Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 465-02-44/2004 Ob-22199/06 , Stran 6414
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet prodaje nepremičnine na območju ZN Otočec, navedene v naslednji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Nepremičnine, navedene pod 24*, 25*, 26*, 27.* in 28.* se v skladu z 9. členom Odloka o spremembi in dopolnitvi ZN Otočec priključijo k sosednjim funkcionalnim zemljiščem posameznih zazidljivih oziroma že zazidanih parcel. Nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec, ZN-4351 (Uradni list RS, št. 11/96), s katerim je omogočena gradnja stanovanjskih, stanovanjsko poslovnih objektov in trgovsko gostinskega objekta. Pogoji za posege v prostor so navedeni v lokacijskih informacijah, izdanih za vsako lokacijo posebej in so na vpogled pri občinskem organu. 3. Izhodiščna cena nepremičnin iz tabele je sestavljena iz: a) cene zemljišča na podlagi cenitve z dne 5. 6. 2006; b) komunalnega prispevka, ki na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN Otočec in revalorizacije (junij 2006) znaša: – za stanovanjsko gradnjo 7.235,52 SIT/m2; – za stanovanjsko poslovno gradnjo 11.757,85 SIT/m2; ob kasnejšem plačilu pa se komunalni prispevek ustrezno revalorizira, kot je navedeno v točki 5. V okviru komunalnega prispevka so s programom opremljanja zajeti stroški izdelave zazidalnega načrta, geodetskega posnetka, programa opremljanja, stroški parcelacije, priprave zemljišča, odškodnin in odkupa zemljišč. Infrastrukturno omrežje je izgrajeno, razen pešpoti, zaključne plasti asfalta in določene infrastrukture, potrebne za lokacije, ki še niso predmet prodaje. Poleg tega ni izvedena tudi dostopna cesta za trgovsko poslovne lokacije na vstopu v zazidalni načrt, ker se za odkup navedenih lokacij lahko odloči le en investitor in se z njim lahko o tem naknadno dogovori. Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Višina komunalnega prispevka, ki temelji na sprejetem programu opremljanja, velja le v prehodnem obdobju, do sprejetja novega odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto v skladu z novo zakonodajo in se na dan odmere komunalnega prispevka revalorizira z indeksom rasti cen za življenjske potrebščine. 4. Izklicne cene in najnižji znesek zvišanja: Izklicna cena za predmetne nepremičnine je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 5. 6. 2006 in je navedena v tabeli za vsako nepremičnino posebej. V izklicni ceni ni zajet komunalni prispevek in davek na dodano vrednost. Najnižji znesek zvišanja je 50.000 SIT. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Komunalni prispevek in rok plačila: komunalni prispevek se lahko plača najkasneje do 1. 12. 2006. Rok za plačilo komunalnega prispevka je dražitelj dolžan navesti na dražbi. Znesek komunalnega prispevka se ob pripravi pogodbe ustrezno revalorizira z indeksom rasti cen za življenjske potrebščine (bazni indeks je junij 2006). V primeru, da se komunalni prispevek poravna kasneje, se zneske revalorizira z indeksom rasti cen za življenjske potrebščine in plača na podlagi izstavljenega obvestila Mestne občine Novo mesto. Vsa navedena določila bodo vsebovana tudi v prodajni pogodbi. 6. Prehod lastništva: Dejansko posest nepremičnine, ki je predmet pogodbe, nastopi kupec z dnem veljavnosti pogodbe in plačilom vseh denarnih obveznosti, določenih s prodajno pogodbo. 7. Kavcija: Dražitelji morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10 % izklicne cene, in sicer: – način plačila: virmansko, – številka računa: 01285-0100015234 (podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP), – namen nakazila: kavcija, – sklic na št.: 3112. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po sklenjeni pogodbi z izbranim dražiteljem. 8. Drugi pogoji: – nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno; – uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek na dodano vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; – če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku bo vplačana kavcija zadržana; – če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi se šteje prodajna pogodba za razvezano, prodajalka pa obdrži kavcijo, – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – župan Mestne občine Novo mesto ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem MONM s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita. 9. Informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti pred začetkom dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji dražbe in si ogledajo predmet dražbe, interesenti dobijo na Oddelku za razvoj Mestne občine Novo mesto, v tretjem nadstropju občinske stavbe Novi trg 6 v Novem mestu ali na tel. 07/39-39-292. 10. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo 45. dan po objavi v Uradnem listu RS, to je dne 18. 9. 2006 ob 9. uri v vijolični dvorani upravne stavbe Mestne občine Novo mesto v drugem nadstropju na Novem trgu 6 v Novem mestu. 11. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani kavciji. 12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer da bo: – nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja, – sam pridobil tehnično dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe, – zgradil objekt s priključki na komunalne naprave in izvedel zunanjo ureditev – vse v skladu z gradbenim dovoljenjem, – plačal elektroenergetski prispevek v odvisnosti od moči vhodnih varovalk, – plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte, – zgradil in financiral vse priključke na obstoječe ali nove komunalne naprave in objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev, – dovolil prekope nepremičnine zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega oziroma novega infrastrukturnega omrežja, – nosil vse stroške odprave poškodb, v kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju, – odpeljal odvečni izkopani material pri izgradnji objektov v za to urejeno deponijo v skladu s predhodnim soglasjem lastnika zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosil stroške odstranitve deponiranega materiala na zahtevo lastnika zemljišča, – ne bo uporabljal ostalih zemljišč v sklopu zazidalnega načrta brez soglasja lastnika zemljišča, – plačal davek na dodano vrednost za ceno zemljišča, – plačal stroške notarja za overitev pogodbe ali za overitev zemljiškoknjižnega dovolila in nosil stroške izvedbe pogodbe v Zemljiški knjigi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti