Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3666. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo, stran 9077.

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na 35. seji dne 27. 7. 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd, ki je sprejet na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in obsega: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd (MUV, št. 20/98) in Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd (MUV, št. 1/03).
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana mora v 60-ih dneh po dnevu glasovanja poslati Občinskemu svetu Občine Dravograd in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 20 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Dravograd v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd (MUV, št. 20/98) in Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Dravograd (MUV, št. 1/03).
Št. 0071-0008/2006-16
Dravograd, dne 27. julija 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost