Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3682. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006, stran 9139.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006
Št. 040-2/2006
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič, l.r.
Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list, RS, št. 62/94, 17/97 in 22/99 – odločba US RS) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006
1.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006.
2.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane Občinskega sveta Mestne občine Koper, katerih listam bodo pripadli mandati za člane občinskega sveta in organizatorji volilne kampanje za predstavnike italijanske naradnosti v Občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60,00 SIT za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev.
3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katerega je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov v višini 40,00 SIT za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 20,00 SIT za vsak glas dobljeni na ponovnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov volilne kampanje ne sme preseči zneska porabljenih sredstev.
4.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se iz proračuna Mestne občine Koper na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
5.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2006
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
L A D E L I B E R A Z I O N E
sul parziale rimborso delle spese della campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative del 2006 nel Comune città di Capodistria
N.: 040-2/2006
Capodistria, 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 24 della Legge sulla campagna elettorale (Gazzetta uff. della RS, n. 62/94, 17/97 e 22/99 – sentenza della CC della RS), come pure l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sul parziale rimborso delle spese della campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative del 2006 nel Comune città di Capodistria
1.
Con la presente deliberazione sono definiti i criteri di rimborso parziale delle spese della campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative 2006 nel Comune città di Capodistria.
2.
Gli organizzatori della campagna elettorale ovvero i candidati a consiglieri comunali del Comune città di Capodistria, inseriti nelle liste dalle quali saranno eletti i membri del consiglio comunale, oltre agli organizzatori della campagna elettorale per i rappresentanti della nazionalità italiana al consiglio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute durante la campagna elettorale, nell’importo pari a SIT 60,00 per ogni voto aggiudicato. Il totale del rimborso non può superare la spesa complessiva.
3.
Gli organizzatori della campagna elettorale ovvero i candidati alla carica di sindaco, che avranno ottenuto almeno il 10% di voti, hanno diritto al rimborso delle spese nell’ordine di SIT 40,00 per ciascun voto ottenuto.
In caso di ballottaggio, spetta ai due candidati che concorrono alla carica di sindaco, il rimborso pari a SIT 20,00 per ciascun voto ivi ottenuto.
L’ammontare complessivo del rimborso delle spese sostenute durante la campagna elettorale non deve superare il totale della soma spesa.
4.
Dietro richiesta dell’organizzatore della campagna elettorale oppure del candidato a membro del consiglio comunale od al sindaco, si procede al rimborso delle spese sostenute durante la campagna elettorale attingendo ai fondi del bilancio comunale. Il predetto rimborso deve avvenire entro 30 giorni in seguito alla presentazione, al consiglio comunale ed alla Corte dei conti, del resoconto di tutti i fondi raccolti e spesi per la campagna elettorale.
5.
La presente deliberazione ha valore immediato ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 040-2/2006
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost