Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3655. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 8989.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05 in 21/06) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 27. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih programov
in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in sofinanciranje mladinskih programov in projektov v interesu Občine Šmarje pri Jelšah iz sredstev proračuna, spremljanje in nadzor porabe sredstev.
2. člen
Občina Šmarje pri Jelšah skladno z določbami tega pravilnika sofinancira programe in projekte za mladino, ki so usmerjeni v:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo ter kreativno ustvarjanje;
– prostovoljno mladinsko delo;
– mobilnost mladih;
– raziskovalno delo mladih;
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj;
– aktualne mladinske iniciative;
– kreativno preživljanje prostega časa;
– informacijsko in svetovalno dejavnost;
– spodbujanje inovativnosti in podjetnosti mladih;
– preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.
II. JAVNI RAZPIS
3. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani občine v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu za tekoče leto. Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene dejavnosti in finance.
Pogoji za prijavo na razpis
4. člen
Na razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov se lahko prijavijo izvajalci mladinskih programov in projektov, ki so v interesu občine in katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih proračunskih postavk, in sicer:
– društva in zveze društev,
– mladinski svet,
– zavodi, druge pravne osebe in izvajalci programov namenjenih mladim;
– druge nevladne organizacije.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki se za iste programe že financirajo na podlagi drugih javnih razpisov.
5. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;
– projekti in programi se izvajajo za mladino v Občini Šmarje pri Jelšah (mladi do 27 let);
– programi in projekti morajo biti neprofitne oziroma nekomercialne narave;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
Vsebina in postopek javnega razpisa
6. člen
Javni razpis vsebuje:
– navedbo naročnika z osnovnimi podatki;
– projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– okvirno vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje mladinskih projektov in programov, ki so predmet javnega razpisa;
– rok prijave;
– datum odpiranja vlog;
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
7. člen
Višina sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov se določi vsako leto z občinskim proračunom.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 5 dni od odpiranja vlog pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo imenuje župan izmed predstavnikov lokalne skupnosti, ki poznajo področje mladinske dejavnosti. Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu.
Komisija s sklepom odloči o izboru programov v skladu z merili tega pravilnika in dodeli razpoložljiva sredstva, ki jih za sofinanciranje teh programov zagotavlja občina v okviru sprejetega proračuna. Komisija vodi zapisnik o odpiranju in vrednotenju.
Zoper ta sklep lahko izvajalec vloži ugovor na župana Občine Šmarje pri Jelšah v roku 8 dni od prejema sklepa.
III. VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
9. člen
Komisija pri dodeljevanju sredstev upošteva naslednja merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST, – cilji in namen projekta ali programa so jasno opredeljeni – do 10 točk.
2. DELEŽ DRUGIH SREDSTEV za izvedbo projekta:
   30 – 50 %    – 10 točk,
  51 – 70 %    – 15 točk,
  več kot 70 %   – 20 točk;
3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV – projekt ali program vključuje predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino ter študentsko populacijo – do 20 točk;
4. STRUKTURA MLADIH, vključenih v programe – projekt in program vključuje mlade z manj priložnostmi, iz manj priviligiranega socialno-ekonomskega okolja iz ogroženih družin (odvisnosti v družini, fizično in psihično nasilje), mlade ki niso zaključili šolanja, problematično mladino, invalidno mladino ter izrazito nadarjene mladostnike – do 20 točk;
5. REFERENCE izvajalca pri izvajanju projektov in programov za mlade – do 10 točk;
6. DOSTOPNOST – projekt ali program zajema oziroma vključuje mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino – do 10 točk;
7. INOVATIVNOST – projekt ali program je nov in ne zajema vsebin, ki jih izvajajo drugi izvajalci, vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov – do 10 točk;
8. EKONOMIČNOST – projekt ali program ima realno finančno konstrukcijo – do 10 točk;
9. PREVENTIVNOST – projekt ali program je preventivne narave (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v domačem okolju …) do 10 točk;
10. KONTINUIRANOST – projekt ali program se izvaja daljše časovno obdobje oziroma že traja določeno časovno obdobje, se nadgrajuje – do 20 točk.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na višino sredstev določenih za sofinanciranje mladinskih programov in projektov veljavnem proračunu občine.
Višina sredstev za vrednotenje posameznega programa je odvisna od števila točk, ki ga na podlagi izvedenega vrednotenja komisije doseže program.
IV. POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV
10. člen
Po pravnomočnosti sklepa občina z izbranim izvajalcem sklene pogodbo, ki vsebuje:
– ime oziroma naziv ter naslov oziroma sedež izvajalca,
– davčno in matično številko,
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa oziroma projekta,
– višino sredstev, ki jih zagotavlja občina,
– rok in način ter pogoje za nakazila sredstev,
– številko transakcijskega računa in banko izvajalca,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa oziroma projekta in porabi sredstev,
– pogoje za nadzor nad izvedbo programa oziroma projekta in porabo sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske poraba sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje da je odstopil od pogodbe.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Izvajalci morajo do izteka roka, določenega v pogodbi, občini posredovati letno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in porabo proračunskih sredstev izvaja oddelek za družbene dejavnosti in finance. Če izvajalec ravna v nasprotju s pogodbo, lahko občina zadrži odobrena neizplačana sredstva.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika, dokler ne posreduje poročila in dokler ne vrne nenamensko porabljenih sredstev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0056/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 21. julija 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti