izviri brez lehnjaka). Za dva napajalna korita, ki sta na trasi ceste, je predvidena nadomestna lokacija. Vodnjak s posegi ni tangiran. Predvidena je ohranitev hrastovega sestoja in ustrezna ureditev cestnega telesa na tem odseku. Ohranijo se flišne erozijske oblike ob trasi.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki so priloga temu odloku.
V času pripravljalnih del in same gradnje obvozne ceste mimo vasi Hrastovlje je potrebno zagotoviti nadzor, ki ga opravlja predstavnik pristojne naravovarstvene službe. V času nadzora se sproti na terenu glede na konkretno situacijo dorečejo najbolj ugodne rešitve, predvsem kar se tiče ohranitve hrastovega sestoja ob cesti.
15. člen
Varovanje kulturne dediščine
Obravnavano območje se nahaja na območju kulturnega spomenika naselbinsko območje Hrastovlje. Naselje Hrastovlje je v register kulturne dediščine Slovenije zavedeno pod št. EŠD 178 Hrastovlje – vas. Za vsak poseg v objekte in območja kulturne dediščine je potrebno pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
16. člen
Hrup
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju predvidenega posega morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa.
17. člen
Varstvo zraka
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
Med obratovanjem ceste dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
18. člen
Varstvo tal
Gradbišče naj bo omejeno na območje lokacijskega načrta, tudi pri ureditvi in postavitvi začasnih objektov naj se upoštevajo določbe o omejitvah posegov v prostor.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani na območju posegov, je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal na območju posega.
19. člen
Varstvo površinskih in podzemnih vod
Obravnavano območje se nahaja na II. območju varovanja izvira Rižane, zato je potrebno upoštevati vse določbe Pravilnika o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana z upoštevanjem Odloka o določitvi varstvenih pasov izvira Rižane in ukrepih za zavarovanje vode.
Poseg ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja kvalitete vodnih virov, kar je potrebno doseči z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja. V projektni dokumentaciji je potrebno prikazati zaščito obstoječih izvirov in vodnjakov.
Odvodnjavanje s ceste mora biti urejeno tako, da bo preprečeno erozijsko in škodljivo delovanje padavinske vode iz izpustov cestne odvodnje.
20. člen
Varstvo pred požarom
Pri pripravi prostorskega akta so bili skladno z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01 in 87/01) upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljene površine za intervencijska vozila glede širine, nosilnosti, in naklona prometnih površin. Izvedba hidrantnega omrežja ni predvidena. V fazi izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor od Inšpektoratra RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pridobiti projektne pogoje in požarno soglasje k projektnim rešitvam.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
21. člen
Splošne obveznosti
Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve navezave ne bo poslabšala;
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje obvozne ceste prekinjeni;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja obvozne ceste;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
VIII. FAZNOST
22. člen
Faznost ni predvidena.
IX. TOLERANCE
23. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna manjša odstopanja od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve. Možna je izvedba podpornih zidov namesto brežin, ki so prikazane v kartografskem delu.
Na trasi obvozne ceste so dopustne spremembe priključkov zaradi uskladitve z urejanjem kontaktnih površin.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev, veljati določila Ureditvenega načrta Hrastovlje (Uradne objave št. 5/89).
25. člen
Lokacijski načrt za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K3503-492/2005
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
D E C R E T O
sul piano di sito riferito alla tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje
Numero: K3503-492/2005
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato il
D E C R E T O
sul piano di sito riferito alla tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente decreto è approvato il Piano di sito riferito alla tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje.
Il piano di sito (nel seguito: PS) di cui sopra è stato elaborato dalla società PS Prostor d.o.o. Capodistria, n. di progetto U/068-2005.
Articolo 2
Il piano di sito comprende:
+--+-----------------------------------------------------------------------+
|a)|La relazione illustrativa e gli strumenti normativi          |
| |                                    |
+--+-----------------------------------------------------------------------+
|b)|Gli strumenti grafici:                         |
| |                                    |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |1a, 1b  |Rappresentazione della zona d’intervento su DOF, in scala  |
| |     |1:500                            |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |2a, 2b  |Rappresentazione della zona d’intervento sul piano     |
| |     |topografico, in scala 1:500                 |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |3a, 3b  |Rappresentazione della zona d’intervento su PCD, in scala  |
| |     |1:500                            |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |4a, 4b  |Rappresentazione dei contenuti del piano, in scala 1:500  |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |5a, 5b  |Viabilita, in scala 1:500                  |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |6a, 6b  |Rappresentazione degli interventi previsti, su PCD, in   |
| |     |scala 1:500                         |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |7a, 7b  |Progetto del lotto edificabile, in scala 1:500       |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |8     |Sezioni del terreno, in scala 1:500             |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |9     |Profilo longitudinale, in scala 1:500            |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |10a, 10b |Calcoli di picchettamento, in scala 1:500          |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
| |11a, 11b, |Sezione trasversale, in scala 1:100             |
| |11c    |                              |
| |     |                              |
+--+----------+------------------------------------------------------------+
c) Allegati:
– Riassunto per il pubblico
– Estratto degli elementi territoriali degli strumenti urbanistici del Comune città di Capodistria
– Illustrazione e motivazione del piano di sito
– Elaborati tecnici,
– Indicazioni e pareri
– Elenco degli atti sulla tutela approvati ed elenco dei piani e prescrizioni settoriali, recepiti nel corso della predisposizione del PS
– Incartamento della procedura di predisposizione ed approvazione del piano di sito
– Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
Articolo 3
Collocazione della zona d’intervento
Il tracciamento della tangenziale scorre ad ovest del villaggio di Hrastovlje. La superficie della zona d’intervento corrisponde a 0,83 ha.
Articolo 4
Il PS interessa le seguenti particelle catastali, ricadenti in totalità ed in parte nella zona d’intervento: n. 2265, 1543, 2279/2, 1643, 2278, 900/1, 900/3, 2264, 1542/14, 1650, 1657/1, 1657/3, 1657/4, 1658/1, 1658/2, 1658/3, 895/1, 900/2, 899/1, 897, 896/1, 877/1, 877/2, 169/1, 877/41, 877, 2261, c.c. 2617 di Hrastovlje. Le rappresentazioni grafiche dei confini sono contenute nel piano catastale e topografico di cui all’articolo 2 del presente decreto.
II. FUNZIONE DELLA ZONA D’INTERVENTO
Articolo 5
La zona d’intervento contemplata dal piano di sito di cui all’articolo 4 del presente decreto è destinata alla costruzione della tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje, ed è intesa ad alleviare il traffico lungo l’esistente strada che attraversa l’abitato.
III. NORME TERRITORIALI E TECNICHE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Articolo 6
Elementi tecnici
La tangenziale rappresenta una nuova arteria stradale che costeggia il villaggio di Hrastovlje e si dirige verso Dol. La sua lunghezza corrisponde a 460 m circa. La prevista velocità media di circolazione è di 40 km/h.
La sezione trasversale caratteristica della tangenziale equivale a 8 m e include banchine su ambo i lati, larghe 1 m, e la carreggiata larga 6 m (due corsie da 3 m).
La pendenza trasversale massima è di 7%, quella longitudinale, invece, di 13%. È stato previsto l’allargamento in curva per consentire il passaggio in opposte direzioni di un autobus e di un’automobile. È prevista la pavimentazione bituminosa su tutta la lunghezza della tangenziale, mentre i raccordi (svincoli) dovranno essere asfaltati per una lunghezza minima di 5 m.
Articolo 7
Raccordi stradali a est della tangenziale:
– Villaggio di Hrastovlje, all’altezza approssimativa del km cca 0,025,
– Edificio residenziale, all’altezza approssimativa del km 0.045,
– Edificio residenziale, percorso pedonale in direzione del villaggio, all’altezza approssimativa del km 0.140,
– Accesso al serbatoio idrico nel villaggio, all’altezza approssimativa del km 0.155,
– Accesso alla strada vicinale, all’altezza approssimativa del km 0.275,
– Edificio residenziale, all’altezza approssimativa del km 0.315,
– Strada di accesso all’edificato previsto, all’altezza approssimativa del km 0.390.
Raccordi stradali ad ovest della tangenziale:
– Strada boschiva con deviazione all’altezza approssimativa del km 0.155,
– Strada vicinale all’altezza approssimativa del km 0.245.
Muri di contenimento
Su alcune parti del tracciato è prevista alternanza di trincee e di terrapieni. Tra la deviazione della strada boschiva e la tangenziale (nel tratto all’altezza del km 0,070 fino al km 0,135) è previsto un muro di sostegno lungo 65 m circa. Nel tratto all’altezza del km 0,170 fino al km 0,240 è previsto un muro lungo 70 m circa. L’altezza media dei muri corrisponde a 3,5 m.
IV. NORME DI PROGETTAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DELLA STRADA E DEL TERRENO COSTEGGIANTE IL CORPO STRADALE
Articolo 8
Per garantire un coretto inserimento nel territorio e la riqualificazione delle aree di contatto occorre prevedere una pianificazione ragionata degli spazi costeggianti il corpo stradale. A tale fine vanno adottati provvedimenti intesi a migliorarne la qualità e le caratteristiche dell’ambiente rurale con l’impiego di idonei elementi architettonici e del verde, nel rispetto dell’identità delle aree di contatto.
Ad interventi eseguiti, il lotto edificabile individuato nel presente piano di sito, può essere frammentato secondo la tipologia di tali interventi, la proprietà ovvero la gestione, e collegato alle aree di contatto in funzione della destinazione d’uso delle medesime.
V. NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI
Articolo 9
Rete di smaltimento delle acque reflue
Il tracciato della tangenziale non interessa l’esistente rete di smaltimento delle acque reflue.
Rete di smaltimento delle acque meteoriche
L’allontanamento delle acque piovane dalle superfici drenate è coadiuvato dalla pendenza trasversale e longitudinale della piattaforma stradale verso banchine e fossi stradali. Nei tratti in trincea, le acque sono raccolte nelle cunette poste lateralmente alla carreggiata, e da qui negli scarichi collegati alla fognatura meteorica. Gli scarichi sono dotati di pozzetti disoleatori. Dai canali di gronda ovvero dai fossi di guardia, l’acqua viene smaltita nel sistema fognario esistente. I tombini saranno puliti ed estesi. Presso la strada di accesso al serbatoio idrico, l’altezza della livelletta impone la sostituzione della canaletta in calcestruzzo, destinata a smaltire gli eccessi d’acqua di sorgente, con l’impianto fognario. Gli attuali abbeveratoi sono conservati nella loro forma originaria e spostati in altra ubicazione che può essere differente da quella rappresentata nella documentazione, secondo quanto convenuto tra la comunità locale e l’ente di tutela dei beni naturalistici.
Articolo 10
Rete idrica
Il serbatoio idrico di Hrastovlje sarà raggiungibile attraverso una strada di accesso percorribile con veicoli di pronto intervento. Il rispettivo tracciato è previsto nel tratto non interessato da strutture ed impianti idraulici evitando in tal modo eventuali attraversamenti.
L’attuazione degli interventi previsti non deve pregiudicare la qualità dell’acqua proveniente dalle sorgenti del Risano. Nella documentazione progettuale devono essere elaborate tutte le misure a tuela di tali sorgenti durante la costruzione e l’esercizio della struttura stradale progettata. Le dette misure devono essere esposte in dettaglio nella relazione illustrativa, rappresentate nei piani, ed incluse nei capitolati di progetto.
Durante i lavori occorre risanare la tubazione fino alla sorgente del villaggio.
Articolo 11
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
Il tracciato della tangenziale non interessa l’esistente rete di distribuzione dell’energia elettrica.
Articolo 12
Rete delle telecomunicazioni
Il tracciato della tangenziale non interessa l’esistente rete delle telecomunicazioni.
Articolo 13
Raccolta dei rifiuti
L’attuale luogo di raccolta dei rifiuti è sostituito da una nuova isola ecologica, posta all’inizio del tracciato della tangenziale, accessibile ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e progettato in maniera da consentirne la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro.
VI. NORME DI TUTELA AMBIENTALE ED ALTRE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 14
Tutela dell’ambiente naturalistico
L’area contemplata dal PS ricade all’interno delle zone per le quali si propone l’istituzione del vincolo di tutela (Parco regionale del Carso e Parco paesaggistico del Margine carsico) e dell’area di rilevanza ecologica (Carso). Nella zona d’intervento è presente l’habitat boschivo (bosco termofilo a dominanza di querce) ed ecosistemi paludosi e acquitrinosi (sorgenti ricche di carbonati di sodio con assenza di travertino). I due abbeveratoi presenti sul tracciato della tangenziale, saranno spostati in altro sito. Il pozzo si trova fuori della zona d’intervento. Si prevede la conservazione del boschetto di querce e la sistemazione idonea del corpo stradale nel tratto interessato. Vanno inoltre conservate le forme erosive presenti lungo il tracciato.
Nella progettazione degli interventi nel territorio vanno rispettate le direttrici, i fondamenti e le condizioni in materia della preservazione delle aree soggette a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, indicate nei rispettivi orientamenti di protezione dei beni naturalistici che sono allegati al presente decreto.
Nel corso dello svolgimento dei lavori preparatori e di costruzione della tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje occorre garantire la sorveglianza di un addetto alla salvaguardia e protezione dei beni naturalistici. Durante l’avanzamento dei lavori si adottano soluzioni migliori, in particolare per quanto attiene al querceto costeggiante la strada.
Articolo 15
Tutela del patrimonio culturale
(1) La zona d’intervento ricade nel sito del monumento culturale area insediativa di Hrastovlje. L’abitato di Hrastovlje è indicato nel registro del patrimonio culturale nazionale al n. 178 Hrastovlje – villaggio. Per qualsiasi intervento nella zona, caratterizzata dalla presenza del patrimonio culturale si richiede, previa predisposizione del relativo progetto, il rilascio delle norme di tutela dei beni culturali, e per il progetto, il nulla osta dell’ente competente per la tutela dei beni culturali.
Articolo 16
Rumore
La progettazione, la costruzione e la messa in opera della struttura devono avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia dei livelli di rumore tollerabili.
Articolo 17
Protezione dell’aria
Provvedimenti da adottare al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico durante i lavori di costruzione:
– rispetto delle prescrizioni in termini di emissioni prodotte dalle macchine edili e dai mezzi di trasporto;
– eliminazione dello spargimento delle polveri dal cantiere e dai mezzi di trasporto: il provvedimento richiede la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere e l’umidificazione dell’area cantieristica scoperta e non pavimentata in condizioni di tempo secco e ventoso.
Durante la messa in opera della strada, non è necessario adottare misure protettive aggiuntive.
Articolo 18
Tutela del suolo
Il cantiere deve essere circoscritto all’area d’intervento. Nelle sistemazioni e collocazioni degli impianti provvisori va tenuto conto delle disposizioni sulla limitazione degli interventi nel territorio.
Allo strato superficiale asportato in fase di cantiere va riservato un trattamento oculato con l’utilizzo per la bonifica di aree degradate e devastate ricadenti nella zona d’intervento. Nelle aree interessate dall’intervento va ripristinato lo stato iniziale. A lavori ultimati vanno rimossi tutti i manufatti promissori ed i resti del materiale di risulta.
Articolo 19
Tutela delle acque di superficie e di falda
La zona d’intervento ricade nell’area sottoposta al vincolo di tutela delle sorgenti del Risano e richiede l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di costruzione in tali zone. Qualsiasi intervento è pertanto subordinato al rilascio del nullaosta da parte dell’ente competente, e va attuato nel rispetto della documentazione predisposta a tale scopo. La documentazione progettuale va elaborata in ottemperanza delle disposizioni di cui al Decreto sulla definizione delle aree di rispetto delle sorgenti del Risano e delle relative misure di protezione.
Gli interventi previsti non devono pregiudicare la qualità dell’acqua di sorgente. È necessario pertanto adottare idonei provvedimenti tecnici e costruttivi e di manutenzione. Nella documentazione progettuale deve essere inoltre evidenziata la protezione delle sorgenti e dei pozzi d’acqua esistenti.
Occorre altresì adottare misure per prevenire l’azione erosiva delle acque meteoriche nell’area d’intervento.
Articolo 20
Protezione antincendio
Nella fase di predisposizione dello strumento urbanistico sono state recepite le disposizioni dell’articolo 22 della Legge sulle norme di sicurezza antincendio (Gazzetta uff. della RS, n. 71/93, 22/01 e 87/01) ed osservate le misure tecnico costruttive in grado di garantire l’accesso e la manovra dei mezzi dei vigili del fuoco in termini di larghezza, portanza e inclinazione. È prevista altresì un’estensione della rete di idranti. Nel corso dell’elaborazione della documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente ha l’obbligo di richiedere all’Ispettorato nazionale alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze il rilascio delle relative direttrici e del nulla osta alle soluzioni progettuali.
VII. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEGLI ESECUTORI
Articolo 21
Obblighi generali
Oltre al rispetto degli obblighi generali, il committente e l’esecutore sono tenuti a svolgere la progettazione e l’esecuzione degli interventi nel modo da arrecare il minimo disturbo mantenendo inalterate o addirittura migliorando le condizioni tecnico – costruttive, di sicurezza del traffico e di tutela ambientale.
Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed in seguito al medesimo, anche:
– Predisporre un progetto del cantiere,
– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze con la viabilità ordinaria della zona,
– Adottare le misure necessarie al fine di non pregiudicare la sicurezza del traffico,
– Ripristinare gli accessi alle strade interrotte durante i lavori,
– Adottare le misure di protezione del cantiere per garantire la sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni contermini,
– Attenersi alla vigente normativa nel porre rimedio, entro il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi causati dai lavori e dalla messa in funzione della struttura,
– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comunali attraverso le esistenti infrastrutture a rete; in caso di danneggiamenti, provvedere alla riparazione delle condotte idriche,
– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere all’immediato intervento dei servizi all’uopo abilitati,
– Durante i lavori, adottare le misure di protezione antirumore onde evitare il superamento, nelle ore del giorno, delle soglie di inquinamento acustico in base alla zonizzazione acustica del territorio,
– Garantire il riparazione dei danni cagionati agli impianti ed alle aree circostanti,
VIII. COSTRUZIONE PER LOTTI
Articolo 22
Non è prevista la costruzione per lotti.
IX. DEROGHE
Articolo 23
All’attuazione del PS sono ammesse deroghe, nella misura in cui si tratti di adeguamenti alle condizioni orografiche, ai miglioramenti alle soluzioni tecniche adottate, le quali risultino più appropriate dal punto di vista architettonico, di decoro, del traffico o ambientale. In nessun caso tali deroghe possono arrecare pregiudizio alle condizioni di vita ed ambientali, ne ostacolare le sistemazioni previste. È ammessa la costruzione di muri di contenimento, in sostituzione dei terrapieni raffigurati nelle mappe cartografiche.
Lungo il tracciato della tangenziale sono ammesse deroghe ai raccordi, ai fini di adeguamento alle sistemazioni delle aree di contatto.
X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24
Con l’entrata in vigore del presente decreto, riferito a porzioni di zona contemplata dalle presenti modifiche ed integrazioni, cessano di avere valore le disposizioni contenute nel Piano regolatore di Hrastovlje (B.U. n. 5/89).
Articolo 25
Il piano di sito riferito alla costruzione della tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje è depositato a libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 26
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – Sede regionale di Capodistria.
Articolo 27
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K3503-492/2005
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost