Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, stran 8948.

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena, šestega odstavka 93. člena in tretjega odstavka 286. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o opravljanju službe izvršitelja
1. člen
V Pravilniku o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/03) se v 4. členu v tretji alineji besedi »ime, priimek« ter besedilo »ime in priimek« nadomestijo z besedama »osebno ime«, v šesti alineji pa črtata vezaj in besedilo »Ministrstvo za pravosodje«.
2. člen
V 8. členu se v drugi alineji drugega odstavka črtata vezaj in besedilo »Ministrstvo za pravosodje«, v četrti alineji besedi »ime, priimek« nadomestita z besedama »osebno ime«, podpičje nadomesti s piko, črta pa peta alineja.
V tretjem odstavku se v drugi alineji črtata vezaj in besedilo »Ministrstvo za pravosodje«, v četrti alineji besedilo »ime in priimek« nadomesti z besedama »osebno ime«, v peti alineji besedi »ime, priimek« nadomestita z besedama »osebno ime«, podpičje nadomesti s piko, črta pa šesta alineja.
3. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za besedama »označba izvršitelj« doda beseda »ter«, besedilo »ime in priimek« nadomesti z besedama »osebno ime«, črta pa besedilo »ter okrajno sodišče, za območje katerega je izvršitelj imenovan«.
4. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Delovni čas določi izvršitelj samostojno, razen uradnih ur za sprejemanje nepovabljenih strank in vročanje, ki so določene s tem pravilnikom.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če izvršitelj dejanja izvršbe in zavarovanja opravlja ob nedeljah ali dela prostih dnevih ter ponoči, mora upoštevati posebne določbe tega pravilnika.«.
V sedmem odstavku se črta beseda »delovni«, za besedo »čas« se doda besedilo »trajanja uradnih ur«.
5. člen
V 20. členu se v petem odstavku za besedo »člen« dodata besedi »tega pravilnika«.
6. člen
V 21. členu se v šestem odstavku beseda »preložitev« nadomesti z besedo »predložitev«.
7. člen
V 29. členu se v drugem odstavku za besedo »vsebuje« doda besedilo »zaporedno številko pisanja, datum prejema ali sestave pisanja,«, za besedo »spisu« pa doda pika in črta besedilo »ter datum prejema pisanja in število strani pisanja«.
8. člen
V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je bil ob izdaji akta o določitvi izvršitelja podan razlog za izločitev izvršitelja ali če do izločitvenega razloga pride ali se ga ugotovi potem, ko je izvršitelj že začel z opravljanjem izvršilnih dejanj v konkretni zadevi, izvršitelj ne sme pričeti z opravljanjem izvršilnih dejanj oziroma mora takoj prenehati z opravljanjem teh dejanj in predlagati svojo izločitev.«.
9. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je izvršitelj suspendiran ali razrešen oziroma če pristojni organ v okviru drugih zakonskih pogojev določi drugega izvršitelja, prevzame novi izvršitelj nerešene zadeve na podlagi odredbe pristojnega organa oziroma Zbornice izvršiteljev s prevzemnim zapisnikom in priloženim obračunom varščin, stroškov in plačila za opravljena dejanja, evidenco in dokumentacijo za vsako posamezno zadevo.«.
10. člen
V 37. členu se v drugem stavku za besedama »svojo izločitev,« doda besedilo »ali ko izločitev izvršitelja predlaga stranka,«.
11. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»Opravila pomočnika izvršitelja v zadevah izvršbe in zavarovanja
38.a člen
Skupaj z izvršiteljem lahko opravila izvršitelja v zadevah izvršbe in zavarovanja iz prejšnjega člena opravlja pomočnik izvršitelja.
Pomočnik izvršitelja lahko, po izvedbi dejanj, ki jih izvršitelj opravi v skladu z 72. in 73. členom tega pravilnika, brez navzočnosti izvršitelja opravlja naslednja dejanja:
1. odvzem listin in registrskih označb za premičnino (četrti odstavek 81. člena zakona);
2. rubež premičnih stvari dolžnika (82. člen zakona);
3. cenitev zarubljenih stvari (89. člen zakona);
4. odvzem premičnih stvari dolžnika zaradi njihove izročitve dolžnikovemu dolžniku (122. člen zakona);
5. prevzem premičnih stvari dolžnikovega dolžnika (157. člen zakona);
6. odvzem določenih premičnih stvari, ki jih je dolžnik dolžan izročiti, in njihova izročitev upniku (214. člen zakona);
7. odvzem določene količine nadomestnih premičnih stvari in njihova izročitev upniku (216. člen zakona);
8. prevzem v hrambo premične stvari, odstranjene iz nepremičnine, ki bi jih bilo treba izročiti dolžniku (222. člen zakona);
9. pomoč pri dejanjih v zvezi z obveznostjo dolžnika kaj storiti, dopustiti ali opustiti (224.a člen zakona);
10. odvzem in izročitev premičnih stvari, ki so bile zarubljene v postopku zavarovanja denarne terjatve z zastavno pravico na podlagi sporazuma strank pri notarju (253. člen zakona);
11. oprava drugih dejanj, ki jih v skladu z zakonom odredi sodišče ali pristojni organ.
Prejšnji odstavek se ne uporablja v primerih, ko mora izvršitelj ravnati v skladu s 44. in 45. členom tega pravilnika.
V zadevah izvršbe in zavarovanja, ki jih pomočnik izvršitelja opravlja v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, mora pomočnik izvršitelja ravnati v skladu z določbami tega pravilnika, ki urejajo način in postopek opravljanja zadev izvršbe in zavarovanja.«.
12. člen
V 39. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če izvršitelj sam ugotovi, da za izvršitev svojih nalog potrebuje dodatna navodila, pojasnila ali odredbe pristojnega organa, svojo zahtevo z vsemi okoliščinami zadeve takoj sporoči pristojnemu organu. Če z opravo izvršilnih dejanj še ni začel, je zahteva lahko pisna ali ustna, če pa je z opravo izvršilnih dejanj že začel, je zahteva ustna, razen v primerih, ko ustne razlaga ne more dobiti. V tem primeru odloži opravo izvršilnih dejanj do takrat, ko lahko dobi ustno razlago.«.
Peti odstavek se črta.
Sedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
13. člen
V 40. členu se v drugem odstavku črta beseda »lahko«, v prvi alineji pa beseda »če« nadomesti z besedilom »v primeru, ko«.
14. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob nedeljah in dela prostih dnevih ter ponoči lahko izvršitelj opravi izvršilna dejanja samo v nujnih primerih po odredbi ali drugem aktu sodišča oziroma drugega pristojnega organa.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če izvršitelj pri poskusu opravljanja izvršilnih dejanj ugotovi, da bo izvršba uspešna samo, če bo opravil posamezna izvršilna dejanja v času iz prejšnjega odstavka, ali če je že večkrat neuspešno poskušal opraviti posamezna izvršilna dejanja na delovni dan, lahko od sodišča oziroma drugega pristojnega organa zahteva izdajo odredbe ali drugega akta. Zahtevo mora podati pisno in jo utemeljiti.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
15. člen
V 42. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Odredbo iz prejšnjega odstavka izda sodišče izvršitelju že ob njegovi določitvi, izvršitelj pa jo lahko uporabi le v primeru, ko so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.«.
V sedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »četrtega odstavka tega člena«.
Sedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
16. člen
V 49. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je udeležba upnika ali druge osebe obvezna, izvršitelj zaradi njene nenavzočnosti takoj pridobi nadaljnja ustna navodila sodišča ali pristojnega organa. Če nadaljnjih ustnih navodil ne more pridobiti takoj, odloži opravo izvršilnih dejanj do takrat, ko lahko pridobi nadaljnja ustna navodila.«.
17. člen
V 50. členu se v drugem stavku drugega odstavka za besedo »člen« dodata besedi »tega pravilnika«.
18. člen
V 52. členu se v prvem odstavku za besedo »izjemoma« dodata vejica in besedilo »brez odločbe ali posebne odredbe sodišča oziroma drugega pristojnega organa,«.
V četrtem odstavku se za besedo »dni« dodata vejica in besedilo »po preteku tega roka mora v nadaljnjih 8 dneh ponovno razpisati izvršilno dejanje, razen če v tem času prejme sklep o ustavitvi izvršbe oziroma če mu upnik s pisno vlogo sporoči, da je dolžnik svojo obveznost v celoti izpolnil«.
19. člen
V 53. členu se v petem odstavku za besedo »zanj« črta beseda »izpolni«, za besedo »oziroma« pa doda beseda »ne«.
20. člen
V 55. členu se v prvem odstavku za besedo »zastopnikov« doda vejica in črta beseda »ali«, za besedo »pooblaščencev« pa besedilo »ali odraslih članov gospodinjstva,«.
21. člen
V 56. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če pristojni organ izvršitelju ne določi večkratnega poskusa oprave dejanja, lahko izvršitelj, razen če je v zakonu ali drugem predpisu določeno drugače, opravi dejanja tudi večkrat v enem mesecu po prvem poskusu. Če pri tem nastanejo ovire, ki se ne dajo brez večjih težav odpraviti, izvršitelj v skladu s tem pravilnikom v poročilu in zapisniku navede razloge za nezmožnost oprave dejanj.«.
22. člen
V 58. členu se v drugem odstavku za besedama »teh dejanj« doda vejica in besedilo »oziroma če v združenih zadevah proti istemu dolžniku opravlja eno izvršilno dejanje za več upnikov«.
V tretjem odstavku se v drugi in osmi alineji za besedo »člen« dodata besedi »tega pravilnika«.
V četrtem odstavku se za besedo »člen« dodata besedi »tega pravilnika«.
23. člen
V 60. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je izvršitelj opravil v združenih zadevah izvršilna dejanja proti istemu dolžniku za več izvršilnih zadev, mora v roku iz prejšnjega odstavka posredovati skupno pisno poročilo.«.
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
24. člen
V 61. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena izda izvršitelj skupni obračun.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »člena« dodata besedi »tega pravilnika«, za besedo »izvršitelj« pa dodata vejica in besedilo »datum plačila varščine, datum prejema potrdila o plačilu varščine«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V postopkih sodne izvršbe in zavarovanja mora obračun poleg podatkov iz tega člena vsebovati tudi pouk, da lahko upnik v osmih dneh od prejema obračuna, če z njim ne soglaša, pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obračunu odloči sodišče ter opozorilo, da bo obračun v nasprotnem primeru predstavljal izvršilni naslov za izterjavo v njem določenega zneska plačila.«.
25. člen
V 62. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Vročitev in dokončnost obračuna ter poplačilo izvršitelja«.
Prvi odstavek se črta.
Sedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
26. člen
V 63. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je v postopku sodne izvršbe v posamezni zadevi potrebno poplačati samo enega upnika in ni treba odločati o resničnosti izjave iz prvega odstavka 96. člena zakona, opravi poplačilo izvršitelj najkasneje v osmih dneh od dokončnosti obračuna terjatve z obvestilom o delitvi kupnine oziroma od prejema pravnomočnega sklepa sodišča.«.
V četrtem odstavku se beseda »Poplačilo« nadomesti z besedilom »Obračun terjatve in delitev kupnine za«.
V petem odstavku se beseda »zapisniku« nadomesti z besedama »obračunu terjatve«.
Šesti odstavek se črta.
Sedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Morebitni preostali denarni znesek, pridobljen v tej zadevi, izvršitelj na podlagi dokončnega obračuna terjatve oziroma pravnomočnega sklepa sodišča izroči dolžniku oziroma zanj položi pri sodišču.«.
27. člen
V 64. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je v postopku sodne izvršbe treba poplačati več upnikov (98. člen zakona), in ni potrebno odločati o resničnosti izjave iz prvega odstavka 96. člena zakona, opravi poplačilo izvršitelj najpozneje v osmih dneh od dokončnosti obračuna terjatve z obvestilom o delitvi kupnine oziroma od prejema pravnomočnega sklepa sodišča.«.
V tretjem odstavku se za besedama »šele po« doda besedilo »dokončnosti obračuna terjatve oziroma po«, besedilo »sklepa o poplačilu« pa nadomesti z besedilom »pravnomočnega sklepa sodišča«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za obračun terjatev upnikov, delitev kupnine, poplačilo upnikov in druga vprašanja se pri poplačilu po tem členu smiselno uporabljajo četrti do osmi odstavek prejšnjega člena.«.
Peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
28. člen
V 73. členu se za besedo »pravilnika« dodata vejica in besedilo »če so navzoče«, za besedo »členom« pa dodata besedi »tega pravilnika«.
29. člen
V 77. členu se v drugem odstavku za besedo »zahteva« doda besedilo »na način iz četrtega in petega odstavka 39. člena tega pravilnika«.
30. člen
V 81. členu se v prvem odstavku za besedo »terjatve« doda besedilo »oceni, ali bi se z nadaljnjimi rubeži in prodajo lahko dobila višja kupnina kakor znašajo stroški izvršbe«, besedi »enega leta« pa nadomestita z besedama »treh mesecev«.
Drugi odstavek se črta.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »Ugotovljena dejstva in« nadomesti z besedilom »Ugotovitve, oceno ter«, besedilo »prvega in drugega« nadomesti z besedo »prejšnjega«, črtata pa besedi »tega člena«.
Sedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Sedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če upnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne predlaga ponovnega rubeža, ali če rubež, predlagan do poteka roka iz prvega odstavka tega člena, ni uspešen, ker izvršitelj ni našel stvari, ki so lahko predmet izvršbe ali zavarovanja oziroma ker zarubljene stvari niso zadostovale za poplačilo ali zavarovanje upnikove terjatve, izvršitelj preneha z opravljanjem rubežev in v roku iz prvega odstavka 60. člena tega pravilnika sodišču ali pristojnemu organu ter upniku pošlje pisno poročilo o opravi izvršilnih dejanj.«.
31. člen
V 82. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V zapisniku o rubežu in cenitvi izvršitelj določi tudi način in rok prodaje zarubljenih stvari. Če izvršitelj kot način prodaje določi prodajo stvari na javni dražbi, v zapisniku določi datum in kraj javne dražbe.
V primeru iz drugega odstavka 81. člena zakona način in datum prodaje stvari določi in zabeleži v rubežnem zapisniku izvršitelj takoj po prejemu sklepa o prodaji stvari. Izvršitelj stranke o načinu in datumu prodaje stvari obvesti s posebnim obvestilom, ki ga strankam vroči v skladu s prvim odstavkom 50. člena tega pravilnika.«.
Sedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
32. člen
V 85. členu se v drugem odstavku za besedo »člen« dodata besedi »tega pravilnika«.
33. člen
V 86. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Upnik in dolžnik sta o načinu in roku prodaje, pri prodaji na javni dražbi pa tudi o kraju in dnevu prodaje, obveščena z vročitvijo zapisnika o rubežu in cenitvi, druge osebe pa izvršitelj obvesti s posebnim obvestilom.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Stvari, ki so v hrambi pri dolžniku, upniku ali pri kom drugem, mora izvršitelj pravočasno prevzeti in jih odpeljati na kraj, kjer bo potekala prodaja stvari.«.
V tretjem odstavku se za besedo »člen« dodata besedi »tega pravilnika«.
V sedmem odstavku se za besedilom »šesti odstavek 97. člena« dodata besedi »tega pravilnika«.
34. člen
V 89. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je izvršitelj določil, da se stvari prodajo na javni dražbi, razglasi javno dražbo z oklicem na sodni deski in na spletni strani sodišča oziroma na oglasni deski in na spletni strani drugega pristojnega organa, ki je izdal akt o določitvi. Izvršitelj mora zahtevati objavo oklica javne dražbe tudi v uradnem registru, če se v njem vodijo podatki o oklicanih javnih dražbah. Na predlog upnika ali dolžnika lahko izvršitelj objavi oklic javne dražbe na stroške predlagatelja tudi v sredstvih javnega obveščanja.«.
35. člen
V 90. členu se 3. točka črta.
Sedanja 4. točka postane 3. točka.
V sedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se pika nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
»5. v prostoru in kraju, kjer se zarubljene stvari nahajajo, če jih zaradi njihove količine, kakovosti ali drugih lastnosti ni mogoče fizično odstraniti in odpeljati na drug kraj oziroma v drug prostor.«.
36. člen
V 94. členu se v četrtem odstavku za besedo »ponudniku« dodata vejica in besedilo »če v to privoli upnik s podpisom na zapisniku o dražbi«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če upnik na dražbi ni navzoč, lahko izvršitelj stvar takoj proda naslednjemu najboljšemu ponudniku, če njegova ponudba ni nižja od 50% vrednosti najboljše ponudbe, vendar višja od izklicne cene, sicer izvršitelj na istem dražbenem naroku stvar ponudi v draženje. Pri ponovnem draženju najboljši ponudnik ne sme sodelovati.«.
37. člen
V 96. členu se v prvi alineji besedi »ime, priimek« nadomestita z besedama »osebno ime«.
V šesti alineji se besedi »imena, priimke« nadomestita z besedama »osebna imena«, besedi »ime, priimek« nadomestita z besedama »osebno ime«, za besedo »kupca« pa dodata vejica in besedilo »privolitev upnika iz četrtega odstavka 94. člena tega pravilnika«.
38. člen
V 106. členu se v tretjem odstavku pred besedo »hišno« doda besedilo »številko in druge označbe stanovanja,«, za besedo »lego« pa doda beseda »ime«.
39. člen
V 108. členu se besedi »prodaji premoženjskih« nadomestita z besedama »prodaji premičnih«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Obrazci IZK št. 1, IZK št. 2, IZK št. 3, IZK št. 4, IZK št. 6, IZV št. 1 – Obrazec evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev od sodišča, IZV št. 2 – Obrazec evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev od drugih pristojnih organov, IZV št. 3 – Ovitek spisa, IZV št. 4 – popis spisa, IZV št. 7, IZV št. 8 – Zapisnik o rubežu nepremičnin, IVRO – št. 1: Obvestilo pri navadnem vročanju po 141. členu ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ in IVRO – št. 3: Obvestilo pri osebnem vročanju po 3. in 4. odstavku 142. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, se nadomestijo z novimi obrazci IZK št. 1, IZK št. 2, IZK št. 3, IZK št. 4, IZK št. 6, IZV št. 1 – Obrazec evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev od sodišča, IZV št. 2 – Obrazec evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev od drugih pristojnih organov, IZV št. 3 – Ovitek spisa, IZV št. 4 – popis spisa, IZV št. 7, IZV št. 8 – Zapisnik o rubežu nepremičnin, IVRO – št. 1: Obvestilo pri navadnem vročanju po 141. členu ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ in IVRO – št. 3: Obvestilo pri osebnem vročanju po 3. in 4. odstavku 142. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, ki so sestavni del tega pravilnika.
41. člen
Izkaznice, priponke in napisne table s spremenjeno vsebino po tem pravilniku morajo biti izdane oziroma izdelane in obešene v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
42. člen
Do 1. oktobra 2006 izvršitelji uporabljajo obrazce, ki so veljali pred uveljavitvijo tega pravilnika.
43. člen
7. člen tega pravilnika se ne uporablja za popis spisov, ki so jih prejeli izvršitelji do 1. oktobra 2006.
44. člen
31. člen tega pravilnika, določba o obveščenosti upnika in dolžnika ter drugih oseb o načinu in roku prodaje iz prvega odstavka 86. člena pravilnika ter 38. člen tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. oktobra 2006.
45. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-121/2006
Ljubljana, dne 28. julija 2006
EVA 2005-2011-0057
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti